Download  Print this page

Advertisement

Merk: Apparatet er utstyrt med en sikkerhetsenhet. Hvis du ikke har montert ESP-partikkelfilteret, zeolitt-
gassfilteret og frontpanelet ordentlig, kan du ikke slå på apparatet.
1
Skyv zeolitt-gassfilteret inn i apparatet. (fig. 5)

Skyv ESP-partikkelfilteret inn i apparatet (fig. 6).

Skyv forfilteret inn i apparatet. (fig. 20)

Skyv den nederste kanten inn først (1) og trykk deretter den øverste delen (2) på plass for å
sette på frontpanelet (fig. 7).
garanti og service
Hvis du trenger informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du gå til nettsidene til
Philips på www.philips.com. Du kan også ta kontakt med Philips' forbrukertjeneste der du bor (du
finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen forbrukertjeneste i nærheten, kan
du kontakte din lokale Philips-forhandler.
miljø
-
Ikke kast apparatet som restavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det på en
gjenvinningsstasjon. Ved å gjøre dette hjelper du til med å ta vare på miljøet (fig. 21).
Feilsøking
Dette avsnittet oppsummerer de vanligste problemene som kan oppstå med apparatet. Hvis du ikke
klarer å løse problemet med informasjonen nedenfor, kan du ta kontakt med Philips'
forbrukertjeneste der du bor.
Problem
Den valgte funksjonen/
tidsmodusen fungerer
ikke.
Apparatet virker ikke.
Den rene luften
kommer ikke jevnt ut
av åpningen for utluft.
Løsning
Apparatet er kanskje i standby-modus eller er kanskje avslått.
Det kan ha oppstått et problem med koblingen. Kontroller om støpselet
står riktig i stikkontakten.
Apparatet er kanskje ikke slått på. AC4065/AC4055: Trykk på knappen
for funksjonsvalg. AC4063/AC4053: Trykk på av/på-knappen.
ESP-partikkelfilteret eller frontpanelet er kanskje ikke plassert riktig. Sett
inn filtrene på nytt, og fest deretter frontpanelet på nytt.
Zeolitt-gassfilteret er ikke på plass ennå. Sett inn filteret, og fest deretter
frontpanelet på nytt.
Hvis du har utført de ovenfor nevnte kontrollene og apparatet fortsatt
ikke fungerer, kan det være en feil på apparatet. Koble fra apparatet og
ta det med til Philips-forhandleren eller et autorisert Philips-
servicesenter.
Forfilteret er kanskje tilstoppet. Rengjør forfilteret (se avsnittet
Rengjøring og vedlikehold).
Kanskje du glemte å fjerne plasten på et nytt filter. Fjern
plastinnpakningen før du slår på apparatet igjen.
norsk
87

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips AC4065

This manual is also suitable for:

Ac4063Ac4055Ac4053

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: