Download  Print this page

Advertisement

tärkeää
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se vastaisen varalle.
vaara
-
Älä päästä vettä tai muuta nestettä tai tulenarkaa puhdistusainetta laitteeseen, sillä se voi
aiheuttaa sähköiskun ja/tai tulipalon vaaran.
-
Älä puhdista laitetta vedellä tai muulla nesteellä tai (tulenaralla) puhdistusaineella, sillä se voi
aiheuttaa sähköiskun ja/tai tulipalon vaaran.
tärkeää
-
Tarkasta, että laitteen pohjassa oleva jännitemerkintä vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen
kuin liität laitteen sähköverkkoon.
-
Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin
valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
-
Älä käytä laitetta, jos pistoke, johto tai itse laite on vaurioitunut.
-
Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen
toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin
heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
-
Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
-
llmanotto- ja ilmanpoistoaukkoja ei saa peittää esimerkiksi asettamalla esineitä niiden eteen.
varoitus
-
Tämä laite ei korvaa kunnollista ilmanvaihtoa, säännöllistä imurointia tai liesituulettimen käyttöä
ruoanlaiton aikana.
-
Pistoke kuumenee, jos laite kytketään pistorasiaan, jonka kosketus on huono. Varmista, että kytket
laitteen ehjään pistorasiaan.
-
Säilytä ja käytä laitetta tukevalla, tasaisella ja vaakasuoralla alustalla.
-
Jätä vähintään 10 cm vapaata tilaa laitteen taakse ja molemmille sivuille.
-
Älä kolhi laitetta kovilla esineillä. Vältä erityisesti ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkojen kolhimista.
-
Nosta tai siirrä laite aina takana olevasta kahvasta tai molemmilla puolilla olevista kädensijoista.
-
Älä laita sormiasi tai mitään esineitä ilmanotto- tai ilmanpoistoaukkoon.
-
Älä käytä laitetta, kun olet käyttänyt sisätiloissa savuavia hyönteiskarkotteita. Älä myöskään käytä
laitetta paikoissa, joissa on öljyjäämiä, palavia suitsukkeita tai kemikaalihöyryjä.
-
Älä käytä laitetta kaasulaitteiden, lämmityslaitteiden tai tulisijojen läheisyydessä.
-
Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen ja ennen puhdistusta.
-
Älä käytä laitetta huoneessa, jossa on suuria lämpötilanvaihteluita, koska laitteen sisään voi kertyä
kosteutta.
-
Älä käytä laitetta huoneessa, joka on paljon suurempi tai pienempi kuin mihin se on tarkoitettu.
Suositeltu huonekoko on 6–20 m² malleissa AC4055/AC4053 ja 6–40 m² malleissa AC4065/
AC4063.
-
Aseta laite vähintään kahden metrin päähän muista sähkölaitteista, jotta se ei aiheuta häiriöitä
radioaaltoja käyttäviin laitteisiin, kuten televisioihin, radioihin ja radio-ohjattuihin kelloihin.
-
Laitteessa on turvajärjestelmä. Laitetta ei voi käynnistää, jos ESP-hiukkassuodatinta,
zeoliittikaasusuodatinta ja etupaneelia ei ole asennettu kunnolla.
-
Jos sisäilman laatu on heikko, (esimerkiksi tupakoinnin, ruuanlaiton tai remontin takia) on
suositeltavaa avata ikkunat parantamaan ilmanvaihtoa laitetta käytettäessä.
-
Laite on tarkoitettu vain kotitalouksien normaaleihin käyttöolosuhteisiin.
-
Älä käytä laitetta kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneissa tai vessoissa, tai paikoissa, joissa
ympäristön lämpötila on korkea, kuten keittiöissä.
-
Laite ei poista häkää. (CO)
suomi
9

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips AC4065

This manual is also suitable for:

Ac4063Ac4055Ac4053

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: