Download  Print this page

Advertisement

timerfunksjon
1
Sett støpselet i stikkontakten og velg den nødvendige funksjonen og innstillingen som
beskrevet ovenfor.

Trykk på timerknappen for å angi driftstiden (1, 4 eller 8 timer) (fig. 13).
Tilsvarende timerlampe tennes.
Trykk på timerknappen, og hold den nede til timerlampen slukkes for å deaktivere
,
timerfunksjonen.
Når den angitte tiden har gått, går apparatet automatisk til standby-modus.
,
Merk: Hvis du vil stanse luftrenseprosessen før den angitte tiden har gått, kan du trykke på knappen for
funksjonsvalg til standby-lampen tennes.
AC4063/AC4053
1
Sett støpselet inn i stikkontakten.

Trykk på av/på-knappen for å slå på apparatet. (fig. 14)

Sett skyvebryteren for hastighet til ønsket hastighet: lav, middels eller høy (fig. 15).
-
ê = lav hastighet
-
ë = middels hastighet
-
í = høy hastighet
Tilsvarende hastighetslampe tennes.
,

Trykk på av/på-knappen for å slå av apparatet og koble det fra.
rengjøring og vedlikehold
Trekk alltid ut støpselet før du rengjør apparatet.
Ikke la det komme vann eller annen væske eller brennbart vaskemiddel inn i apparatet. Det kan
forårsake elektrisk støt og/eller brannfare.
Ikke rengjør apparatet med vann eller noen annen væske eller et (brennbart) vaskemiddel. Det
kan føre til elektrisk støt og/eller brannfare.
Apparatkabinett
Rengjør regelmessig innsiden og utsiden av kabinettet for å forhindre at det samler seg støv både på
innsiden og utsiden.
1
Tørk bort støv med en tørr, myk klut fra apparatkabinettet.

Rengjør åpningen for innluft og utluft med en tørr, myk klut.
Corona-partikkellader
Berør aldri corona-partikkelladeren med fingrene. Rengjør alltid corona-partikkelladeren med
den spesielle myke rengjøringsbørsten som oppbevares i frontpanelet.
Vær ekstra forsiktig når du rengjør corona-partikkelladeren: Ledningene er svært skjøre.
1
Ta den myke rengjøringsbørsten ut av frontpanelet.

Trekk børsten forsiktig langs toppen og bunnen av corona-partikkelladeren.
ESP-partikkelfilter og zeolitt-gassfilter
1
Fjern filtrene fra apparatet (se delen Fjerne filtrene i avsnittet Utskifting av filter).

Fjern synlig smuss med en støvsuger.
norsk
85

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips AC4065

This manual is also suitable for:

Ac4063Ac4055Ac4053

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: