Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
2. Çal›flma
B
A
CLOCK
˚C
TEMP.
TIMER SET
2
1
A
D
˚C
TEMP.
1
TIMER SET
3
• 4
dü¤mesine her bas›l›fl›nda saat bir dakika ileri gider. 4
dü¤mesine her bas›l›fl›nda ise bir dakika geri al›n›r.
4
/
dü¤melerine sürekli bas›l›rsa saat ayar› h›zlan›r. Bir
dakikal›k birimler - on dakikal›k birimler - bir saatlik birimler halinde ilerler.
• Dü¤melerle ayar bitirildikten sonra C "flu anki zaman" ve A "CLOCK"
(Saat) göstergeleri yaklafl›k on saniye kadar görüntüde kal›r. Sonra
silinirler.
Dikkat:
• Uzaktan kumanda, ayda yaklafl›k + veya - bir dakika hassasl›kta
basit bir saatle donat›lm›flt›r.
• Klima cihaz›n›n her güç durdurulmas›ndan sonra veya güç
kesintisinden sonra zaman yeniden kurulmal›d›r.
2) Zamanlay›c› ayar›
• Zamanlay›c› ayar› yap›ld›¤›nda cihaz ayarlanan zamanlarda çal›fl›r
(durur) ve art›k saat ayar› yap›lamaz.
• Bafllang›ç ve bitifl zamanlar›n› ö¤renmek istedi¤inizde C "
görüntülenirken 4 [zaman seçimi] dü¤mesine bas›n.
Zamanlay›c›n›n ifllevi
Aç›lma zaman›
Cihaz›n aç›lma zaman›n› iflinizin bafllang›ç saatine göre ayarlay›n. Zaman›
geldi¤inde cihaz kendili¤inden çal›flmaya bafllayacakt›r.
Kapanma zaman›
Cihaz›n kapanmas›n› istedi¤iniz saati belirleyin. Zaman› geldi¤inde cihaz
kendili¤inden duracakt›r.
Zamanlay›c›y› üç de¤iflik flekilde kullanabilirsiniz.
1. ON/ OFF (açma/ kapama) zamanlay›c›s›:
Hem bafllang›ç hem de bitifl zamanlar›n› ayarlamada
2. Aç›lma zaman›:
Yaln›zca bafllang›ç zaman›n› ayarlamada (Bitifl
zaman› " - - : - - " olarak ayarlan›r.)
3. Kapanma zaman›: Yaln›zca bitifl zaman›n› ayarlamada (Bafllang›ç
zaman› " - - : - - " olarak ayarlan›r.)
˚C
ON/OFF
FILTER
CHECK TEST
B
C
ON OFF
˚C
CLOCK
ON/OFF
FILTER
CHECK TEST
2
" göstergesi
Zamanlay›c› ayar›n›n göstergelerine örnek
ON
OFF
Örnekte bafllang›ç zaman› 8:00, bitifl zaman› 17:00 olarak ayarlanm›fl bir
zamanlay›c› görülmektedir.
1. 2 2 2 2 2 [zamanlay›c›/sürekli] dü¤mesine bas›n ve C C C C C ekran›n› görüntüleyin
ON
OFF
2. 4 4 4 4 4 [zaman seçimi] dü¤mesine basarak A A A A A "Zamanlay›c› bafllama
zaman›" n› görüntüleyin
3. 4 4 4 4 4 [zaman seçimi] 4 4 4 4 4
zaman›n› ayarlay›n
Kapanma zaman› olarak kulland›¤›n›zda bafllang›ç zaman›n› " - - : - - "
olarak ayarlay›n. " - - : - - ", 23:50'nin hemen yan›nda görüntülenir.
4. 4 4 4 4 4 [zaman seçimi] dü¤mesine basarak A A A A A "Zamanlay›c› bitifl
zaman›"n› görüntüleyin
5. "Saat seçme"nin 4 4 4 4 4
ayarlay›n]
Kapanma zaman› olarak kulland›¤›n›zda bitifl zaman›n› " - - : - - " olarak
ayarlay›n. " - - : - - ", 23:50'nin hemen yan›nda görüntülenir.
6. 2 2 2 2 2 [CONTINUOUS/TIMER] (Sürekli/Saatli çal›flma) dü¤mesine
basarak C C C C C "
" göstergesini görüntüleyin
C "
" göstergesinin görüntülenmesiyle birlikte ayar sona erer.
4 [zaman seçimi] nin 4
dakikal›k birimler halinde ileri ya da geri gider. Dü¤meye sürekli bas›l›rsa
ayar sürekli olarak ileri ya da geri gider.
Önce saat, sonra dakika rakamlar›n› ayarlay›n.
ON/OFF (açma/kapama) zamanlay›c›s› modu seçildi¤inde, daha kalan süre
olsa bile, B [ON/OFF] (açma/kapama) dü¤mesine basarak aç›lma zaman›
ifllemini bafllatabilir ya da kapanma zaman› ifllemini durdurabilirsiniz.
‹ptal için
2 2 2 2 2 [zamanlay›c›/sürekli] dü¤mesine bas›ld›¤›nda "
kaybolur.
3) Vantilatör ile Kliman›n birlikte çal›flt›r›lmas›
1. E¤er ünite kapal› durumdaysa, B ON/OFF (açma/kapama) dü¤mesine
bas›n›z.
ON (aç›k) gösterge lambas›n›n yanmas› gerekir.
• Havaland›rma donan›m› üniteye ba¤l› oldu¤u zaman otomatik olarak
çal›fl›r.
2. 8
dü¤mesine bas›n›z.
• Havaland›rma h›z›n› LOW (düflük) veya HIGH (yüksek) olarak
ayarlayabilirsiniz.
4) Havaland›rma ayar›n›n de¤ifltirilmesi
8
dü¤mesine bas›n›z.
• Dü¤meye her bast›¤›n›zda ayar de¤iflir.
[Düflük]
2.6. Di¤erleri
CENTRALLY CONTROLLED
STAND BY
DEFROST
CHECK
NOT AVAILABLE
FILTER
ON
OFF
ON
(
) dü¤mesine basarak bafllang›ç
(
) dü¤mesine basarak bitifl [zaman›n›
(
) dü¤mesine her bas›l›fl›nda ayar 10'ar
" ekran görüntüsü
[Yüksek]
: Cihaz›n kontrolünün cihazdan ve uzaktan
kumandadan ayr› olarak sat›lan bir merkezi
kontrol ünitesi, vb. taraf›ndan yap›lmakta
oldu¤unu gösterir.
: Is›tma iflleminin bafllang›c›ndan ilk s›cak hava
bas›m›na kadar görüntülenir.
: Cihazda herhangi bir ar›za meydana geldi¤inde
yanar.
: ‹ç ünitenin yerine getiremeyece¤i herhangi bir
ifllevin dü¤mesine bas›ld›¤›nda, bu gösterge söz
konusu ifllevin dü¤mesiyle birlikte yan›p söner.
: [SENSOR] (Sensör) göstergesinin "uzaktan
kumanda ünitesi" olarak görüntülendi¤i
sistemlerde oda s›cakl›¤› ölçümü uzaktan
kumanda ünitesine yerlefltirilmifl termometre
taraf›ndan yap›l›r. Bu nedenle flunlara dikkat
edin:
: Filtreyi temizleme zaman›n›n geldi¤ini gösterir.
A [Filter] dü¤mesine iki kere bast›¤›n›zda, ekran
kaybolur.
OFF
75

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA

   Related Manuals for Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: