Download  Print this page

Drift; Att Stänga På/av Enheten - Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

2. Drift

CENTRALLY CONTROLLED
CHECK
STAND BY
DEFROST
1
TEMP.
2
3
TIMER SET
PAR-20MAA
D
C
B
CENTRALLY CONTROLLED
E
CHECK
˚C
F
STAND BY
DEFROST
TEMP.
G
H
C
CENTRALLY CONTROLLED
E
CHECK
˚C
STAND BY
DEFROST
TEMP.
1
3
2
TIMER SET
PAR-20MAA
4
66
1Hr.
ON OFF
˚C
CLOCK
FILTER
CHECK MODE
˚C
TEST RUN
ERROR CODE
FUNCTION
NOT AVAILABLE
ON/OFF
FILTER
CHECK TEST
4 5 6 8 7 9
A
U
T
Q
S
1Hr.
ON OFF
˚C
CLOCK
FILTER
CHECK MODE
TEST RUN
ERROR CODE
FUNCTION
NOT AVAILABLE
ON/OFF
I KL J
A
1Hr.
ON OFF
˚C
CLOCK
FILTER
CHECK MODE
TEST RUN
ERROR CODE
FUNCTION
NOT AVAILABLE
ON/OFF
FILTER
CHECK TEST
6 8 7
Fjärrkontroll - Knappar
1 Knapp [Justering av rumstemperatur]
2 Knapp [Timer/kontinuerlig]
3 Knapp [Driftväljare]
4 Knapp [Tidsval]
Knapp [Tidsinställning]
5 Knapp [Galler]
6 Knapp [Justering av fläkthastighet]
7 Knapp [Luftflödesriktning upp/ner]
8 Knapp [Ventilation]
B
9 Knapp [Kontroll/inbyggd]
0 Knapp [Testkörning]
A
A Knapp [Filter]
0
B Knapp [ON/OFF (PÅ/AV)]
C Den inbyggda rumstemperatursensorns placering
• Utsätt aldrig fjärrkontrollen för direkt solljus, då detta kan resultera i fel-
C
aktig mätning av rumstemperaturen.
• Placera aldrig hinder runt den nedre högra delen av fjärrkontrollen, då
detta kan resultera i felaktig mätning av rumstemperaturen
Fjärrkontroll - Teckenfönster
A Aktuell tid/Timer
B Centraliserad styrning
C Timer PÅ
D Något onormalt har inträffat
E Driftläge:
Kyla,
R
F Förberedelse för värmeläge
P
G Avfrostningsläge
O
H Inställning av temperaturen
I Strömmen är PÅ
N
J Galler
M
K Ej tillgänglig funktion
L Ventilation
M Funktionsinställningsläge
N Testkörningsläge
O Felkontrollsläge
P Filtermeddelande
Q Inställningen verksam i 1 tim
R Avkännarens placering
S Rumstemperatur
T Luftflöde
U Fläkthastighet
Före igångkörning
• Kör igång efter det att "HO"-meddelandet har försvunnit. "HO"-medde-
landet visas tillfälligt på platsen för rumstemperatur på teckenfönstret
(max.3 minuter) när strömmen sätts på och efter strömavbrott. Detta
betyder inte att något är fel med luftkonditioneraren.
• Driftlägena för inomhusenhetens kylningsdrift, avfuktningsdrift och
uppvärmningsdrift skiljer sig från de för utomhusenheten.
När driften startar med kylning/avfuktning (uppvärmning) och andra an-
A
slutna inomhusenheter till motsvarande utomhusenheter redan kör i
samma driftläge, visar fjärrkontrollen läge "
ten stannar och du inte kan få önskat driftläge meddelas du med blink-
B
ande "
" eller " " ("
läget på andra inomhusenheter med driftväljarknappen.
Ovanstående gäller inte modeller som samtidigt kör både kylningsdrift
och uppvärmningsdrift.
• Utomhusenheterna stannar när alla inomhusenheter anslutna till mot-
svarande utomhusenheter stannar.
• Även om inomhusenheten är inställd på uppvärmningsdrift startar inte
driften om utomhusenheten är i avfrostningsdrift, förrän efter avfrostnings-
driften för utomhusenheten har avslutats.
2.1. Att stänga på/av enheten
Påbörja drift
1. Tryck på knappen B B B B B [ON/OFF (PÅ/AV)]
Driftlampan
börjar lysa och driften startar.
Stoppa drift
1. Tryck på knappen B B B B B [ON/OFF (PÅ/AV)] igen
Driftlampan slocknar och driften stoppar.
Avfuktning,
Automatisk,
Fläkt,
" eller " " ("
") i fjärrkontrollens teckenfönster. Ställ in drift-
Värme
") Om drif-

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA

   Related Manuals for Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: