Download  Print this page

Tænding Og Slukning Af Anlægget; Valg Af Driftstilstand; Indstilling Af Temperatur; Temp - Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
2. Drift
2.1. Tænding og slukning af anlægget
Start anlægget
1. Tryk på B B B B B [ON/OFF]-knappen
Driftsindikatoren
lyser, og anlægget starter.
Stop anlægget
1. Tryk på B B B B B [ON/OFF]-knappen igen
Driftsindikatoren slukkes, og anlægget stopper.
• Når først knapperne er blevet indstillet, er det den samme driftsform, der
aktiveres med [ON/OFF]-knappen fremover.
• Under drift lyser driftsindikatoren over [ON/OFF]-knappen.
Forsigtig:
Selv om der trykkes på betjeningsknappen umiddelbart efter, at drif-
ten er stoppet, genstartes driften ikke i ca. 3 minutter. Denne funktion
beskytter anlægget. Anlægget starter automatisk efter ca. 3 minutter.

2.2. Valg af driftstilstand

Ved valg af driftsform
1. Tryk på 3 3 3 3 3 [Driftsvalg]-knappen
Gentagne tryk på driftsvalgknappen ændrer driften til E "
("
"), og ("
"). Driftsformen vises i displayet.
Afkøling
Tryk på 3 3 3 3 3 [Driftsvalg]-knappen for at få "
Tørring
Tryk på 3 3 3 3 3 [Driftsvalg]-knappen for at få " " frem i displayet.
• Den indendørs ventilator går i gang ved lav hastighed, og hastigheden
kan nu ikke ændres.
• Driftsformen DRY (tørring) kan ikke finde sted ved en rumtemperatur
lavere end 18 °C.
Ventilation
Tryk på 3 3 3 3 3 [Driftsvalg]-knappen for at få "
• Ventilatorfunktionen spreder luften i rummet.
• Rummets temperatur kan ikke indstilles via ventilatorfunktionen.
Forsigtig:
Udsæt aldrig kroppen for afkølet luft i længere perioder. Langvarig
påvirkning af kold luft er skadelig for Deres helbred, og skal derfor
undgås.
Tørring
DRY (tørring) er affugtning styret af en mikrocomputer, som styrer ekstra
afkøling afhængig af den rumtemperatur, som De indstillede (kan ikke bru-
ges til opvarmning).
1. Til den indstillede rumtemperatur nåes
Kompressoren og den indendørs ventilators tænder og slukker alt efter
ændringerne i rumtemperaturen.
2. Når den indstillede temperatur er nået
Såvel kompressoren som den indendørs ventilator stopper.
Efter 10 minutter aktiveres kompressoren og den indendørs ventilator i
3 minutter for at holde fugtigheden nede.
HEAT (opvarmning)
Tryk på 3 3 3 3 3 [Driftsvalg]-knappen for at få "
Angående forskellige displays under opvarmningsfunktion
"DEFROST"
Vises kun under afrimning.
"STAND BY"
Vises fra starten af opvarmningsfunktionen indtil det øjeblik, varm luft blæ-
ses ud.
Forsigtig:
• Når klimaanlægget bruges sammen med oliefyr, skal rummene ven-
tileres grundigt. Utilstrækkelig ventilation kan resultere i ulykker
pga. iltmangel.
• Anbring aldrig et oliefyr, hvor det er udsat for klimaanlæggets luft-
strøm.
Dette kan forårsage ukorrekt forbrænding i fyret.
• Mikrocomputeren aktiveres i følgende tilfælde:
• Der blæses ikke luft ud, når opvarmning starter.
- Den indendørs ventilator skifter gradvist luftstrømmen fra næsten
umærkelig/svag/indstillet afhængig af temperaturstigningen i den
udblæste luftstrøm for at forhindre, at afkølet luft undslipper. Vent, til
luftstrømmen blæses ud i den rigtige hastighed.
60
• Ventilatoren kører ikke ved den indstillede hastighed.
• Der blæser luft ud, selv når anlægget er stoppet.
Ventilation
Tryk på 3 3 3 3 3 [Driftsvalg]-knappen for at få "
• Anvendes til ventilation uden at bruge enhedens opvarmnings- eller
Automatisk
Tryk på 3 3 3 3 3 [Driftsvalg]-knappen for at få "
BEMÆRKING:
", " ", "
",
Varmedisplayet og automatikdisplayet findes ikke på modeller, der kun funge-
rer som kølende klimaanlæg.

2.3. Indstilling af temperatur

" frem i displayet.
Sådan ændres rumtemperaturen
Tryk på 1 1 1 1 1 [Regulering af rummets temperatur]-knappen, og indstil
den ønskede temperatur.
Tryk på
Hvis der trykkes gentagne gange, bliver indstillingen ændret med 1 °C for
hvert tryk.
• Den indendørs temperatur kan indstilles inden for følgende område.
" frem i displayet.
• Rumtemperaturen kan ikke indstilles via luftstrømmen.
* Rumtemperaturområdet er 8 - 39 °C. Uden for dette område blinker dis-

2.4. Indstilling af ventilatorhastighed

Sådan ændres ventilatorhastigheden
Hver gang De trykker på 6 [ventilatorhastighed]-knappen, skifter den mel-
lem høj og lav hastighed.
Under driftsformen DRY (tørring) skifter den indendørs ventilator automa-
tisk til lav hastighed. Det kan ikke lade sig gøre at ændre ventilatorhastighed
(det er kun displayet på fjernbetjeningen, som ændres).
* Hver gang, der trykkes på knappen til regulering af ventilatorhastigheden,
Display:
2.5. Brug af tidsrelæ
" frem i displayet.
1) Indstil det faktiske klokkeslæt
• Indstil den aktuelle tid, efter at der er tændt for klimaanlægget, eller efter
• Uret kan indstilles uanset den indendørs enheds driftsform.
• Når timeren er aktiveret, kan knappen til indstilling af uret ikke bruges,
1. Tryk på 4 4 4 4 4 [Indstilling af ur]-knap for at få A A A A A "aktuel tid" frem i dis-
• Displayet ændres, hver gang der trykkes på knappen.
CLOCK ("aktuel tid")
Når den aktuelle tid endnu ikke er indstillet, blinker "CLOCK (aktuel
tid)", og timer-indstilling kan ikke foretages.
2. Indstil den aktuelle tid ved at trykke på 4 4 4 4 4
• Uret kan ikke indstilles, mens C "timer aktiveret" vises.
• Mens A "CLOCK"-tiden vises, trykker De på 4
- På visse modeller skifter systemet over til den næsten umærkelige
luftstrøm, når rummets temperatur når den indstillede temperatur. I
andre tilfælde stoppes luftstrømmen for at forhindre afkølet luft i at
undslippe under afrimning.
- Den indendørs ventilator kan rotere i ca. 1 minut, efter at anlægget er
stoppet, for at eliminere ekstra varme fra f.eks. den elektriske varme-
enhed. Ventilatorhastigheden er lav eller høj.
airconditionfunktioner.
vises ikke, når ventilationsudstyret ikke er tilsluttet.
en enkelt gang ændrer indstillingen med 1 °C.
eller
COOL (afkøling)/DRY (tørring): 19 - 30 °C
HEAT (opvarmning):
playet enten 8 eller 39 °C for at meddele Dem, at temperaturen i rummet
er lavere eller højere end den viste temperatur.
ændres ventilatorhastigheden.
(Lav) →
(Høj)
strømafbrydelse.
og timer-indstilling kan derfor ikke foretages.
playet.
ON
("starttid timer")
Forsigtig:
og indstiller uret.
" frem i displayet.
" frem i displayet.

TEMP.

17 - 28 °C
OFF
("stoptid timer")
(intet display)
eller
-knappen
/
-knapperne

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA

   Related Manuals for Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: