Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Inhoud
1. Veiligheidsvoorschriften ............................................................................................................................................................ 23
2. Gebruik ..................................................................................................................................................................................... 24
2.1. Het apparaat in- en uitschakelen ..................................................................................................................................... 24
2.2. Kiezen van de werkingsstand .......................................................................................................................................... 25
2.5. De timer gebruiken .......................................................................................................................................................... 25
2.6. Overige ............................................................................................................................................................................ 27
3. Onderhoud en schoonmaken ................................................................................................................................................... 27
3.1. Reinigen van de filters en het binnenapparaat ................................................................................................................ 27
4. Problemen en oplossingen ....................................................................................................................................................... 28
5. Specificaties ............................................................................................................................................................................. 29

1. Veiligheidsvoorschriften

s s s s s Lees alle "Veiligheidsvoorschriften" voordat u het apparaat installeert.
s s s s s In de "Veiligheidsvoorschriften" staan belangrijke instructies met betrekking tot de veiligheid. Volg ze zorgvuldig op.
s s s s s Stel de aanleverende instantie op de hoogte of vraag om toestemming voordat u het systeem aansluit op het net.
Symbolen die in de tekst worden gebruikt
Waarschuwing:
Beschrijft maatregelen die genomen moeten worden om het risico van verwonding of dood van degebruiker te voorkomen.
Voorzichtig:
Beschrijft maatregelen die genomen moeten worden om schade aan het apparaat te voorkomen.
Symbolen die in de afbeeldingen worden gebruikt
: Geeft een handeling aan die u beslist niet moet uitvoeren.
: Geeft aan dat er belangrijke instructies opgevolgd moeten worden.
: Geeft een onderdeel aan dat geaard moet worden.
: Betekent dat u voorzichtig moet zijn met draaiende onderdelen.
: Geeft aan dat er een risico van elektrische schokken bestaat.
Waarschuwing:
Lees de stickers die op het apparaat zitten zorgvuldig.
Waarschuwing:
• Het apparaat mag niet door de gebruiker zelf worden geïnstalleerd. Vraag de zaak waar u het apparaat gekocht heeft of een erkend bedrijf
om het apparaat te installeren. Als het apparaat niet juist is geïnstalleerd, kan dit lekkage, elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.
• Ga niet op het apparaat staan en plaats geen voorwerpen op het apparaat.
• Zorg ervoor dat u geen water op het apparaat knoeit en raak het apparaat nooit met natte handen aan. Dit kan elektrische schokken tot
gevolg hebben.
• Spuit niet met brandbaar gas in de buurt van het apparaat. Dit kan brand tot gevolg hebben.
• Zet geen gasverwarmingstoestel of een ander toestel met open vuur op een plaats waar het blootstaat aan de lucht die het apparaat
uitblaast. Dit kan onvolledige verbranding tot gevolg hebben.
• Verwijder nooit de beschermkap van de ventilator in het buitenapparaat terwijl het apparaat aan staat.
• Wanneer u uitzonderlijk ongewone geluiden of vibraties bemerkt, zet dan het apparaat stil, schakel de elektriciteit uit en neem contact op
met uw dealer.
• Steek nooit uw vingers, stokjes of iets dergelijks in de toevoer- en afvoeropeningen.
• Als u iets vreemds ruikt, dient u het apparaat niet meer te gebruiken. Draai de schakelaar uit en raadpleeg uw dealer. Doet u dat niet, dan
loopt u het risico van stroomonderbreking, elektrische schokken of brand.
• Deze airconditioner is NIET bedoeld voor gebruik door kinderen of onbekwame personen die niet onder toezicht staan.
• Jonge kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met de airconditioning gaan spelen.
• Als het koelgas uit het apparaat geblazen wordt of lekt, zet dan de airconditioner stil, ventileer de kamer goed en neem contact op met uw
dealer.
Voorzichtig:
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om de toetsen in te drukken - hiermee kunt u het bedieningspaneel beschadigen.
• Zorg ervoor dat de toevoer- en afvoeropeningen van het binnen- of buitenapparaat nooit verstopt raken of afgedekt worden.
Het apparaat verwijderen
Raadpleeg de zaak waar u het apparaat gekocht heeft indien u zich van het apparaat wilt ontdoen.
....................................................................................................................................... 25
................................................................................................................................ 25
23

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA

   Related Manuals for Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: