Download  Print this page

Záručné Podmienky - Bosch Comfort Line TKA6A Series Instruction Manual

Filter coffee machine
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
■ Kávovar musí byť vypnutý a sieťová
zástrčka pripojená k elektrickej zásuvke.
■ Postavte kanvicu so zatvoreným vekom
do kávovaru.
■ Nadávkujte prostriedok na odstraňova­
nie vodného kameňa podľa inštrukcií
výrobcu (rešpektujte bezpečnostné
pokyny) a naplňte ho do nádržky
na vodu. Nepoužívajte prostriedok
na odstraňovanie vodného kameňa
s obsahom kyseliny fosforečnej.
Pozor: Do nádržky nenalejte viac ako
6 šálok roztoku.
■ Stlačte tlačidlo
minimálne 5 sekúnd stlačené, proces
odvápňovania sa spustí.
■ Program sa viackrát na niekoľko
minút preruší, aby mohol odvápňovací
prostriedok pôsobiť. Proces
odvápňovania trvá približne 30 minút.
Kým program beží, bliká tlačidlo
naoranžovo.
■ Po ukončení odvápnenia tlačidlo
zhasne.
■ Nechajte kávovar dvakrát prepláchnuť
čistou vodou bez kávy. Do nádržky
nenaplňte viac ako 6 šálok vody.
■ Všetky voľné časti a kanvicu dôkladne
vypláchnite.
Svojpomocné
odstraňovanie drobných
porúch
a
Tlačidlo
bliká načerveno, proces
sparovania sa nespúšťa.
– Spotrebič je ešte príliš teplý.
■ Kávovar začne automaticky so sparo-
vaním, keď vychladne.
Spotrebič sparuje nápadne pomalšie alebo
sa krátko pred ukončením sparovania
vypne.
– Spotrebič je silne zanesený vodným
kameňom.
■ Zo spotrebiča odstráňte vodný kameň
podľa návodu.
a
a podržte ho
a
a
Tip: Pri veľmi tvrdej vode odstraňujte
vodný kameň zo spotrebiča častejšie, ako
budete na potrebu odvápnenia upozornení
a
( tlačidlo
svieti naoranžovo) a tvrdosť vody
nastavte na stupeň „tvrdá".
Zastavenie prekvapkávania je netesné.
– Zastavenie prekvapkávania je
znečistené.
■ Vyčistite zastavenie prekvapkávania
(v držiaku filtra) pod tečúcou vodou,
pričom ho viackrát stlačte prstom.
Technické údaje
Elektrické pripojenie
Výkon
Výška spotrebiča
Šírka spotrebiča
Hĺbka spotrebiča
Kapacita množstva
vody
Likvidácia
J
Obal zlikvidujte ekologicky.
Tento spotrebič je označený v súlade
s európskou smernicou 2012/19/EÚ
o nakladaní s použitými elektrickými
a elektronickými zariadeniami (waste
electrical and electronic equipment –
WEEE). Táto smernica stanoví
jednotný európsky (EU) rámec pre
spätný odber a recyklovanie použi-
tých zariadení. O aktuálnom spôsobe
likvidácie sa informujte u vášho
špecializovaného predajcu.
Záručné podmienky
Pre tento prístroj platia záručné podmienky,
ktoré boli vydané našou kompetentnou
pobočkou v krajine, v ktorej bol prístroj
zakúpený. Záručné podmienky si môžete
kedykoľvek vyžiadať prostredníctvom
svojho odborného predajcu, u ktorého
ste zakúpili prístroj, alebo priamo v našej
pobočke v príslušnej krajine.
Zmeny vyhradené.
sk
220­240 V~
50/60 Hz
1000­1200 W
355 mm
285 mm
230 mm
TKA6A.4. 1,25 L
TKA6A68. 1,00 L
105

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Comfort line tka6a.8Comfort line tka6a.4