Download  Print this page

Zasady Bezpieczeństwa - Bosch Comfort Line TKA6A Series Instruction Manual

Filter coffee machine
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
pl
Zasady bezpieczeństwa
Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, przestrzegać
jej i zachować ją! Przekazując urządzenie innej osobie należy
dołączyć niniejszą instrukcję. Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym i podobnych
otoczeniach.
W Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Urządzenia wolno używać tylko w pomieszczeniach, w tempera­
turze pokojowej i na wysokości nie większej niż 2000 m n.p.m.
Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej prądu
zmiennego poprzez prawidłowo zainstalowane gniazdo z
uziemieniem. Proszę się upewnić, że układ przewodów ochronnych
domowej instalacji elektrycznej jest wykonany zgodnie z przepisami.
Urządzenie należy zawsze podłączać do sieci elektrycznej i
stosować zgodnie z danymi na tabliczce znamionowej. Ze względów
bezpieczeństwa wszelkie naprawy urządzenia, takie jak np.
wymiana uszkodzonego kabla sieciowego, może przeprowadzać
wyłącznie nasz serwis.
Dzieciom powyżej 8 lat oraz osobom o zredukowanych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych lub
nieposiadającym odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy wolno
używać urządzenia tylko pod warunkiem, że znajdują się pod opieką
innych osób lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznej
obsługi urządzenia i rozumieją zagrożenia z niej wynikające. Dzieci
poniżej 8 lat nie mogą obsługiwać urządzenia. Należy uniemożliwić
im dostęp do urządzenia i przewodu podłączeniowego. Dzieciom
nie wolno bawić się urządzeniem.
Czynności z zakresu czyszczenia i normalnej konserwacji
urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że są
one w wieku co najmniej 8 lat i pod nadzorem.
Nigdy nie zanurzać urządzenia lub przewodu sieciowego w wodzie.
Zawsze nadzorować pracę urządzenia!
87

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Comfort line tka6a.8Comfort line tka6a.4