Download  Print this page

Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA Operation Manual Page 49

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
4. ∂ÓÙÔÈÛÌfi˜ ‚Ï·‚ÒÓ
™∏ª∂πø™∏: ªÂÙ¿ ·fi ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜, Ë ÌÔÓ¿‰· ‰ÂÓ Í·Ó·Ú¯›˙ÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙË ı¤ÛÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› Ì ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË
POWER ON/OFF (‰È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜) ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
™Â οı ̛· ·fi ÙȘ ÈÔ Î¿Ùˆ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÎÏ›ÛÂÙ ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÈÎfi
‰È·ÎfiÙË Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜
Û·˜ ÁÈ· ÂÈÛ΢‹:
∆· ÈÔ Î¿Ùˆ ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÂÏ·Ùو̷ÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜:
∫ϛ̷η ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
49

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA

   Related Manuals for Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: