Download  Print this page

Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA Operation Manual Page 26

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
2. Gebruik
B
A
CLOCK
˚C
TEMP.
TIMER SET
2
1
A
D
˚C
TEMP.
1
TIMER SET
3
Voorzichtig:
Als de huidige tijd nog niet is ingesteld, knippert "CLOCK (current
time)" op het display en wordt de instelling van de timer geblokkeerd.
2. De huidige tijd instellen door op 4 4 4 4 4
• De tijd kan niet ingesteld worden als de C "timer aan" weergegeven
wordt.
• Als de A "CLOCK" tijd weergegeven wordt, druk dan op de tijdinstellings-
knoppen 4
/
en stel de tijd in.
• De tijd gaat met één minuut tegelijk omhoog elke keer dat u op 4
drukt en gaat met één minuut tegelijk omlaag elke keer dat u op 4
drukt.
Als u op 4
of
blijft drukken dan gaat de tijd snel vooruit of
achteruit. Het gaat in eenheden van 1 minuut, 10 minuten en 1 uur voor-
uit of achteruit.
• Ongeveer 10 seconden nadat u de tijd hebt ingesteld, verdwijnen de
displays voo C "huidige tijd" en A "CLOCK" van het scherm.
Voorzichtig:
• De afstandbediening is uitgerust met een eenvoudige klok met een
afwijking van ongeveer een minuut naar boven of beneden per
maand.
• De tijd moet opnieuw ingesteld worden elke keer als de voeding
van de airconditioner afgebroken wordt door een stroom-
onderbreking of als u de hoofdschakelaar uitschakelt.
2) Het instellen van de timer
• Als de timer ingesteld wordt, dan start (stopt) het apparaat op de inge-
stelde tijd, en daarna gaat de timerstand uit.
• Als u wilt zien wat de ingestelde start- en eindtijden van de timer zijn,
druk dan op de 4 [tijdkeuze] knop terwijl C "
weergegeven.
Hoe de timer werkt
On-timer
Stel de on-timer in op de tijd dat het werk in uw bedrijf begint. De
airconditioner begint te werken als de starttijd bereikt is.
26
˚C
ON/OFF
FILTER
CHECK TEST
B
C
ON OFF
˚C
CLOCK
ON/OFF
FILTER
CHECK TEST
2
of
te drukken
" op het scherm wordt
Off-timer
Gebruik de off-timer als een waarschuwing dat u de airconditioner uit moet
zetten. Als de ingestelde eindtijd bereikt wordt, dan gaat de airconditioner
uit.
U kunt de timer op drie manieren gebruiken.
ON
OFF
1. ON/OFF Timer: Als u zowel de start- als de eindtijd wilt instellen
2. On-timer:
Als u alleen de starttijd in wilt stellen
(De eindtijd is ingesteld op " - - : - - ")
3. Off-timer:
Als u alleen de eindtijd in wilt stellen
(De starttijd is ingesteld op " - - : - - ")
ON
OFF
Voorbeeld van timerinstelling op de display
Het voorbeeld laat een timerinstelling zien met een starttijd van 8:00 uur
en een eindtijd van 17:00 uur.
1. Druk op de 2 2 2 2 2 [timer/continu]-knop en roep C C C C C geen weergave op.
2. Druk op de 4 4 4 4 4 [tijdkeuze] knop en breng de A A A A A "timer start time"
display op het scherm.
3. Druk op de 4 4 4 4 4
de starttijd in:
Als u de off-timer gebruikt, zet de starttijd dan op " - - : - - ".
De " - - : - - " wordt weergegeven naast 23:50.
4. Druk op de 4 4 4 4 4 [tijdkeuze] knop en breng de A A A A A "timer end time"
display op het scherm
5. Druk op de 4 4 4 4 4
eindtijd in
Als u de on-timer gebruikt, zet de eindtijd dan op " - - : - - ".
De " - - : - - " wordt weergegeven naast 23:50.
6. Druk op de 2 2 2 2 2 [continu/timer] knop en breng de C C C C C "
het scherm
Door de C "
" display op het scherm te brengen, beëindigt u de instel-
ling.
De tijd gaat met 10 minuten tegelijk omhoog (of omlaag) elke keer als u
eenmaal op 4
Als u op de knop blijft drukken dan gaat de tijd snel vooruit of achteruit.
Stel eerst de uren in en daarna de minuten.
Als de ON/OFF timerstand is ingesteld, kunt u het apparaat aanzetten [on-
timer] of uitzetten [off-timer] door op de B [ON/OFF] knop te drukken zelfs
als de ingestelde tijd nog niet verlopen is.
De timer afzetten
Druk op de 2 2 2 2 2 [timer/continu]-knop en de "
3) Gebruik voor ventilatie-combinatie
1. Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, drukt u op de knop B ON/OFF
(AAN/UIT) om het apparaat in te schakelen.
Het ON-indicatielampje begint te branden.
• De ventilatieapparatuur treedt automatisch in werking als dit is aange-
sloten op het apparaat.
2. Druk op de knop 8
• U kunt de ventilatiesnelheid instellen op LOW (laag) of HIGH (hoog).
4) De ventilatie-instelling wijzigen
Druk op de knop 8
• De instelling wijzigt telkens wanneer u drukt op de knop.
[Laag]
ON
OFF
(
) knop van de 4 4 4 4 4 [tijdkeuze] knop en stel
(
) knop van de [tijdselectie] knop en stel de
) van de 4 [tijdkeuze] drukt.
(
"-weergave verdwijnt.
.
.
[Hoog]
ON
OFF
" display op

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA

   Related Manuals for Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: