Download  Print this page

Ar›zan›n Bulunmas› Ve Giderilmesi - Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
4. Ar›zan›n bulunmas› ve giderilmesi
Tamirciyi ça¤›rmadan önce sorunun basit bir flekilde çözülüp çözülemeyece¤ini saptamak için afla¤›daki tabloya bak›n›z.
Sorun
Ünite iyi so¤utmuyor veya ›s›tm›yor.
Ünite
›s›tma
modundayken
ayarlanm›fl
olan
s›cakl›¤a
ulaflmadan çal›flmay› durduruyor.
‹ç üniteden beyaz bir sis bulutu
ç›k›yor.
Uzaktan kumanda çal›flt›r›ld›¤›nda
göstergeleri yanm›yor.
Uzaktan kumandada CENTRALLY
CONTROLLED (merkezi kontrol)
ibaresi görüntüleniyor.
NOT: Elektrik kesilmelerinden sonra cihaz otomatik olarak tekrar çal›flmaya bafllamaz. Çal›flt›rmak için POWER ON/OFF (açma/kapama) dü¤mesine bas›n›z.
E¤er yukar›daki durumlardan hiçbiri geçerli de¤ilse ana elektrik flalterini kapat›p klima cihaz›n› sat›n ald›¤›n›z yetkili sat›c›yla temas kurunuz ve kendisine
modelin ad›n› ve sorunun niteli¤ini bildiriniz. Cihaz› bizzat onarmaya kalk›flmay›n›z.
Afla¤›daki durumlardan herhangi birinin meydana gelmesi halinde ana
elektrik flalterini kapat›p servis için yerel yetkili sat›c›n›z› aray›n›z:
• Çal›flma lambas› (ana ünitedeki) yan›p sönüyor.
• Anahtarlar›n do¤ru çal›flmamas›.
• Devre kesicinin s›k s›k cihaz› durdurmas› (ya da sigortan›n s›k s›k atmas›).
• Yanl›fll›kla cihaz›n içine su s›çramas›.
• Cihazdan su s›zmas›.
• Klima cihaz›n›n içine yanl›fll›kla birfleyin düflürülmesi.
• Cihaz›n çal›flmas› s›ras›nda ola¤and›fl› bir gürültü duyulmas›.
Afla¤›daki durumlar ise ar›za belirtisi de¤ildir:
Kokular: Tütün ve kozmetik kokular› gibi kokular cihaz taraf›ndan emildikten sonra bir süre devam edebilir.
‹ç ünitenin içinden akan s›v› sesinin duyulmas›: Bu ses cihaz›n çal›flmas› s›ras›nda veya çal›flmadan sonra duyulabilir ve cihaz içindeki so¤utucu dolafl›m›n›n
sesinden ibarettir.
‹ç üniteden t›klama seslerinin duyulmas›: Bu ses so¤utma veya ›s›tma iflleminin bafllamas›ndan veya durmas›ndan hemen sonra duyulabilir. S›cakl›k
de¤iflikli¤i nedeniyle iç ünitenin biraz küçülmesinden veya genifllemesinden kaynaklan›r.
LCD panelinde "CENTRALLY CONTROLLED" (Merkezi kontrol alt›nda) mesaj›n›n görüntülenmesi: Zaman zaman LCD panelinde bu mesaj görünebilir. Bu,
bir ar›za belirtisi de¤ildir.
Çözümü
Filtreyi temizleyin.
D›flar›daki havan›n s›cakl›¤› düflük
ve nem oran› da yüksek oldu¤u
zaman don olufluyor. Buzun erimesi
için 10 dakika bekleyin.
Odadaki nem oran› yüksekken ünite
aç›ld›ktan hemen sonra bu durum
meydana gelebilir.
Elektrik flalterini aç›n. Ekranda " "
görüntülenir.
CENTRALLY
CONTROLLED
(merkezi
kontrol)
ibaresi
görüntülenirken
uzaktan
kumandan›n çal›flt›rma ve durdurma
fonksiyonlar› k›llan›lamaz.
Sorun
Ünite yeniden çal›flt›r›ld›ktan hemen
sonra çal›flt›rma ve durdurma
fonksiyonlar› kullan›lam›yor.
Uzaktan
kumandada
"H0"
görüntüleniyor.
Uzaktan kumandada bir hata kodu
görüntüleniyor.
Kablosuz uzaktan kumandan›n
çal›flma ekran› yan›p sönüyor.
Üst ve alt çal›flma de¤erleri
‹çerde hava girifl ›s›s›
Azami
35 °C DB, 22.5 °C WB
So¤utma
Asgari
19 °C DB, 15 °C WB
Azami
28 °C DB
Is›tma
Asgari
17 °C DB
Çözümü
Üç dakika kadar bekleyin (kliman›n
zarar görmemesi için çal›flma
durmufltur).
Otomatik bafllama testi gerçeklefliyor
(yaklafl›k üç dakika sürecektir).
Klimay› korumak için kendili¤inden
ar›za saptama ifllemi yap›lmaktad›r.
* Kendi bafl›n›za tamire kalk›flmay›n.
Ana flalteri kapat›n ve klimay› sat›n
ald›¤›n›z sat›c›yla temas kurun.
Ünitenin
ad›n›
ve
uzaktan
kumanda ekran›nda görüntülenen
bilgiyi bildirin.
D›flarda hava girifl ›s›s›
46 °C DB
–5 °C DB
21 °C DB, 15 °C WB
–11 °C DB, –12 °C WB
77

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA

   Related Manuals for Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA

   Related Content for Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: