Download Table of Contents Print this page

Silvercrest SHTD 2200 A1 Operation And Safety Notes

Ionic hairdryer
Hide thumbs Also See for SHTD 2200 A1:

Advertisement

KOMPERNASS GMBH
Burgstraße 21
D-44867 Bochum
www.kompernass.com
Last Information · Update Stav informací
Stav informácií:
12 / 2011 · Ident.-No.: SHTD2200A1112011-1
IAN 71808
IONIC HAIRDRYER SHTD 2200 A1
IONIC HAIRDRYER
VYSOUŠEČ VLASŮ S IONTOVOU
Operation and Safety Notes
TECHNOLOGIÍ
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
IÓNOVÝ SUŠIČ VLASOV
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
IAN 71808
Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of
the device.
Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.
Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
GB
Operation and Safety Notes
CZ
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
SK
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Page
1
Strana 13
Strana 25

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SHTD 2200 A1

 • Page 1 Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja. IONIC HAIRDRYER SHTD 2200 A1 Operation and Safety Notes Page IONIC HAIRDRYER VYSOUŠEČ...
 • Page 3: Table Of Contents

  Importer ........... . . 12 SHTD 2200 A1...
 • Page 4: Information For These Operating Instructions

  Information for these operating instructions These operating instructions are a component of the Hair Dryer SHTD 2200 A1 (henceforth designated as the appliance) and they provide you with important information about the intended use, safety and connection as well as operation of the appliance.
 • Page 5: Safety Instructions

  To disconnect it, pull only on the plug itself, ► not on the power cable. Do not wrap the power cable around the ap- ► pliance and protect the cable from being dam- aged. SHTD 2200 A1...
 • Page 6 Should you do so, appli- ance safety can no longer be assured and the warranty will become void. Arrange for the hair dryer to be serviced and repaired only by qualifi ed specialists. SHTD 2200 A1...
 • Page 7 Children shall not play with the appliance. ► Cleaning and user maintenance shall not be ► made by children without supervision. SHTD 2200 A1...
 • Page 8: Items Supplied

  Finger Diff usor ▯ Operating instructions 1) Remove all parts of the appliance and the operating instructions from the carton. 2) Remove all packaging material. 3) Clean all parts of the appliance as described in the section "Cleaning". SHTD 2200 A1...
 • Page 9: Disposal Of The Packaging

  Protection class Appliance description 1 Styling jet 2 Air intake grill 3 Suspension loop 4 Ionic switch-in 5 Blower level switch (2 levels) 6 Heater level switch (3 levels) ❄ 7 Cooling level button 8 Finger Diff usor SHTD 2200 A1...
 • Page 10: Operation

  When drying the hair using a hair dryer, the hair takes on a static charge and begins to "fl y". The ionisation function ensures that this charging of the hair is neutralised and cancelled. The hair becomes soft, supple, shiny and easier to style. SHTD 2200 A1...
 • Page 11: Drying And Styling Hair

  CAUTION - PROPERTY DAMAGE! ► Do not use any aggressive cleaning liquids or solvents. They could damage the surface. Cleaning the housing ■ Use a soft cloth lightly moistened with a mild soap solution to clean the housing and attachments. SHTD 2200 A1...
 • Page 12: Cleaning The Air Suction Grill

  This product is subject to the provisions of European Directive 2002/96/EC. Dispose of the appliance through an approved disposal centre or at your com- munity waste facility.Pay heed to the currently applicable regulations. In case of doubt, please contact your waste disposal centre. SHTD 2200 A1...
 • Page 13: Warranty

  Repairs made after the lapse of the warranty period are subject to charge. Service Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 71808 Service Ireland Tel.: 1890 930 034 (0,08 EUR/Min., (peak)) (0,06 EUR/Min., (off peak)) E-Mail: kompernass@lidl.ie IAN 71808 SHTD 2200 A1...
 • Page 14: Importer

  Importer KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com SHTD 2200 A1...
 • Page 15 Dovozce ........... . . 23 SHTD 2200 A1...
 • Page 16: Informace K Tomuto Návodu K Obsluze

  Informace k tomuto návodu k obsluze Tento návod k obsluze je součástí vysoušeče vlasů SHTD 2200 A1 (dále ozna- čeno pouze jako přístroj) a podá Vám důležité instrukce a informace vzhledem na řádné použití, bezpečnost, zabudování a připojení, jakož i obsluhu přístroje.
 • Page 17: Bezpečnostní Pokyny

  Při provozních poruchách a před čištěním vy- ► soušeče vlasů vytáhněte přístroj ze zásuvky. Pokud zástrčku vytahujete ze zásuvky, netahej- ► te za kabel. Síťový přípojný kabel neobtáčejte kolem vy- ► soušeče vlasů a chraňte jej před poškozením. SHTD 2200 A1...
 • Page 18 Jen když vytáhnete zástrčku ze zásuvky, je absolutně bez proudu. Kryt přístroje nesmíte sami otevírat ani opra- ► vovat. V tomto případě není zaručena vaše bezpečnost a záruka zaniká. Porouchaný vysoušeč vlasů nechte opravit pouze kvalifi ko- vanými odborníky. SHTD 2200 A1...
 • Page 19 Děti se nesmí hrát s přístrojem. ► Děti nesmí provádět čištění ani údržbu uživa- ► tele, ledaže jsou starší než 8 let a jsou pod dohledem. SHTD 2200 A1...
 • Page 20: Rozsah Dodávky

  ▯ koncentrátor ▯ vlasový difuzér ▯ návod k obsluze 1) Vyjměte všechny části přístroje a návod k obsluze z kartonu. 2) Odstraňte veškerý obalový materiál. 3) Všechny části přístroje vyčistěte tak, jak je popsáno v kapitole „ČIštění“. SHTD 2200 A1...
 • Page 21: Likvidace Obalu

  Třída ochrany Popis přístroje 1 koncentrátor 2 nasávací mřížka vzduchu 3 úchyt na zavěšení 4 přepínač ionů 5 přepínač intenzity proudění vzduchu (2 stupně) 6 přepínač intenzity ohřevu (3 stupně) ❄ 7 tlačítko stupně chlazení 8 vlasový difuzor SHTD 2200 A1...
 • Page 22: Obsluha

  Sušením vlasů pomocí vysoušeče se vlasy staticky nabijí a začnou „létat“. Ionizační funkcí se zajistí, že se neutralizuje nabití vlasů a toto se odstraní. Vlasy jsou měkké, pružné, lesklé a lépe se rozčesávají. SHTD 2200 A1...
 • Page 23: Sušení A Úprava Vlasů

  Před začátkem čištění nechte přístroj dostatečně zchladit. POZOR - VĚCNÉ ŠKODY! ► Nepoužívejte agresivní čistící prostředky a rozpouštědla. Mohly by poškodit povrch vany. Čištění krytu ■ Pro čištění pláště přístroje a nástavců používejte měkký hadřík navlhčený v mýdlové vodě. SHTD 2200 A1...
 • Page 24: Čištění Mřížky Pro Nasávání Vzduchu

  Tento výrobek podléhá evropské směrnici 2002/96/EC. Zlikvidujte spotřebič prostřednictvím fi rmy na likvidaci s příslušným povolením nebo zařízení na likvidaci komunálního odpadu. Dodržujte aktuálně platné předpisy. V případě pochybností kontaktujte příslušnou fi rmu, která se zabývá likvidací odpadu. SHTD 2200 A1...
 • Page 25: Záruka

  Po uplynutí záruční doby podléhají veškeré opravy poplatkům. Servis Servis Česko Tel.: 800143873 E-Mail: kompernass@lidl.cz IAN 71808 Dovozce KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com SHTD 2200 A1...
 • Page 26 SHTD 2200 A1...
 • Page 27 Dovozca ........... . . 35 SHTD 2200 A1...
 • Page 28: Informácie K Tomuto Návodu Na Používanie

  Informácie k tomuto návodu na používanie Tento návod na používanie je súčasťou sušiča vlasov SHTD 2200 A1 (ďalej uvedeného len ako prístroj) a poskytuje dôležité pokyny pre používanie v súlade s jeho určením, pre bezpečnosť, pripojenie a pre obsluhu prístroja. Návod na používanie musí byť trvale k dispozícii v blízkosti prístroja. Musí si ho prečítať...
 • Page 29: Bezpečnostné Pokyny

  V prípade poruchy a pred každým čistením ► sušiča vlasov vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky, neťahajte za ► kábel samotný. Neomotávajte sieťovú šnúru okolo sušiča vlasov ► a chráňte ju pred poškodením. SHTD 2200 A1...
 • Page 30 Až keď vytiahnete sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky, prestane byť prístroj pod prúdom. Kryt prístroja nesmiete otvárať ani opravovať. ► V takom prípade vám hrozí nebezpečenstvo úrazu a záruka stráca platnosť. Pokazený sušič vlasov dajte opraviť len kvalifi kovanému odborníkovi. SHTD 2200 A1...
 • Page 31 Deti sa s prístrojom nesmú hrať. ► Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú robiť deti, ► okrem prípadu, ak sú staršie než 8 rokov a sú pod dohľadom. SHTD 2200 A1...
 • Page 32: Obsah Dodávky

  Prístroj sa štandardne dodáva s nasledujúcou výbavou: ▯ Sušič vlasov ▯ Koncentrátor ▯ Difúzor ▯ Návod na používanie 1) Vyberte z obalu všetky diely prístroja a návod na používanie. 2) Odstráňte všetok baliaci materiál. 3) Vyčistite všetky diely prístroja podľa opisu v kapitole „Čistenie“. SHTD 2200 A1...
 • Page 33: Likvidácia Obalových Materiálov

  2000 - 2200 W Trieda ochrany Opis prístroja 1 Koncentrátor 2 Nasávacia mriežka vzduchu 3 Závesné očko 4 Vypínač ionizátora 5 Prepínač rýchlosti fúkania (2 stupne) 6 Prepínač teploty (3 stupne) ❄ 7 Tlačidlo chladenia 8 Difúzor SHTD 2200 A1...
 • Page 34: Používanie

  Pri sušení vlasov sušičom sa vlasy staticky nabíjajú a začínajú „lietať“. Ionizácia sa postará o to, aby sa statický náboj vo vlasoch neutralizoval a zrušil. Vlasy budú mäkké, hladké, lesklé a ľahko sa budú upravovať. SHTD 2200 A1...
 • Page 35: Tvarovanie A Sušenie Vlasov

  ► Pred čistením nechajte prístroj dostatočne vychladnúť. POZOR - VECNÉ ŠKODY! ► Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani riedidlá. Mohli by poškodiť povrch. Čistenie krytu ■ Na čistenie krytu a nástavcov použite jemným mydlovým roztokom mierne navlhčenú mäkkú utierku. SHTD 2200 A1...
 • Page 36: Čistenie Mriežky Nasávania Vzduchu

  Prístroj v žiadnom prípade nevyhadzujte do bežného domového odpadu. Tento výrobok podlieha európskej smernici 2002/96/EC. Prístroj nechajte zlikvidovať v príslušnom zariadení (fi rme) na likvidáciu odpadu. Dodržte pritom aktuálne platné predpisy. V prípade pochybností sa obráťte na zariadenia na odstraňovanie odpadu. SHTD 2200 A1...
 • Page 37: Záruka

  Opravy spadajúce do obdobia po skončení záruky si musíte zaplatiť. Servis Servis Slovensko Tel. 0850 232001 E-Mail: kompernass@lidl.sk IAN 71808 Dovozca KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com SHTD 2200 A1...

Table of Contents