Download  Print this page

Mod Seçimi; Temp. S›cakl›k De¤erinin Seçilmesi; Vantilatör H›z›n›n Seçilmesi; Zamanlay›c›n›n Kullan›lmas - Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
2. Çal›flma
• Gerekli ayarlar yap›ld›ktan sonra [ON/OFF] (açma/ kapama) dü¤mesine
basarak ayn› program› diledi¤iniz sürece tekrarlayabilirsiniz.
• Cihaz çal›flt›¤› sürece [ON/OFF] (açma/kapama) dü¤mesinin üzerindeki
lamba yan›k kal›r.
Dikkat:
Çal›flma durdurulduktan hemen sonra çal›flt›rma dü¤mesine bas›lsa
da, cihaz ancak 3 dakika sonra yeniden çal›fl›r. Bu ifllev cihaz›n
korunmas›n› amaçlar. Üç dakikan›n sonunda cihaz kendili¤inden
çal›flmaya bafllar.
2.2. Mod Seçimi
Program seçerken
1. 3 3 3 3 3 [SELECTING OPERATION] (Program seçme) dü¤mesine bas›n
Program seçme dü¤mesine ard arda basarak E "
ve ("
"). ifllevlerinden birini seçebilirsiniz. Programlar›n neler içerdi¤ini
görmek için ekran k›sm›na bak›n.
So¤utma için
3 3 3 3 3 [SELECTING OPERATION] (Program seçme) dü¤mesine bas›n ve
"
" göstergesini görüntüleyin.
Kurutma için
3 3 3 3 3 [SELECTING OPERATION] (Program seçme) dü¤mesine bas›n ve
" " göstergesini görüntüleyin.
• ‹ç ünite vantilatörü düflük h›zda çal›flmaya bafllar. Bu vantilatörün h›z›n›
de¤ifltiremezsiniz.
• 18 °C'den düflük oda s›cakl›¤›nda kurutma çal›flt›rmas› yap›lamaz.
Vantilatör için
3 3 3 3 3 [SELECTING OPERATION] (Program seçme) dü¤mesine bas›n ve
"
" göstergesini görüntüleyin.
• Vantilatör ifllevi odada hava dolafl›m›n› sa¤lar.
• Oda s›cakl›¤› vantilatör iflleviyle ayarlanamaz.
Dikkat:
So¤uk hava basan bir klima cihaz›n›n önünde asla uzun süre
durmay›n. Fazla so¤uk havaya maruz kalmak sa¤l›¤›n›z için zararl›d›r.
Kurutma ifllemi
Kurutma, seçti¤iniz oda s›cakl›¤›na göre afl›r› hava so¤utmas›n› kontrol
eden mikro bilgisayar kontrollü bir nem giderme ifllemidir. (Is›tma için
kullan›lamaz.)
1. Diledi¤iniz oda s›cakl›¤›na gelinceye kadar
Kompresör ve iç ünite vantilatörü oda s›cakl›¤›ndaki de¤iflimlere göre
otomatik olarak Aç›l›r ve Kapan›rlar.
2. Diledi¤iniz oda s›cakl›¤›na gelince
Hem kompresör hem de iç ünite vantilatörü durur. Aradan her 10 dakika
geçiflinde, nem miktar›n› düflük tutmak amac›yla kompresör ve iç ünite
vantilatörü üç dakika kadar çal›fl›r.
Is›tma için
3 3 3 3 3 [SELECTING OPERATION] (Program seçme) dü¤mesine bas›n ve
"
" göstergesini görüntüleyin.
Is›tma s›ras›nda göstergelerin durumu hakk›nda: "DEFROST"
Yaln›zca buz giderme s›ras›nda görüntülenir.
"STAND BY"
Is›tman›n bafllang›c›ndan ilk s›cak hava d›flar› bas›l›ncaya kadar
görüntülenir.
Dikkat:
• Klima cihaz› gaz sobalar›yla birlikte kullan›l›yorsa, oday› mutlaka
iyice havaland›r›n. Yetersiz hava dolafl›m› oksijen azl›¤›ndan
kaynaklanan kazalara neden olabilir.
• Sobalar› asla klima cihaz›ndan gelen hava ak›m›na maruz kalacak
flekilde yerlefltirmeyin. Aksi taktirde alevin normal yan›fl›n›
önleyebilirsiniz.
• Mikrobilgisayar afla¤›daki durumlarda çal›fl›r:
• Is›tma bafllad›¤›nda d›flar› hava bas›lm›yor.
- D›flar› so¤uk hava kaçmas›n› önlemek için, iç ünite vantilatörünün
h›z› derece derece artt›r›l›r. Bu h›z, bas›lan havan›n s›cakl›k art›fl›na
ba¤l› olarak çok düflük/ düflük/ istenilen h›z s›ras›yla artar. Hava ak›m›
normale gelinceye kadar bir süre bekleyin.
• Vantilatör ayarlanan h›zda çal›flm›yor.
- Kimi modellerde, oda s›cakl›¤› istenilen seviyeye geldi¤inde sistem
kendili¤inden çok düflük h›zda hava basmaya bafllar. Kimi
modellerdeyse, buz giderme s›ras›nda d›flar› so¤uk hava kaçmas›n›
önlemek için vantilatör tamamen durur.
74
• Cihaz durduruldu¤u halde d›flar› hava bas›l›yor.
- Cihaz›n durmas›ndan sonra iç ünite vantilatörü yaklafl›k bir dakika
kadar daha çal›fl›p elektrik ›s›t›c›s›ndan, vb. gelen fazla s›cakl›¤›
gidermek üzere dönmeye devam eder. Vantilatör h›z› düfler ya da
artar.
Havaland›rma için
3 3 3 3 3 [SELECTING OPERATION] (Program seçme) dü¤mesine bas›n ve
"
" göstergesini görüntüleyin.
• ünitenin ›s›tma ve klima fonksiyonlar› kullan›lmaks›z›n havaland›rma
sa¤lamak için kullan›l›r.
• Havaland›rma donan›m› tak›l› de¤ilse
görünmez.
Otomatik için
3 3 3 3 3 [SELECTING OPERATION] (Program seçme) dü¤mesine bas›n ve
", " ", "
", ("
"),
"
" göstergesini görüntüleyin.
NOT:
Is›tma ekran› ve otomatik operasyon ekran›, sadece so¤utma ifllemi olan
klimalarda bulunmazlar.
2.3.
TEMP.
Oda s›cakl›¤›n› de¤ifltirmek için
1 1 1 1 1 [oda s›cakl›¤› ayar›] dü¤mesine bas›n ve oda s›cakl›¤›n› istedi¤iniz
de¤ere ayarlay›n.
ya da
Dü¤melere devaml› bas›l›rsa ayar 1 °C'lik birimler halinde de¤iflmeye
devam eder.
• Oda s›cakl›¤› afla¤›daki gibi de¤ifltirilebilir:
• Hava basma ifllevi ile oda s›cakl›¤› de¤ifltirilemez.
* Oda s›cakl›¤› göstergesinin s›n›rlar› 8 °C - 39 °C'dir. Bu s›n›rlar
afl›ld›¤›nda, s›cakl›¤›n verilen de¤erlerden daha düflük ya da daha yüksek
oldu¤unu belirtmek için göstergede 8 °C - 39 °C yan›p söner.
2.4. Vantilatör h›z›n›n seçilmesi
Vantilatör h›z›n› de¤ifltirmek için
6 [FAN SPEED] (Vantilatör h›z›) dü¤mesine her bas›fl›n›zda, ard arda
düflük h›z ya da yüksek h›z ayarlar› seçilir.
Elektronik kurutma s›ras›nda iç ünite vantilatörü otomatik olarak düflük h›zda
çal›flmaya bafllar. Vantilatör h›z ayar› de¤ifltirilemez. (Yaln›zca uzaktan
kumanda ünitesindeki ekran de¤iflir.)
* FAN SPEED ADJUSTEMENT (Vantilatör h›z› ayar›) dü¤mesine her
bas›ld›¤›nda vantilatör h›z› de¤iflir.
Ekran:
2.5. Zamanlay›c›n›n kullan›lmas›
1) fiimdiki saati ayarlay›n›z
• Klima cihaz›n› açt›ktan sonra ya da elektrik kesintisi sonras›nda saati
yeniden ayarlay›n.
• ‹ç ünite hangi programda çal›fl›rsa çal›fls›n saat ayarlanabilir.
• Saatli çal›flma modunda saat ayar› dü¤mesi ifllevini yitirir. Bu nedenle
saat ayar›n› yapamazs›n›z.
1. 4 4 4 4 4 [TIME SELECTION] (zaman seçimi) dü¤mesine basarak A "flu
anki zaman" göstergesini görüntüleyin
• Bu dü¤meye her bas›l›fl›nda gösterge de¤iflir.
CLOCK "flimdiki
Dikkat:
Saat henüz mevcut zamana ayarlanmad›ysa, "SAAT (flimdiki saat)"
ekran› yan›p söner ve zamanlay›c›n›n pragramlanmas›n› önler.
2. 4 4 4 4 4
• Cihaz saatli çal›flma modundayken (ekranda C "zamanlay›c› aç›k"
varken) saat ayarlanamaz.
• A "CLOCK" (Saat) göstergesi belirdi¤inde 4
basarak saati ayarlay›n.
S›cakl›k de¤erinin seçilmesi
dü¤melerine birer kere basmak ayar› 1 °C de¤ifltirir.
So¤utma/kurutma: 19 - 30 °C
Is›tma:
17 - 28 °C
(Düflük) →
(Yüksek)
" Z a m a n l a y › c ›
ON
saat"
bafllama zaman›"
ya da
dü¤melerine basarak saati ayarlay›n.
göstergesi ekranda
"Zamanlay›c›
(Gösterge
OFF
bitifl zaman›"
bofl)
/
dü¤melerine

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA

   Related Manuals for Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: