Download  Print this page

Dane Techniczne; Ekologiczna Utylizacja - Bosch Comfort Line TKA6A Series Instruction Manual

Filter coffee machine
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Dane techniczne

Zasilanie elektryczne
Moc
Wysokość urządzenia 355 mm
Szerokość urządzenia 285 mm
Głębokość urządzenia 230 mm
Ilość wody

Ekologiczna utylizacja

J
To urządzenie jest oznaczone zgodnie
z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE
oraz polską Ustawą z dnia 11 wrzesnia
2015 r. „O zużytym sprzęcie elek-
trycznym i elektronicznym" (Dz.U. z
dn. 23.10.2015 poz. 11688) symbolem
przekreślonego kontenera na odpady.
Takie oznakowanie informuje, że
sprzęt ten, po okresie jego użytko-
wania nie może być umieszczany
łącznie z innymi odpadami pocho-
dzącymi z gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do
oddania go prowadzącym zbieranie
zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego. Prowadzący zbie-
ranie, w tym lokalne punkty zbiórki,
sklepy oraz gminne jednostka, tworzą
odpowiedni system umożliwiający
oddanie tego sprzętu. Właściwe
postępowanie ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym przy-
czynia się do uniknięcia szkodliwych
dla zdrowia ludzi i środowiska natu-
ralnego konsekwencji, wynikających
z obecności składników niebezpiecz-
nych oraz niewłaściwego składowania
i przetwarzania takiego sprzętu.
220­240 V~
50/60 Hz
1000­1200 W
TKA6A.4. 1,25 l
TKA6A68. 1,00 l
Gwarancja
Dla urządzenia obowiązują warunki
gwarancji wydanej przez nasze przed-
stawicielstwo handlowe w kraju zakupu.
Dokładne informacje otrzymacie Państwo
w każdej chwili w punkcie handlowym,
w którym dokonano zakupu urządzenia.
W celu skorzystania z usług gwarancyinych
konieczne jest przedłożenie dowodu
kupna urządzenia. Warunki gwarancji
regulowane są odpowiednimi przepisami
Kodeksu cywilnego oraz Rozporządze-
niem Rady Ministrów z dnia 30.05.1995
roku „W sprawie szczególnych warunków
zawierania i wykonywania umów rzeczy
ruchomych z udziałem konsumentów".
Zmiany zastrzeżone.
pl
93

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Comfort line tka6a.8Comfort line tka6a.4