Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
‹çindekiler
1. Güvenlik Önlemleri ................................................................................................................................................................... 72
2. Çal›flma .................................................................................................................................................................................... 73
2.1. Cihaz›n aç›lmas›/kapat›lmas› ........................................................................................................................................... 73
2.2. Mod Seçimi ...................................................................................................................................................................... 74
2.3.
S›cakl›k de¤erinin seçilmesi .................................................................................................................................. 74
2.5. Zamanlay›c›n›n kullan›lmas› ............................................................................................................................................ 74
2.6. Di¤erleri ........................................................................................................................................................................... 75
3. Bak›m ve temizleme ................................................................................................................................................................. 76
3.1. Filtrelerin ve iç ünitenin temizlenmesi .............................................................................................................................. 76
4. Ar›zan›n bulunmas› ve giderilmesi ........................................................................................................................................... 77
5. Özellik ....................................................................................................................................................................................... 78

1. Güvenlik Önlemleri

s s s s s Üniteyi monte etmeden önce "Güvenlik Önlemleri"nin hepsini okumal›s›n›z.
s s s s s Güvenlikle ilgili çok önemli noktalar "Güvenlik Önlemleri"nde aç›klanm›flt›r. Lütfen bunlara kesinlikle uyunuz.
s s s s s Lütfen sisteme ba¤lamadan önce elektrik kurumuna haber verin veya onay›n› al›n.
Metinde kullan›lan simgeler
Uyar›:
Kullan›c› aç›s›ndan yaralanma veya ölüm tehlikesinin önüne geçmek için al›nmas› gereken önlemleri aç›klar.
Dikkat:
Cihaz›n hasar görmesini önlemek için al›nmas› gereken önlemleri aç›klar.
Resimlerde kullan›lan simgeler
: Kaç›n›lmas› gereken hareketleri gösterir.
: Önemli talimatlara mutlaka uymak gerekti¤ini gösterir.
: Topraklanmas› gereken parçalar› gösterir.
: Dönen parçalara dikkat edilmesi gerekti¤ini gösterir.
: Elektrik çarpmas›na dikkat edin.
Uyar›:
Ana üniteye yap›flt›r›lm›fl olan etiketleri dikkatle okuyunuz.
Uyar›:
• Bu cihaz kullan›c› taraf›ndan monte edilmelidir. Sat›c›dan veya baflka bir yetkili flirketten cihaz› monte etmesini isteyiniz. E¤er cihaz do¤ru
monte edilmezse su kaça¤›, elektrik çarpmas› veya yang›n söz konusu olabilir.
• Ünitenin üzerine hiçbir fley yerlefltirmeyiniz veya koymay›n›z.
• Cihaz›n üzerine su s›çratmay›n›z ve elleriniz ›slakken üniteye dokunmay›n›z. Elektrik çarpabilir.
• Cihaz›n yak›n›nda yan›c› gaz püskürtmeyiniz. Bu, yang›na yol açabilir.
• Cihazdan ç›kan havayla temasa gelebilecekleri yerlere gaz sobas› veya baflka aç›k alevli cihaz koymay›n›z. Bu, yanman›n tam olarak
gerçekleflememesine yol açabilir.
• D›fl ünite çal›fl›rken ön paneli veya vantilatör mahfazas›n› yerlerinden ç›karmay›n›z.
• Afl›r› derecede anormal gürültü veya titreflim saptarsan›z, cihaz› durdurunuz, elektrik flalterini kapat›n›z ve cihaz› ald›¤›n›z flirketle temasa
geçiniz.
• Cihaz›n girifl veya ç›k›fllar›na asla parmaklar›n›z› veya de¤nek vb. fleyleri sokmay›n›z.
• Tuhaf bir koku duyarsan›z cihaz› kullanmay›n›z. Elektrik flalterini kapat›p yetkili sat›c›ya dan›fl›n›z. Bunun yap›lmamas›, ar›zaya, elektrik
çarpmas›na veya yang›na yol açabilir.
• Bu klima çocuklar veya zihnen ehliyetsiz kimseler taraf›ndan gözetimsiz KULLANILMAMALIDIR.
• Küçük çocuklar gözetim alt›nda bulundurularak klimayla oynamalar›na imkân verilmemelidir.
• E¤er so¤utucu gaz› d›flar› püskürür veya kaçak yaparsa klima cihaz›n› durdurunuz; oday› iyice havaland›r›n›z ve yetkili sat›c›n›zla temasa
geçiniz.
Dikkat:
• Dü¤melere basmak için sivri nesneler kullanmay›n›z; bu, uzaktan kumanda ünitesini zedeleyebilir.
• D›fl ve iç ünitelerin girifl ve ç›k›fllar›n›n önünü asla kapatmay›n›z veya örtmeyiniz.
Cihaz›n at›lmas›
Cihaz› atman›z gerekti¤i zaman yetkili sat›c›n›za dan›fl›n›z.
72
..................................................................................................................................... 74

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA

   Related Manuals for Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: