Download  Print this page

Säkerhetsåtgärder - Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Innehåll
1. Säkerhetsåtgärder .................................................................................................................................................................... 65
2. Drift ........................................................................................................................................................................................... 66
2.1. Att stänga på/av enheten ................................................................................................................................................. 66
2.2. Val av arbetssätt .............................................................................................................................................................. 67
2.5. Att använda timern .......................................................................................................................................................... 67
2.6. Övrigt ............................................................................................................................................................................... 68
3. Skötsel och rengöring .............................................................................................................................................................. 69
3.1. Rengöring av filter och inomhusenheten ......................................................................................................................... 69
4. Felsökning ................................................................................................................................................................................ 70
5. Tekniska data ........................................................................................................................................................................... 71

1. Säkerhetsåtgärder

s s s s s Innan du installerar enheten bör du läsa igenom samtliga "Säkerhetsåtgärder".
s s s s s Under "Säkerhetsåtgärder" hittar du viktig information som rör din säkerhet. Se till att du följer anvisningarna.
s s s s s Se till att elsystemets ansvarige underrättas och ger sitt godkännande innan systemet kopplas in.
Symboler som används i texten
Varning:
Anger försiktighetsmått som bör vidtas för att förhindra att användaren utsätts för fara eller risk.
Försiktighet:
Beskriver säkerhetsåtgärder som bör följas för att undvika att enheten skadas.
Symboler som används i illustrationerna
: Indikerar att något som bör undvikas.
: Indikerar att viktiga instruktioner som måste följas.
: Indikerar en del som måste jordas.
: Visar att försiktighet måste iakttas vid roterande delar.
: Varning för elstöt.
Varning:
Läs noga texten på alla dekaler på huvudenheten.
Varning:
• Enheten bör ej installeras av användaren. Be återförsäljaren eller ett auktoriserat företag att installera den. Om enheten installeras felaktigt
kan vattenläckor, elektriska stötar eller brand bli följden.
• Stå ej på enheten eller placera föremål på den.
• Stänk ej vatten på enheten eller ta på den med våta händer. Elektriska stötar kan bli följden.
• Spraya ej antändbar gas på enheten. Det kan orsaka brand.
• Placera ej en gasvärmare eller andra apparater med öppna lågor på en plats där de kan utsättas för luft som släpps ut från enheten.
Ofullständig antändning kan bli följden.
• Tag ej bort frontpanelen eller fläktskyddet på utomhusenheten när den är i gång. Du kan skadas om du tar på roterande, heta eller
högspänningsförande delar. Du kan skadas om du tar på roterande, heta eller högspänningsförande delar.
• Stick aldrig in fingrar, pinnar etc. i luftintagen eller utloppen, det kan leda till skador eftersom fläkten inuti enheten roterar på hög fart.
• Om ovanliga dofter uppstår bör man stänga av enheten, slå ifrån strömbrytaren och kontakta återförsäljaren.
Försiktighet:
• Använd ej skarpa föremål för att trycka på knapparna, det kan skada fjärrkontrollen.
• Blockera aldrig eller täck över inomhus- och utomhusenheternas luftintag eller luftutsläpp.
Avyttring av enheten
När du vill göra dig av med enheten bör du kontakta återförsäljaren. Om ledningar tas bort på felaktigt vis kan köldmedel (fluorkolsgas) flöda ut och
komma i kontakt med din hud vilket orsakar skador. Om köldmedel släpps ut i atmosfären skadas dessutom miljön.
....................................................................................................................................... 67
.................................................................................................................................... 67
65

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA

   Related Manuals for Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: