Download  Print this page

Advertisement

Fare
-
Ikke la det komme vann eller annen væske eller brennbart vaskemiddel inn i apparatet. Det kan
forårsake elektrisk støt og/eller brannfare.
-
Ikke rengjør apparatet med vann eller noen annen væske eller et (brennbart) vaskemiddel. Det
kan føre til elektrisk støt og/eller brannfare.
Advarsel
-
Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på undersiden av
apparatet, stemmer overens med nettspenningen.
-
Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av
Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
-
Du må ikke bruke apparatet hvis støpselet, ledningen eller selve apparatet er ødelagt.
-
Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sanseevne
eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap,
unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig
for sikkerheten.
-
Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
-
Åpningene for innluft og utluft må ikke blokkeres, f.eks. ved å plassere gjenstander foran
åpningene.
viktig
-
Dette apparatet er ingen erstatning for ordentlig lufting, regelmessig støvsuging eller bruk av en
utsugingsenhet eller vifte ved matlaging.
-
Hvis stikkontakten som brukes til apparatet, har dårlig kontakt, blir støpslet på apparatet varmt.
Kontroller at du setter støpslet i en stikkontakt som er ordentlig tilkoblet.
-
Plasser og bruk alltid apparatet på en tørr, stabil og horisontal overflate.
-
La det være minst 10 cm ledig plass bak og på begge sider av apparatet.
-
Du bør unngå å dunke på apparatet (spesielt på åpningene for innluft og utluft) med harde
gjenstander.
-
Du bør alltid løfte eller flytte apparatet ved å holde i håndtakene bak eller på begge sider av
apparatet.
-
Du bør ikke putte fingrene eller gjenstander inn i åpningene for innluft eller utluft.
-
Du bør ikke bruke dette apparatet når du har brukt insektmidler som avgir røyk innendørs eller
på steder med oljete restprodukter, røkelse som brennes, eller kjemisk damp.
-
Du bør ikke bruke apparatet i nærheten av gassdrevne apparater, varmeapparater eller peiser.
-
Du bør alltid koble fra apparatet etter bruk og før du rengjør det.
-
Du bør ikke bruke apparatet i rom der temperaturen svinger kraftig. Dette kan føre til kondens
inne i apparatet.
-
Du bør ikke bruke apparatet i et rom som er større eller mindre enn anbefalt størrelse. Den
anbefalte romstørrelsen er fra 6 m² og opp til 20 m² for AC4055/AC4053, og fra 6 m² og opp
til 40 m² for AC4065/AC4063.
-
Plasser apparatet minst to meter unna elektriske apparater som bruker radiobølger gjennom
luften, for eksempel TVer, radioer og radiokontrollerte klokker. Dette er for å unngå forstyrrelser.
-
Apparatet er utstyrt med en sikkerhetsenhet. Hvis du ikke har montert ESP-partikkelfilteret,
zeolitt-gassfilteret og frontpanelet ordentlig, kan du ikke slå på apparatet.
-
Hvis luftkvaliteten innendørs er dårlig (p.g.a. røyking, matlaging eller etter oppussing), anbefaler vi
på det sterkeste at du åpner vinduene mens du bruker apparatet. Dette er for å forbedre
luftsirkulasjonen.
-
Apparatet er kun ment til bruk i hustander under vanlige driftsforhold.
-
Du bør ikke bruke apparatet i våte omgivelser eller omgivelser med høy romtemperatur, for
eksempel på bad, toaletter eller kjøkkenet.
-
Apparatet fjerner ikke karbonmonoksid (CO).
norsk
8

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips AC4065

This manual is also suitable for:

Ac4063Ac4055Ac4053

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: