Download  Print this page

Bezpečnostné Upozornenia - Bosch Comfort Line TKA6A Series Instruction Manual

Filter coffee machine
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
sk
Bezpečnostné upozornenia
Návod na použitie si starostlivo prečítajte, dodržiavajte
a odložte! Ak spotrebič postúpite ďalej, priložte k nemu aj
tento návod. Tento spotrebič je určený len na používanie
v domácnosti.
W Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Spotrebič používajte iba vo vnútorných priestoroch pri izbovej
teplote a do nadmorskej výšky 2000 m. Spotrebič sa smie
pripojiť len k sieti so striedavým prúdom cez uzemnenú
zásuvku nainštalovanú podľa predpisov. Zabezpečte, aby bol
v elektroinštalácii domácnosti podľa predpisov nainštalovaný
systém ochranného vodiča. Spotrebič pripojte a používajte v
súlade s údajmi na typovom štítku. Opravy na spotrebiči, napríklad
výmenu poškodeného napájacieho kábla, smie vykonávať len náš
zákaznícky servis, aby nedošlo k ohrozeniam.
Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so
zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami,
alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami
iba vtedy, ak sú pod dozorom, alebo ak boli poučené o bezpečnej
obsluhe spotrebiča a porozumeli prípadným nebezpečenstvám.
Spotrebič a pripojovacie vedenie uchovávajte mimo dosahu detí
mladších ako 8 rokov a nedovoľte im spotrebič obsluhovať. Deti sa
so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú
vykonávať deti, výnimkou je iba prípad, ak sú staršie ako 8 rokov
a sú pod dozorom.
Spotrebič ani elektrický kábel nikdy neponárajte do vody.
Spotrebič majte počas prevádzky vždy pod dohľadom!
Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ sú sieťový prívodný kábel a spotrebič
poškodené. V prípade poruchy okamžite vytiahnite sieťovú zástrčku
alebo vypnite sieťové napätie.
100

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Comfort line tka6a.8Comfort line tka6a.4