Download  Print this page

Teknik Veriler; Elden Çıkartılması - Bosch Comfort Line TKA6A Series Instruction Manual

Filter coffee machine
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
tr
Küçük arızaları kendiniz
giderebilirsiniz
a
tuşu kırmızı yanıp sönüyor, demleme
işlemi başlamıyor.
– Cihaz hala çok sıcak.
■ Cihaz soğuduktan sonra demleme
işlemini otomatik olarak başlatır.
Cihaz çok daha yavaş bir şekilde demliyor
veya demleme işlemi sona ermeden
kapanıyor.
– Cihaz çok fazla kireçlenmiş.
■ Cihazı ilgili talimatlara göre kireçten
arındırınız.
İpucu: Suda çok fazla kireç varsa, cihazı
a
göstergede (
tuşu turuncu yanar)
belirtilenden daha sık kireçten arındırınız ve
su sertliğini "sert" olarak ayarlayınız.
Damlama emniyeti sızdırıyor.
– Damlama emniyeti kirlenmiş.
■ Damlama emniyetini (filtre tutucusunda)
akan suyun altında temizleyiniz, bu
esnada birkaç kere parmağınızla
damlama emniyetine basınız.

Teknik veriler

Elektrik bağlantısı
Güç
Cihaz yüksekliği
Cihaz genişliği
Cihaz derinliği
Su dolum miktarı
84
220­240 V~
50/60 Hz
1000­1200 W
355 mm
285 mm
230 mm
TKA6A.4. 1,25 L
TKA6A68. 1,00 L
Elden çıkartılması
J
AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık
Ürünün Elden Çıkarılması
Ambalaj malzemesini çevre kural-
larına uygun şekilde imha ediniz.
Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından yayımlanan
"Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların
Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen
zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.
AEEE yönetmeliğine uygundur.
Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanıla-
bilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve mal-
zemelerden üretilmiştir.
Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün
sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte
atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların
geri dönüşümü için bir toplama noktasına
götürün. Bu toplama noktalarını bölgeniz-
deki yerel yönetime sorun.
Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek
çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına
yardımcı olun.
Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği
için elektrik fişini kesin ve kilit mekanizma-
sını kırarak çalışmaz duruma getirin.
Garanti
Bu cihaz için, yurt dışındaki temsilcilikleri-
mizin vermiş olduğu garanti şartları geçerli-
dir. Bu hususta daha detaylı bilgi almak için,
cihazı satın aldığınız satıcıya baş vurunuz.
Garanti süresi içerisinde bu garantiden yarar-
lanabilmek için, cihazı satın aldığınızı göste-
ren fişi veya faturayı göstermeniz şarttır.
Makinenizi daha verimli
kullanabilmeniz için:
■ Bu cihazlar ev tipi kullanıma uygundur,
endüstriyel (sanayi tipi) kullanıma
uygun değildir.
■ Cihazı sadece tip levhasındaki bilgilere
uygun bir şekilde elektrik prizine bağlayıp
çalıştırınız.
■ Cihazınızı kullanmayacaksanız,
düğmesinden kapatıp kaldırınız.
Değişiklik hakları mahfuzdur.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Comfort line tka6a.8Comfort line tka6a.4