Download  Print this page

Advertisement

svEnskA
10
Problem
Dålig lukt försvinner
inte som den ska.
Dammpartiklarna
försvinner inte som de
ska.
Fläktarna fungerar inte,
trots att nätsladden
sitter i och apparaten
är påslagen.
Apparaten ger ifrån sig
ett ovanligt ljud (t.ex.
ett väsande, fräsande
eller knastrande ljud)
vid drift.
Lösning
Du kanske har glömt att ta bort plasthöljet från ett nytt filter. Ta bort
plasthöljet innan du slår på apparaten igen.
Luftintaget eller -utblåset kan vara blockerat av externa föremål. Ta bort
föremålet som blockerar luftintaget eller -utblåset.
Rengör filtren och koronapartikelladdaren (se kapitlet Rengöring och
underhåll). Om det inte hjälper drar du ur nätsladden och tar apparaten
till en Philips-återförsäljare eller till ett av Philips auktoriserade
serviceombud.
Zeolitgasfiltret kanske är smutsigt eller nästan förbrukat. Rengör
zeolitgasfiltret (mer information finns i kapitlet Rengöring och underhåll)
eller byt ut det (mer information finns i kapitlet Byte av filter).
Du kanske använder apparaten i ett rum med mycket dålig luftkvalitet. I
sådana fall bör du öppna fönstren för att förbättra luftkvaliteten.
Du kanske använder apparaten i ett rum som är mycket större än vad
apparaten är avsedd för. Ställ apparaten i ett mindre rum. Den
rekommenderade rumsstorleken är 6 - 20 m² för AC4055/AC4053 och
6 - 40 m² för AC4065/AC4063.
ESP-partikelfiltret kanske är nästan förbrukat. Kontrollera färgen på ESP-
partikelfiltret (se kapitlet Byte av filter). Byt vid behov ut filtret.
Du kanske använder apparaten i ett rum som är mycket större än vad
apparaten är avsedd för. Ställ apparaten i ett mindre rum. Den
rekommenderade rumsstorleken är 6 - 20 m² för AC4055/AC4053 och
6 - 40 m² för AC4065/AC4063.
Det kanske är något fel på apparaten. Slå av apparaten och dra ur
kontakten. Ta med apparaten till en Philips-återförsäljare eller ett av
Philips auktoriserat serviceombud.
Förfiltret kan vara igentäppt. Rengör förfiltret (mer information finns i
kapitlet Rengöring och underhåll).
Du kanske har glömt att ta bort plasthöljet från ett nytt filter. Ta bort
plasthöljet innan du slår på apparaten igen.
Luftintaget eller -utblåset kan vara blockerat av externa föremål. Ta bort
föremålet som blockerar luftintaget eller -utblåset.
Det kanske är något fel på apparaten. Slå av apparaten och dra ur
kontakten. Ta med apparaten till en Philips-återförsäljare eller ett av
Philips auktoriserat serviceombud.
Koronapartikelladdarens nät kanske inte är rent. Rengör
koronapartikelladdaren (se kapitlet Rengöring och underhåll).

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips AC4065

This manual is also suitable for:

Ac4063Ac4055Ac4053

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: