Download  Print this page

Advertisement

Fare
-
Lad ikke vand eller nogen andre væsker eller brandbare rengøringsmidler komme i berøring
med apparatet for at undgå elektrisk stød og/eller brandfare.
-
Undlad at rengøre apparatet med vand eller andre væsker eller (brandbart) rengøringsmiddel
for at undgå elektrisk stød og/eller brandfare.
Advarsel
-
Kontrollér, om spændingsangivelsen i bunden af apparatet svarer til den lokale netspænding, før
du slutter strøm til apparatet.
-
Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-
serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
-
Brug aldrig apparatet, hvis netstik, netledning eller selve apparatet er beskadiget.
-
Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte
fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er
blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres
sikkerhed.
-
Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege
med det.
-
Luftind- og -udtagene må ikke blokeres, f.eks. ved at stille ting på luftudtaget eller foran
luftindtaget.
Forsigtig
-
Apparatet kan ikke bruges som erstatning for grundig udluftning, støvsugning eller brug af
emhætte eller udsugning under madlavning.
-
Hvis der er dårlig(e) forbindelse(r) i den anvendte stikkontakt, bliver stikket på apparatet varmt.
Kontrollér, at apparatet er tilsluttet en korrekt installeret stikkontakt.
-
Anbring og brug altid apparatet på et stabilt, plant og vandret underlag.
-
Sørg for, at der er mindst 10 cm luft bag og på begge sider af apparatet.
-
Undgå at støde mod apparatet (specielt luftindtag/udtag) med hårde genstande.
-
Løft eller flyt altid apparatet ved at løfte i håndtaget på bagsiden eller i håndgrebene i begge
sider.
-
Stik aldrig fingre eller genstande ind i luftudtag/luftindtag.
-
Brug ikke apparatet, når du har anvendt et indendørs, rygende insektmiddel, eller på steder med
olierester, brændende røgelse eller kemiske dampe.
-
Brug ikke apparatet i nærheden af gasapparater, varmeapparater eller brændeovne/kaminer.
-
Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug og før rengøring.
-
Brug ikke apparatet i rum med store temperatursvingninger, da det kan skabe kondens inde i
apparatet.
-
Brug ikke apparatet i et lokale, der er større eller mindre end den anbefalede størrelse. Den
anbefalede størrelse rum er fra 6 m² op til 20 m² for AC4055/AC4053 og fra 6 m² op til 40 m²
for AC4065/AC4063.
-
Undgå interferens ved at placere apparatet mindst 2 m fra elektriske apparater med luftbårne
radiobølger, som f.eks. TV, radio og radiostyrede ure.
-
Apparatet er udstyret med en sikkerhedsanordning, så det ikke kan tændes, medmindre ESP-
partikelfilteret, Zeolit-luftfilteret og frontpanelet er sat korrekt på.
-
Hvis luftkvaliteten inden døre er dårlig (f.eks. pga. rygning, madlavning eller renovering), anbefaler
vi på det kraftigste at åbne vinduerne under brug af apparatet for at øge luftcirkulationen.
-
Apparatet er kun beregnet til husholdningsbrug under normale driftsforhold.
-
Brug ikke apparatet i våde omgivelser eller ved høje rumtemperaturer, som f.eks. bad, toilet eller
køkken.
-
Apparatet fjerner ikke kulilte (CO).
DAnsk
15

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips AC4065

This manual is also suitable for:

Ac4063Ac4055Ac4053

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: