Download  Print this page

Indicaţii De Siguranţă - Bosch Comfort Line TKA6A Series Instruction Manual

Filter coffee machine
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
ro
Indicaţii de siguranţă
Vă rugăm să citiţi cu atenţie manualul de utilizare, să respectaţi
instrucţiunile şi să le păstraţi! La predarea aparatului unui terţ,
ataşaţi şi aceste instrucţiuni de utilizare. Acest aparat este
rezervat în exclusivitate uzului menajer şi domeniului casnic.
W Pericol de electrocutare!
Folosiţi aparatul numai în spaţii interioare, la temperatura camerei şi
la o altitudine de până la 2000 m deasupra nivelului mării. Aparatul
poate fi conectat doar la o priză de curent alternativ cu pământare,
instalată regulamentar. Asiguraţi-vă că sistemul conductorilor
de protecţie al instalaţiei electrice casnice este instalat conform
prescripţiilor. Aparatul se conectează şi se pune în funcţiune numai
conform instrucţiunilor de pe plăcuţa cu caracteristici. Efectuarea
lucrărilor de reparaţie la aparat, cum ar fi, de exemplu, înlocuirea
unui cablu de alimentare defect trebuie realizată exclusiv de
Serviciul nostru de Asistenţă pentru Clienţi, cu scopul de a preveni
periclitările.
Acest aparat poate fi folosit de copiii peste 8 ani şi de persoane cu
capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu insuficientă
experienţă sau cunoştinţe, numai sub dacă sunt supravegheaţi sau
dacă au fost instruiţi referitor la utilizarea în siguranţă a aparatului
şi au înţeles pericolele care rezultă din această utilizare. Aparatul şi
cablul de alimentare nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor cu vârsta
sub 8 ani. De asemenea, aceştia nu au voie să folosească aparatul.
Copiii nu au voie să se joace cu aparatul.
Curăţarea şi întreţinerea realizată de utilizator nu vor fi efectuate de
către copii, decât cu condiţia ca aceştia să aibă vârsta de minim 8
ani şi să fie supravegheaţi.
Nu cufundaţi niciodată aparatul sau cablul de alimentare în apă.
Supravegheaţi întotdeauna aparatul în timpul funcţionării.
Utilizaţi aparatul numai în cazul în care cablul şi aparatul nu prezintă
deteriorări. În caz de defecţiune extrageţi imediat ştecherul din priză
sau decuplaţi alimentarea de la reţea.
106

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Comfort line tka6a.8Comfort line tka6a.4