Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
2. Drift
B
A
CLOCK
˚C
TEMP.
TIMER SET
2
1
A
D
˚C
TEMP.
1
TIMER SET
3
Försiktighet:
• Fjärrkontrollen är utrustad med en förenklad klocka med en preci-
sion på ungefär +/- 1 minut per månad.
• Tiden måste ställas in på nytt varje gång luftkonditioneraren har
stängts av eller ett strömavbrott har inträffat.
2) Timerinställning
• Om timern är inställd startar (och stannar) enheten vid inställd tid och
tidsläget avslutas.
• Om du vill kontrollera tidpunkten för start och stopp, tryck på knappen
4 [Tidsval] medan C "
" visas.
Timerns funktion
ON-timer (start-timer)
Ställ startinställningen på det klockslag då arbetsdagen börjar på ditt före-
tag.
Vid inställd starttid startar luftkonditioneringsaggregatet.
OFF-timer (stopp-timer)
Använd stoppinställningen för att stänga av luftkonditioneringsaggregatet.
Vid inställd arbetsslutstidpunkt stannar luftkonditioneringsaggregatet.
Det finns tre sätt att använda timern.
1. ON/OFF Timer (start/stopp-timer): Vid inställning av både start- och
2. ON-timer (start-timer):
3. OFF-timer (stopp-timer):
Exempel på timerinställning
ON
OFF
Exemplet visar en timerinställning med start 8:00 och stopp 17:00.
68
˚C
ON/OFF
FILTER
CHECK TEST
B
C
ON OFF
˚C
CLOCK
ON/OFF
FILTER
CHECK TEST
2
stopptid
När enbar t star ttiden ställs in
(Stopptiden är ställd till " - - : - - ")
När enbart stopptiden ställs in
(Starttiden är ställd till " - - : - - ")
ON
OFF
1. Tryck på knappen 2 2 2 2 2 [Timer/kontinuerlig] och få fram ingen visning
på C C C C C
2. Tryck på knappen 4 4 4 4 4 [Tidsval] och få fram A A A A A "Timer starttid"
3. Tryck på knappen 4 4 4 4 4
Vid användning som OFF-timer (stopp-timer), ställ starttiden till " - - : - - ".
ON
OFF
Starttiden " - - : - - " kommer efter 23:50.
4. Tryck på knappen 4 4 4 4 4 [Tidsval] och få fram A A A A A "Timer sluttid"
5. Tryck på knappen 4 4 4 4 4
tid
Vid användning som ON-timer (start-timer), ställ sluttiden till " - - : - - ".
ON
OFF
Sluttiden " - - : - - " kommer efter 23:50.
6. Tryck på knappen 2 2 2 2 2 [Timer/kontinuerlig] och få fram tecknet C C C C C "
När tecknet C "
Varje gång knappen 4
ningen framåt (eller bakåt) 10 minuter.
Om knappen hålls nedtryckt, stegar den framåt (eller bakåt) kontinuerligt.
Ställ först in timsiffran och därefter minutsiffran.
När timerläget ON/OFF (start/stopp) är inställt kan du starta (start-timer)
eller stoppa (stopp-timer) luftkonditioneraren genom att trycka på B [ON/
OFF (PÅ/AV)] knappen även när det är tid kvar.
Återställning
Tecknet "
" försvinner när knappen 2 2 2 2 2 [Timer/kontinuerlig] trycks in.
3) Användning för ventilation-kombination
1. Om enheten är avstängd, tryck på knappen B TILL/FRÅN för att starta
den.
Kontrollampan TILL bör tändas.
• Ventilationsutrustningen kommer att fungera automatiskt, när den är
ansluten till enheten.
2. Tryck på knappen 8
• Man kan ställa in ventilationshastigheten LÅG eller HÖG.
4) Ändra ventilationsinställningen
Tryck på knappen 8
• Inställningen ändras varje gång som man trycker på knappen.
[Låg]
2.6. Övrigt
CENTRALLY CONTROLLED
STAND BY
DEFROST
CHECK
NOT AVAILABLE
FILTER
(
) på 4 4 4 4 4 [Tidsval] och ställ in starttid
(
) på [Tidsväljare] och ställ in stopp-
" kommer upp är inställningen färdig.
(
) på 4 [Tidsval] trycks in stegar inställ-
.
.
[Hög]
: Visas när styrningen utförs av separat såld cen-
traliserad kontrollenhet, etc.
: Visas från början av uppvärmningsdriften till
dess att varm luft börjar blåsas ut.
: Detta meddelande visar att något onormalt in-
träffat.
: När en knapp tryckts ned för någon funktion som
inomhusenheten inte kan utföra, blinkar detta
meddelande tillsammans med denna funktions
tecken.
: I system där [avkännare] visas som "fjärrkon-
troll" utförs rumstemperaturmätning av
rumstemperaturavkännaren som är inbyggd i
fjärrkontrollen. Uppmärksamma därför följande.
: Visas när det är dags att rengöra filtret.
Skärmen försvinner om du trycker på A-knap-
pen [Filter] två gånger.
"

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA

   Related Manuals for Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: