Download  Print this page

Advertisement


Dra ur nätsladden.
timerfunktion
1
Sätt in kontakten i vägguttaget och välj den funktion och inställning som krävs enligt
beskrivning ovan.

Tryck på timerknappen för att ställa in drifttiden (1, 4 eller 8 timmar) (Bild 13).
Motsvarande timerlampa tänds.
Om du vill avaktivera timerfunktionen trycker du på timerknappen och håller den intryckt
,
tills timerlampan slocknar.
När den inställda tiden är slut övergår apparaten automatiskt till viloläge.
,
Obs! Om du vill avbryta luftreningsprocessen innan den inställda tiden är slut trycker du på
funktionsvalknappen tills lampan för viloläge tänds.
AC4063/AC4053
1
Sätt in kontakten i vägguttaget.

Tryck på på/av-knappen för att slå på apparaten. (Bild 14)

Ställ in hastighetsreglaget på önskad hastighet: låg, medel eller hög (Bild 15).
-
ê = låg hastighet
-
ë = medelhastighet
-
í = hög hastighet
Motsvarande hastighetslampa tänds.
,

Tryck på på/av-knappen när du vill stänga av apparaten och dra ur nätsladden.
rengöring och underhåll
Dra alltid ur nätsladden innan du rengör apparaten.
Se till att inte vatten eller någon annan vätska kommer in i apparaten eftersom det medför risk
för elektriska stötar och/eller brandfara.
Rengör inte apparaten med vatten eller några andra vätskor eller (brandfarligt) rengöringsmedel
eftersom det medför risk för elektriska stötar och/eller brandfara.
Apparatens huvuddel
Rengör regelbundet insidan och utsidan av apparatens huvuddel så att inte damm samlas där.
1
Torka bort damm från apparatens huvuddel med en torr, mjuk trasa.

Rengör luftintaget och luftutblåset med en torr, mjuk trasa.
koronapartikelladdare
Rör aldrig vid koronapartikelladdaren med fingrarna. Rengör alltid koronapartikelladdaren med
den för ändamålet avsedda mjuka rengöringsborsten, som förvaras i frontpanelen.
Var extra försiktig när du rengör koronapartikelladdaren: trådarna är mycket ömtåliga.
1
Ta loss den mjuka rengöringsborsten från frontpanelen.

För borsten försiktigt längs med koronapartikelladdarens övre och nedre del.
ESP-partikelfilter och zeolitgasfilter
1
Ta bort filtren från apparaten (mer information finns i kapitlet Byte av filter, avsnittet Ta bort
filtren).
svEnskA
101

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips AC4065

This manual is also suitable for:

Ac4063Ac4055Ac4053

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: