Download  Print this page

Çal›flma; Cihaz›n Aç›lmas›/kapat›lmas - Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
2. Çal›flma
CENTRALLY CONTROLLED
CHECK
STAND BY
DEFROST
1
TEMP.
2
3
TIMER SET
PAR-20MAA
D
C
B
CENTRALLY CONTROLLED
E
CHECK
˚C
F
STAND BY
DEFROST
TEMP.
G
H
C
CENTRALLY CONTROLLED
E
CHECK
˚C
STAND BY
DEFROST
TEMP.
1
3
2
TIMER SET
PAR-20MAA
4
1Hr.
ON OFF
˚C
CLOCK
FILTER
CHECK MODE
˚C
TEST RUN
ERROR CODE
FUNCTION
NOT AVAILABLE
ON/OFF
FILTER
CHECK TEST
4 5 6 8 7 9
A
U
T
Q
S
1Hr.
ON OFF
˚C
CLOCK
FILTER
CHECK MODE
TEST RUN
ERROR CODE
FUNCTION
NOT AVAILABLE
ON/OFF
I KL J
A
1Hr.
ON OFF
˚C
CLOCK
FILTER
CHECK MODE
TEST RUN
ERROR CODE
FUNCTION
NOT AVAILABLE
ON/OFF
FILTER
CHECK TEST
6 8 7
Uzaktan kumanda ünitesi - Dü¤me
1 [Oda S›cakl›¤› Ayar›] Dü¤mesi
2 [Saatli/Sürekli Çal›flma] Dü¤mesi
3 [Program Seçme] Dü¤mesi
4 [Saat Seçme] Dü¤mesi
[Saat Ayar›] Dü¤mesi
5 [Pancur] Dü¤mesi
6 [Vantilatör H›z› Ayarlama] Dü¤mesi
7 [Hava Ak›m›n› Afla¤›/Yukar› Yönlendirme] Dü¤mesi
8 [Havaland›rma] Dü¤me
B
9 [Kontrol/Entegre] Dü¤me
0 [Deneme Çal›flt›rmas›] Dü¤me
A
A [Filtre] Dü¤mesi
0
B [Açma/Kapama] Dü¤mesi
C Oda s›cakl›¤› alg›lay›c›s›n›n konumu
• Uzaktan kumanda ünitesini günefl ›fl›¤›na maruz b›rakmay›n. Aksi taktirde
C
oda s›cakl›¤›n›n yanl›fl ölçülmesine neden olabilirsiniz.
• Uzaktan kumanda ünitesinin sa¤ alt köflesinin önünü hiçbir flekilde
kapatmay›n. Aksi taktirde oda s›cakl›¤›n›n yanl›fl ölçülmesine neden
olabilirsiniz.
Uzaktan kumanda ünitesi-Göstergesi
A Mevcut saat/Zamanlay›c›
B Merkezi Kontrol Alt›nda
C Zamanlay›c› AÇIK
D Anormal durum olufltu.
E Programlama modu:
R
FAN,
ISITMA
P
F Is›tma moduna haz›rl›k
O
G Buz giderme modu
H ‹stenilen S›cakl›k
N
I Elektrik AÇIK
M
J Pancur
K Kullan›lamayan fonksiyon
L Havaland›rma
M Fonksiyon ayarlama modu
N Deneme çal›flt›rmas› modu
O Hata kontrol modu
P Filtre iflareti
Q Bir Saat Boyunca Etkin K›lma
R Sensör konumu
S Oda s›cakl›¤›
T Hava Ak›m›
U Vantilatör H›z›
Cihaz› çal›flt›rmaya bafllamadan önce
• Ekrandaki "HO" göstergesi kaybolduktan sonra cihaz› çal›flt›r›n. Ana
elektrik flalteri aç›ld›ktan sonra ya da elektrik kesintisi sonras›nda "HO"
göstergesi, oda s›cakl›¤› göstergesinin bulundu¤u yerde k›sa bir süre
(en fazla iki dakika) belirir.
• ‹ç ünitelerin so¤utma, kurutma ve ›s›tma ifllemlerinin çal›flma modlar›
d›fl ünitelerinkinden farkl›d›r.
A
Çal›flt›rmaya so¤utma/kurutma (›s›tma) modunda baflland›¤›nda karfl›t
d›fl ünitelere ba¤l› di¤er iç üniteler ayn› çal›flma modunda çal›fl›r
durumdaysa, uzaktan kumandada "
B
görüntülenir. Ancak, cihaz durur ve istenilen modu elde edemezsiniz.
Bu durumda, uzaktan kumanda ünitesinin ekran›nda yan›p sönen "
ya da " " ("
") göstergeleri sizi uyaracakt›r. Di¤er iç ünitelerin çal›flma
modlar›n› program seçme dü¤mesiyle ayarlay›n.
Yukar›da aç›klanan durum, ayn› anda hem so¤utma hem de ›s›tma
ifllemlerini yerine getiren modeller için geçerli de¤ildir.
• Kendilerine ba¤l› bütün iç üniteler durdu¤unda d›fl üniteler de durur.
• Is›tma program›nda, d›fl ünite buz giderme aflamas›ndayken iç ünite
çal›flt›r›lsa bile, cihaz ancak d›fl ünite buz giderme ifllemini tamamlad›ktan
sonra çal›flmaya bafllar.
2.1. Cihaz›n aç›lmas›/kapat›lmas›
Çal›flt›rmaya bafllamak için
1. B B B B B ON/OFF (Açma/kapama) dü¤mesine bas›n
"Cihaz çal›fl›yor"
lambas› yanar ve cihaz çal›flmaya bafllar.
Çal›flmay› durdurmak için
1. Yeniden B B B B B [ON/OFF] (Açma/kapama) dü¤mesine bas›n
"Cihaz çal›fl›yor" lambas› söner ve cihaz durur.
SO⁄UTMA,
KURUTMA,
OTOMAT‹K,
" veya " " ("
") modu
"
73

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA

   Related Manuals for Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: