Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
4. Felsökning
Innan du tillkallar en reparatör bör följande tabel kontrolleras för att se om det eventuellt finns en enkel lösning på problemet.
Problem
Enheten kyler eller värmer inte bra.
Enheten stoppar driften innan den
har kommit till den inställda tempe-
raturen i uppvärmningsläge.
En vit dimma avges från inomhus-
enheten.
Kontrollamporna på fjärrkontrollen
tänds inte när de aktiveras.
CENTRALT STYRD visas på
fjärrkontrollen.
OBS:
Efter ett strömavbrott omstartas inte enheten automatiskt. Du måste nollställa den genom att trycka på knappen POWER ON/OFF (PÅ/AV) på fjärrkontrollen.
Om inga av de ovanstående gäller bör huvudströmbrytaren stängas av och återförsäljaren från vilken du köpte luftkonditioneringsenheten kontaktas.
Ange namnet på modellen och problemet. Försök ej att reparera enheten själv.
Om följande händer, stäng av huvudströmbrytaren och kontakta din
lokala återförsäljare för service:
• Driftslampan (på huvudenheten) blinkar.
• Knapparna fungerar ej korrekt.
• Överspänningsskyddet utlöses ofta (eller om säkringen smälter ofta).
• Vatten har av misstag stänkt på enheten.
• Vatten läcker ut ur enheten.
• Något har av misstag trillat in i luftkonditioneringen.
• Ovanliga ljud hörs när enheten är i drift.
Följande indikerar ej ett fel:
Lukt: lukt från tobak eller kosmetika kan kvarstå efter det att de sugits in i enheten.
Ljud av vätska som flödar inuti enheten: Detta kan ske under eller efter drift och är endast ljudet av köldmedel som cirkulerar inuti enheten.
Tickande ljud inuti enheten: Detta kan ske när kylning eller uppvärmning just startat eller slutat. Det orsakas av att enheten krymper eller expanderar på
grund av temperaturförändringen.
Meddelandet "CENTRALLY CONTROLLED" (CENTRALT STYRD) visas på LCD-panelen: Då och då kan detta meddelande visas på LCD-panelen, det
anger ej ett fel.
70
Lösning
Rengör filtret.
Frost bildas när utetemperaturen är
låg och fuktigheten är hög. Vänta
cirka 10 minuter tills frosten har
smält.
Detta kan inträffa alldeles efter att
enheten har slagits på, och när en
hög fuktighetsnivå råder i rummet.
Stäng av strömbrytaren. Då visas
" ".
Start- och stoppfunktionerna på
fjärrkontrollen är inte tillgängliga när
meddelandet CENTRALT STYRD
visas.
Problem
Start- och stoppfunktionerna är inte
tillgängliga alldeles efter återstart av
enheten.
"H0" visas på fjärrkontrollen.
En felkod visas på fjärrkontrollen.
Driftdisplayen på fjärrkontrollens
mottagare blinkar.
Driftsområde
Intagstemperatur, inomhusluft Intagstemperatur, utomhusluft
Maximum 35 °C DB, 22.5 °C WB
Nedkyl-
19 °C DB, 15 °C WB
ning
Minimum
28 °C DB
Upp-
Maximum
17 °C DB
värmning
Minimum
Lösning
Vänta cirka tre minuter (driften har
stoppats för att förhindra skada på
luftkonditioneringsapparaten).
En automatisk starttest håller på att
genomföras (pågår i cirka tre minuter).
En självdiagnosfunktion genomförs
för att skydda luftkonditionerings-
apparaten.
* Försök inte genomföra reparatio-
ner själv. Stäng av huvudbrytaren
och kontakta den återförsäljare
som du köpte luftkonditionerings-
apparaten av. Uppge namnet på
enheten för honom eller henne och
den information som visas på
fjärrkontrollen.
46 °C DB
–5 °C DB
21 °C DB, 15 °C WB
–11 °C DB, –12 °C WB

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA

   Related Manuals for Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: