Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Indholdsfortegnelse
1. Sikkerhedsforanstaltninger ....................................................................................................................................................... 58
2. Drift ........................................................................................................................................................................................... 59
2.1. Tænding og slukning af anlægget ................................................................................................................................... 60
2.2. Valg af driftstilstand ......................................................................................................................................................... 60
2.5. Brug af tidsrelæ ............................................................................................................................................................... 60
2.6. Andet ............................................................................................................................................................................... 61
3. Vedligeholdelse og rengøring ................................................................................................................................................... 62
3.1. Rengøring af filtre og den indendørs enhed .................................................................................................................... 62
4. Fejlfinding ................................................................................................................................................................................. 63
5. Specifikation ............................................................................................................................................................................. 64

1. Sikkerhedsforanstaltninger

s s s s s Læs alle "Sikkerhedsforanstaltninger", før De installerer enheden.
s s s s s "Sikkerhedsforanstaltninger" er en oversigt over vigtige sikkerhedspunkter. Disse skal følges.
s s s s s De skal forhøre Dem hos forsyningskilden før tilslutning til systemet.
Symboler anvendt i teksten
Advarsel:
Beskriver sikkerhedsforanstaltninger, der skal træffes, for at undgå personskade eller dødsfald.
Forsigtig:
Beskriver forholdsregler, der skal træffes, for at forhindre at enheden bliver beskadiget.
Symboler anvendt i illustrationerne
: Angiver en handling, der skal undgås.
: Angiver at vigtige instruktioner skal følges.
: Angiver en del, der skal jordforbindes.
: Viser, at man skal passe på roterende dele.
: Pas på - elektrisk stød!
Advarsel:
Læs etiketterne på hovedenheden omhyggeligt.
Advarsel:
• Enheden bør ikke installeres af brugeren. Bed forhandleren eller en autoriseret virksomhed om at installere enheden. Hvis enheden instal-
leres forkert, kan det medføre udsivning af vand, elektrisk stød eller brand.
• Stå ikke og placer ikke nogen genstande på enheden.
• Sprøjt ikke vand over enheden og rør ikke ved enheden med våde hænder. Dette kan medføre elektrisk stød.
• Sprøjt ikke med benzin tæt ved enheden. Dette kan medføre brand.
• Anbring ikke en benzinovn eller noget som helst andet redskab med åben ild, hvor det vil være udsat for luften, der afgives fra enheden.
Dette kan medføre ufuldstændig forbrænding.
• Fjern ikke frontpanelet eller ventilatorafskærmningen fra den udendørs enhed, medens den kører. De kan komme til skade, hvis De rører
ved roterende eller varme dele eller dele med højspænding.
• Stik aldrig fingre, pinde etc. ind i indtagene eller afgangene, da dette kan medføre, at De kommer til skade, da ventilatoren indeni enheden
roterer med høj hastighed.
• Hvis De bemærker mærkelige lugte, stop da enheden, sluk for strømmen og kontakt Deres forhandler.
Forsigtig:
• Brug ikke nogen skarpe genstande til at trykke på knapperne, da dette kan medføre beskadigelse af fjernstyringen.
• Den udendørs enheds indtag og afgange må aldrig blokeres eller tildækkes.
Bortskaffelse af enheden
Når enheden skal bortskaffes, kontakt da Deres forhandler. Hvis rør afmonteres forkert, kan der blæse kølemiddel (FC-gasser) ud og komme i kontakt
med Deres hud, hvilket medfører at De kommer til skade. Frigivelse af kølemiddel til atmosfæren skader også miljøet.
58
......................................................................................................................................... 60
............................................................................................................................. 60

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA

   Related Manuals for Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: