Download  Print this page

Technické Údaje; Záruční Podmínky - Bosch Comfort Line TKA6A Series Instruction Manual

Filter coffee machine
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
a
■ Tlačítko
držte stisknuté po dobu
nejméně 5 sekund, spustí se proces
odvápňování.
■ Program se několikrát na několik minut
přeruší, aby mohl působit odvápňovací
prostředek. Odvápňování trvá přibližně
30 minut.
Při průběhu programu bliká tlačítko
oranžově.
■ Po ukončení odvápňování tlačítko
zhasne.
■ Spotřebič nechte dvakrát proběhnout s
čistou vodou bez kávy. Neplňte více než
6 šálků vody.
■ Všechny samostatné části a konvici
důkladně propláchněte.
Odstranění malých poruch
vlastními silami
a
Tlačítko
bliká červeně, spařování kávy se
nespustí.
– Spotřebič je ještě příliš teplý.
■ Spotřebič spustí spařování automaticky
po ochlazení spotřebiče.
Spotřebič spařuje nápadně pomaleji nebo
se vypne před ukončením spařování.
– Spotřebič je velmi zanesen vodním
kamenem.
■ Spotřebič odvápněte podle návodu.
Tip: Při použití vody s velmi vysokým
obsahem vápníku spotřebič odvápňujte
častěji, než na vyzvání ukazatele (tlačítko
svítí oranžově) a tvrdost vody nastavte na
„tvrdá".
Ochrana proti kapání je netěsná.
– Znečištěná ochrana proti kapání.
■ Ochranu proti kapání (v držáku filtru)
vyčistěte pod tekoucí vodou, přitom
ochranu proti kapání několikrát stiskněte
prstem.
Technické údaje
Připojení k elektrické
síti
Výkon
Výška spotřebiče
a
Šířka spotřebiče
Hloubka spotřebiče
a
Množství náplně vody
Likvidace
J
Obal zlikvidujte způsobem šetrným
k životnímu prostředí. Tento spotřebič
je označen v souladu s evropskou
směrnicí 2012/19/EU o nakládání s
použitými elektrickými a elektronic-
kými zařízeními (waste electrical and
electronic equipment – WEEE). Tato
směrnice stanoví jednotný evropský
(EU) rámec pro zpětný odběr a recy-
klování použitých zařízení.
Záruční podmínky
Pro tento přístroj platí záruční podmínky,
které byly vydány naší kompetentní
pobočkou v zemi, ve která byl přístroj
zakoupen.
Záruční podmínky si můžete kdykoliv
a
vyžádat prostřednictvím svého odborného
prodejce, u kterého jste zakoupili přístroj,
nebo přímo v naší pobočce v příslušné
zemi.
Změny vyhrazeny.
cs
220­240 V~
50/60 Hz
1000­1200 W
355 mm
285 mm
230 mm
TKA6A.4. 1,25 L
TKA6A68. 1,00 L
99

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Comfort line tka6a.8Comfort line tka6a.4