Download  Print this page

Bak›m Ve Temizleme; Filtrelerin Ve Iç ünitenin Temizlenmesi - Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
3. Bak›m ve temizleme
A
B
76
C
A
B
3.1. Filtrelerin ve iç ünitenin temizlenmesi
Bak›m ve temizlik
• Ünitenin bak›m›yla ilgili ve elle temas› gerektiren ifllemlerden önce elektrik
ON/OFF (açma/kapama) flalterini OFF (kapal›) konuma getirmeye dikkat
ediniz.
‹ç ünitenin temizlenmesi
• Üniteyi kuru ve yumuflak bir bezle siliniz.
• Herhangi bir hasar veya ar›zaya meydan vermemek için düfley hava
kanatç›klar›n› elle çekmeye teflebbüs etmeyiniz.
• Parmak izlerini ve ya¤ lekelerini gidermek için bir ev deterjan› (bulafl›k
veya çamafl›r deterjan› olabilir) kullan›n›z.
• Benzin, tiner ve parlatma tozu kullanmay›n›z; bunlar üniteye zarar
verebilir.
Hava filtresinin ç›kar›lmas›
Ünitenin çal›flma testi s›ras›nda yerini ve filtrenin kurulma yöntemini
müteahhide sorunuz.
A Hava girifli
B Filtre
Filtrelerin temizlenmesi
• Hava filtresini temizleme yöntemi filtrenin yap›ld›¤› malzemeye göre
de¤iflir. Filtre malzemesi ve temizleme yöntemiyle ilgili talimatlar› dikkatle
okuyunuz. Genel olarak filtreleri temizlemekte kullan›lan yöntem afla¤›da
gösterilmifltir.
• Hafifçe vurunuz veya elektrik süpürgesiyle temizleyiniz. E¤er filtreler
haddinden fazla kirliyse, suyla veya ›l›k suda çözülmüfl nötr deterjanla
durulay›n›z. Deterjan kullan›rsan›z iyice durulamaya dikkat ediniz. Filtreyi
tekrar klima cihaz›na takmadan önce kurutunuz.
Dikkat:
• Filtreleri do¤rudan günefl ›fl›¤› veya baflka bir ›s› kayna¤› ile
kurutmay›n›z. Is› filtrenin fleklini bozabilir.
• Filtrelerin (50 °C'nin üzerinde) s›cak suda y›kanmas› çarp›lmalar›na
yol açabilir.
C Vida (Sadece RP·EA)

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA

   Related Manuals for Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: