Download  Print this page

Val Av Arbetssätt; Inställning Av Temperatur; Temp; Inställning Av Fläkthastighet - Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
2. Drift
• När väl knapparna har ställts in kan tryckning på knappen [ON/OFF
(PÅ/AV)] bara repetera samma drift.
• Under drift lyser driftlampan ovanför knappen [ON/OFF (PÅ/AV)].
Försiktighet:
Även om driftsknappen trycks in omedelbart efter det att driften stop-
pats omstartas inte driften inte förrän efter ca. 3 minuter. Denna funk-
tion skyddar maskinen. Driften startar automatiskt efter det att cirka
3 minuter har gått.
2.2. Val av arbetssätt
Vid val av drift
1. Tryck på knappen 3 3 3 3 3 [Driftväljare]
Upprepade tryckningar på driftväljarknappen växlar driften mellan E
"
", " ", "
", ("
"), och ("
teckenfönstret.
För kylning
Tryck på knappen 3 3 3 3 3 [Driftväljare] tills tecknet "
För avfuktning
Tryck på knappen 3 3 3 3 3 [Driftväljare] tills tecknet " " kommer upp.
• Inomhusfläkten går i låghastighetsdrift och ändring av fläkthastighet är
förhindrad.
• Avfuktningsdrift kan inte utföras vid rumstemperatur lägre än 18 °C.
För fläkt
Tryck på knappen 3 3 3 3 3 [Driftväljare] tills tecknet "
• Fläktdriften cirkulerar luften i rummet.
• Rumstemperaturen kan inte ställas in med fläktdrift.
Försiktighet:
Utsätt inte din kropp direkt för kall luft under längre tid. Överdriven
exponering för kall luft är dåligt för din hälsa och bör därför undvi-
kas.
Avfuktningsdrift
Avfuktningen är en mikrodatorstyrd avfuktningsdrift som styr överdriven
luftkylning enligt önskad rumstemperatur. (Ej lämpligt för uppvärmning.)
1. Tills önskad rumstemperatur är uppnådd
Kompressorn och inomhusfläkten slås på och av automatiskt i enlighet
med förändringar i rumstemperaturen.
2. När önskad rumstemperatur är uppnådd
Både kompressorn och inomhusfläkten stannar.
När stoppet fortgått i 10 minuter körs kompressorn och inomhusfläkten
under 3 minuter för att hålla fuktigheten låg.
För uppvärmning
Tryck på knappen 3 3 3 3 3 [Driftväljare] tills tecknet "
Vad gäller meddelanden under uppvärmningsdrift "DEFROST"
Visas enbart under avfrostningsdrift.
"STAND BY"
Visas från början av uppvärmningsdriften till dess att varm luft börjar blå-
sas ut.
Försiktighet:
• När luftkonditioneraren används tillsammans med brännare måste
du ventilera utrymmet ordentligt. Otillräcklig ventilation kan orsaka
olyckor på grund av syrebrist.
• Placera aldrig en brännare så att den utsätts för luftströmmen från
luftkonditioneraren, då detta kan orsaka bristfällig förbränning hos
brännaren.
• Mikrodatorn är verksam i följande fall:
• Luft blåses inte ut då uppvärmningen startar.
- För att förhindra att kall luft slipper ut aktiveras inomhusfläkten grad-
vis i sekvensen minimal luftström/svag luftström/inställd luftström en-
ligt temperaturökningen på den utblåsta luften. Vänta ett ögonblick
tills luftströmmen kommer ut som den ska.
• Fläkten roterar inte med inställd hastighet.
- På vissa modeller går systemet över i minimal luftström när rums-
temperaturen når den inställda temperaturen. I andra fall stannar den
för att förhindra att kall luft slipper ut under avfrostningsdrift.
• Luft blåses ut även om driften är stoppad.
- Cirka 1 minut efter det att driften har stoppats roterar ibland inomhus-
fläkten för att ta bort extra värme genererad av den elektriska
uppvärmaren etc. Fläkthastigheten är låg eller hög.
"). För innebörden av driftsläget, se
" kommer upp.
" kommer upp.
" kommer upp.
För ventilation
Tryck på knappen 3 3 3 3 3 [Driftväljare] tills tecknet "
• Används för att ge ventilation utan att använda enhetens uppvärmnings-
och luftkonditioneringsfunktioner.
visas inte på displayen om ventilationsutrustningen inte är anslu-
ten.
För automatisk
Tryck på knappen 3 3 3 3 3 [Driftväljare] tills tecknet "
OBS:
Värmedisplayen och den automatiska driftsdisplayen visas inte på modeller
som enbart används för nedkylning.
2.3. Inställning av temperatur
För att ändra rumstemperaturen
Tryck på knappen 1 1 1 1 1 [Justering av rumstemperatur] och ställ in öns-
kad rumstemperatur.
för att ändra inställningen med 1 °C.
Tryck på
eller
Vid fortsatt nedtryckning fortsätter inställningen att ändras med 1 °C.
• Inomhustemperaturen kan ställas in inom följande intervall.
Kylning/avfuktning:
Uppvärmning:
• Det går inte att ställa in rumstemperaturen vid luftblåsdrift.
* Intervallet för de rumstemperaturer som visas är 8 °C - 39 °C. Utanför
detta intervall blinkar antingen 8 °C - 39 °C för att informera om att rums-
temperaturen är lägre eller högre än den visade temperaturen.
2.4. Inställning av fläkthastighet
För att ändra fläkthastigheten
När du trycker på 6 [Justering av fläkthastighet] växlar fläkten mellan låg
och hög hastighet.
Inomhusfläkten går automatiskt över i låghastighetsläge vid elektronisk
avfuktningsdrift. Fläkthastigheten kan inte ändras. (Endast fjärrkontrollens
teckenfönster ändras.)
* Fläktens hastighet ändras varje gång knappen för justering av fläkt-
hastigheten trycks in.
(Låg) →
Teckenfönster:
2.5. Att använda timern
1) Ställ in aktuell tid
• Ställer in den aktuella tiden efter påsättning av luftkonditioneraren med
knappen ON (PÅ) eller efter återstart efter ett strömavbrott.
• Tiden kan ställas oberoende av inomhusenhetens driftsläge.
• Vid timerdrift går inte tidsinställningsknappen att använda, vilket leder
till att tidsinställningen inte går att ändra.
1. Tryck på knappen 4 4 4 4 4 [Tidsval] och få upp A A A A A "aktuell tid" på tecken-
fönstret.
• Varje gång knappen trycks in ändras visningen.
CLOCK "aktuell
"starttid för
ON
tid"
timer"
Försiktighet:
När aktuell tid ännu inte är inställd blinkar meddelandet "CLOCK (ak-
tuell tid)" och inställning av timerdrift är inte möjlig.
2. Ställ in aktuell tid genom att trycka på knapparna 4 4 4 4 4
• Tiden kan inte ställas medan C "timer på" visas.
• Medan A "CLOCK"-tiden visas, tryck på tidsinställningsknapparna 4
/
och ställ in tiden.
• Inställningen stegar framåt en minut varje gång knappen 4
ned och bakåt en minut varje gång knappen 4
När knapparna 4
/
snabbs i stegen 1 minut - 10 minuter - 1 timme.
• Ungefär 10 sekunder efter det att knappinställningen är klar försvinner
tecknen C "aktuell tid" och A "CLOCK".
" kommer upp.
" kommer upp.

TEMP.

19 °C - 30 °C
17 °C - 28 °C
(Hög)
"sluttid för
(ingen vis-
OFF
timer"
ning)
eller
trycks ned.
hålls intryckta ändras tidsinställningen
trycks
67

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA

   Related Manuals for Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: