Download  Print this page

Advertisement

Fara
-
Se till att inte vatten eller någon annan vätska kommer in i apparaten eftersom det medför risk
för elektriska stötar och/eller brandfara.
-
Rengör inte apparaten med vatten eller några andra vätskor eller (brandfarligt) rengöringsmedel
eftersom det medför risk för elektriska stötar och/eller brandfara.
varning
-
Kontrollera att den nätspänning som anges på apparatens undersida motsvarar den lokala
nätspänningen innan du kopplar in den.
-
Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade
serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
-
Använd inte apparaten om stickkontakten, nätsladden eller själva apparaten är skadad.
-
Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder,
eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller
får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras
säkerhet.
-
Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
-
Blockera inte luftintaget och -utblåset, t.ex. genom att placera föremål på utblåset eller framför
luftintaget.
varning!
-
Den här apparaten ersätter inte ordentlig ventilation, regelbunden dammsugning eller
användning av spiskåpa eller fläkt vid matlagning.
-
Om vägguttaget som försörjer apparaten med ström har dålig anslutning blir kontakten på
apparaten varm. Se till att du ansluter apparaten till ett vägguttag med god anslutning.
-
Placera och använd alltid apparaten på en torr, stabil, jämn och plan yta.
-
Lämna minst 10 cm utrymme bakom och på båda sidor om apparaten.
-
Undvik att knacka på apparaten (särskilt luftintaget och -utblåset) med hårda föremål.
-
Lyft och flytta alltid apparaten med handtaget på baksidan eller handgreppen på båda sidor.
-
Stoppa inte in fingrarna eller några objekt i luftutblåset eller -intaget.
-
Använd inte apparaten om du har använt myggspiraler eller på platser med rester från olja,
rökelse eller kemisk rök.
-
Använd inte apparaten nära gasutrustning, värmekällor eller eldstäder.
-
Dra alltid ur nätsladden när du har använt apparaten och innan du rengör den.
-
Använd inte apparaten i rum med stora temperaturförändringar, eftersom det kan bildas
kondens på apparatens insida.
-
Använd inte apparaten i ett rum som är större eller mindre än rekommenderad storlek. Den
rekommenderade rumsstorleken är 6 - 20 m² för AC4055/AC4053 och 6 - 40 m² för AC4065/
AC4063.
-
För att förhindra störningar bör du placera apparaten på minst 2 m avstånd från elektriska
apparater med luftburna radiovågor, såsom tv-apparater, radioapparater och radiostyrda klockor.
-
Apparaten är utrustad med en säkerhetsenhet. Om du inte har installerat ESP-partikelfiltret,
zeolitgasfiltret och frontpanelen på rätt sätt går det inte att slå på apparaten.
-
Om luftkvaliteten inomhus är dålig (p.g.a. rökning, matlagning eller efter renovering)
rekommenderar vi dig att öppna fönstren när du använder apparaten för att förbättra
luftcirkulationen.
-
Apparaten är endast avsedd för hemmabruk under normala förhållanden.
-
Använd inte apparaten i våta miljöer eller i miljöer med hög temperatur, såsom i badrum, toalett
eller kök.
-
Apparaten tar inte bort koloxid.
svEnskA
99

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips AC4065

This manual is also suitable for:

Ac4063Ac4055Ac4053

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: