Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
2. Drift
B
A
CLOCK
˚C
TEMP.
TIMER SET
2
1
A
D
˚C
TEMP.
1
TIMER SET
3
• Den indstillede tid går 1 minut fremad, hver gang der trykkes på 4
knappen, og 1 minut tilbage, hver gang der trykkes på 4
pen.
Når de to 4
/
-knapper holdes nede samtidig, går tiden i dis-
playet hurtigt fremad i intervaller på henholdsvis 1 minut - 10 minutter -
1 time.
• Ca. 10 sekunder efter, at indstillingen med knapperne er afsluttet, for-
svinder C "aktuel tid" og A "CLOCK" fra displayet.
Forsigtig:
• Fjernbetjeningen er udstyret med et forenklet ur, som har en nøjag-
tighed på +/- et minut pr. måned.
• Klimaanlæggets ur skal genindstilles hver gang, der har været
strømafbrydelse.
2) Indstilling af timerens
• Hvis timeren er indstillet, starter/stopper anlægget på de indstillede tids-
punkter, og uret vises ikke.
• Hvis De vil kontrollere start-/stoptidspunktet, trykker De på 4 [Timer]-
knappen, mens C "
" vises.
Timerens funktion
ON-timer
Indstil starttidspunktet for arbejdsdagens begyndelse.
Klimaanlægget starter på den indstillede tid.
OFF-timer
Indstil det tidspunkt, hvor der skal slukkes for klimaanlægget. Klimaanlægget
slukkes på den indstillede tid.
Timeren kan bruges på tre måder.
1. ON/OFF-timer: Når både start- og stoptidspunkt indstilles
2. ON-timer:
Når kun starttidspunktet indstilles (stoptidspunktet ind-
stilles til " - - : - - ")
3. OFF-timer:
Når kun stoptidspunktet indstilles (starttidspunktet ind-
stilles til " - - : - - ")
˚C
ON/OFF
FILTER
CHECK TEST
B
C
ON OFF
˚C
CLOCK
ON/OFF
FILTER
CHECK TEST
2
Eksempel på indstilling af timer
ON
OFF
Eksemplet viser en timer-indstilling til driftsstart kl. 8:00 og driftsstop kl. 17:00.
1. Tryk på 2 2 2 2 2 [timer/kontinuerlig]-knappen for at få C C C C C frem i displayet
2. Tryk på 4 4 4 4 4 [Timer]-knappen for at få A A A A A "Timer starttid" frem i dis-
ON
OFF
playet
3. Tryk på 4 4 4 4 4
tidspunktet
Når den bruges som OFF-timer, indstilles starttidspunktet til " - - : - - ".
" - - : - - " vises ved siden af 23:50.
4. Tryk på 4 4 4 4 4 [Timer]-knappen for at få A A A A A "Timer stoptid" frem i dis-
playet
5. Tryk på 4 4 4 4 4
tidspunktet
Når den bruges som ON-timer, indstilles stoptidspunktet til " - - : - - ".
" - - : - - " vises ved siden af 23:50.
6. Tryk på 2 2 2 2 2 [timer/kontinuerlig]-knappen for at få C C C C C "
playet
Indstillingen er gennemført, når C "
Hver gang, der trykkes på 4
frem (eller tilbage) med 10 minutter.
Hvis knappen holdes nede, stilles tiden kontinuerligt frem (eller tilbage).
Først indstilles timecifrene, og dernæst minutcifrene.
Når ON/OFF-timeren er aktiveret, kan De starte (ON-timer) eller stoppe
(OFF-timer) driften ved at trykke på B [ON/OFF]-knappen, selv når der
stadig er tid tilbage.
Sletning af timer
Tryk på 2 2 2 2 2 [timer/kontinuerlig], og "
3) Ventilator/aircondition - kombineret drift
1. Hvis der er slukket for enheden, trykkes der på B ON/OFF-knappen for
at tænde for den.
Dette tænder ON-indikatoren.
-
• Ventilationsudstyret starter automatisk, når det er tilsluttet enheden.
-knap-
2. Tryk på 8
-knappen.
• De kan indstille ventilatorens hastighed til LOW eller HIGH.
4) Ændring af ventilatorens hastighed
Tryk på 8
-knappen
• Indstillingen ændres, hver gang der trykkes på knappen.
[Lav]

2.6. Andet

CENTRALLY CONTROLLED
STAND BY
DEFROST
CHECK
NOT AVAILABLE
FILTER
ON
OFF
(
)-knappen i 4 4 4 4 4 [Timer], og indstil start-
(
)-knappen i [timerskift], og indtast stop-
" vises i displayet.
(
)-knappen i 4 [Timer], stilles tiden
"-displayet forsvinder.
[Høj]
: Vises, når driften styres af en separat solgt sty-
reenhed osv.
: Vises fra starten af driftsformen HEAT (opvarm-
ning) indtil det øjeblik, varm luft blæses ud.
: Dette display vises, når der sker noget unormalt
i enheden.
: Når der trykkes på en knap for en funktion, som
den indendørs enhed ikke kan udføre, blinker
dette display samtidig med displayet for funktio-
nen.
: I det system, hvor [Sensor]-displayet angives
som "fjernbetjeningen", udføres måling af rum-
mets temperatur af den sensor, som er indbyg-
get i fjernbetjeningen. Bemærk derfor følgende:
: Vises, når filteret skal renses.
Tryk 2 gange på A [filter]-knappen, hvorefter
displayets visning forsvinder.
ON
OFF
" frem i dis-
61

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA

   Related Manuals for Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: