Download  Print this page

Tekniska Data - Bosch Comfort Line TKA6A Series Instruction Manual

Filter coffee machine
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
sv
■ Dosera avkalkningsmedlet
enligt tillverkarens uppgifter (följ
säkerhetsföreskrifterna) och fyll
det i vattentanken. Använd inget
avkalkningsmedel med fosforsyra.
Varning: Fyll inte i mer än 6 koppar
vätska.
a
■ Håll knappen
5 sekunder. Avkalkningen startar.
■ Programmet stoppar flera gånger under
några minuter så att avkalkningsmedlet
får verka. Avkalkningen tar omkring
30 minuter.
Medan programmet körs blinkar
a
knappen
med orange sken.
■ När avkalkningen har avslutats släcks
a
knappen
.
■ Kör apparasten två gånger med rent
vatten utan kaffe. Fyll inte i mer än
6 kop par vatten.
■ Skölj alla lösa delar och kannan
grundligt.
Så här avhjälper du själv
mindre fel
a
Knappen
blinkar med rött sken,
bryggningen startar inte.
– Apparaten är fortfarande för varm.
■ Apparaten börjar brygga automatiskt så
snart den har svalnat.
Apparaten brygger påtagligt långsammare
eller stänger av sig innan bryggningen är
färdig.
– Apparaten är kraftigt igenkalkad.
■ Avkalka apparaten enligt anvisningarna.
Tips: Om vattnet är mycket kalkhaltigt
bör du avkalka apparaten oftare än vad
symbolen visar (knappen
orange sken) och ställa in vattenhårdheten
på "hårt".
Droppstoppet är otätt.
– Droppstoppet är nedsmutsat
■ Rengör droppstoppet (i filterhållaren)
under rinnande vatten och tryck därvid
in droppstoppet flera gånger med ett
finger.
50
intryckt i minst
a
lyser med

Tekniska data

Elanslutning
Effekt
Apparathöjd
Apparatbredd
Apparatdjup
Vattenvolym
Avfallshantering
J
Kassera förpackningen på ett
miljövänligt sätt. Denna enhet är
märkt i enlighet med der europeiska
direktivet 2012/19/EU om avfall som
utgörs av eller innehåller elektro-
niska produkter (waste electrical
and electronic equipment – WEEE).
Direktivet anger ramarna för inom
EU giltigt återtagande och korrekt
återvinning av uttjänta enheter.
Kontakta din fackhandel om du vill
ha ytterligare information.
Konsumentbestämmelser
I Sverige gäller av EHL antagna konsument­
bestämmelser. Den fullständiga texten finns
hos din handlare. Spar kvittot.
Rätt till ändringar förbehålls.
220­240 V~
50/60 Hz
1000­1200 W
355 mm
285 mm
230 mm
TKA6A.4. 1,25 liter
TKA6A68. 1,00 liter

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Comfort line tka6a.8Comfort line tka6a.4