Download  Print this page

Advertisement

svEnskA
100
Elektromagnetiska fält (EmF)
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om
apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker
att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
Före första användningen
Placera zeolitgasfiltret
Apparaten levereras med alla filter isatta på insidan, med undantag av zeolitgasfiltret.
Tips: Placera apparaten mot en vägg för bättre stabilitet när du tar bort eller sätter i filter.
Obs! Var noga med att sätta i filtren åt rätt håll (med pilen riktad uppåt).
Obs! Apparaten är utrustad med en säkerhetsenhet. Om du inte har installerat ESP-partikelfiltret,
zeolitgasfiltret och frontpanelen på rätt sätt går det inte att slå på apparaten.
1
Sätt fingrarna i handgreppen på sidopanelerna. (Bild 2)

Dra försiktigt av frontpanelens övre del från apparaten (1) och lyft sedan panelen uppåt för
att ta bort den (2) (Bild 3).

Ta bort ESP-partikelfiltret genom att fatta tag i filterhandtagen på båda sidor och försiktigt
dra ut filtret ur apparaten. (Bild 4)

Ta bort allt förpackningsmaterial från zeolitgasfiltret och skjut in filtret i apparaten. (Bild 5)
Du kan endast sätta i zeolitgasfiltret efter att du har tagit bort partikelfiltret.
,
5
När du ska sätta i ESP-partikelfiltret skjuter du in det i apparaten (ett klickljud hörs) (Bild 6).
6
Sätt tillbaka frontpanelen genom att först sätta i nederkanten (1) och sedan trycka den övre
delen på plats (2) (Bild 7).
Använda apparaten
AC4065/AC4055
1
Sätt in kontakten i vägguttaget.
Lampan för viloläge tänds (Bild 8).
,

Tryck på knappen för funktionsval en eller flera gånger och välj önskad funktion och
inställning (Bild 9).
Motsvarande lampa tänds och lampan för viloläge släcks.
SmartAir-kontroll: den inbyggda luftsensorn känner av omgivande luftkvalitet och väljer
,
automatiskt den bäst lämpade hastigheten. Under de första minuterna efter att du har valt
SmartAir-kontrollfunktionen blinkar luftkvalitetsindikatorn rött för att visa att
luftkvalitetssensorn mäter kvaliteten på den omgivande luften. Efter cirka 5 minuter lyser
luftkvalitetsindikatorn med grönt sken om luftkvaliteten är bra eller med rött sken om
luftkvaliteten är dålig (Bild 10).
BoostPower: apparaten drivs med hög hastighet under 30 minuter (BoostPower-lampan är
,
tänd) och slås sedan automatiskt över till Smart Air-kontroll (BoostPower-lampan slocknar
och SmartAir-kontrollampan tänds) (Bild 11).
Hastighet: apparaten körs med den hastighet som du väljer.
,
-
ê = låg hastighet
-
ë = medelhastighet
-
í = hög hastighet

Om du vill stänga av apparaten trycker du på funktionsvalsknappen tills lampan för viloläge
tänds (Bild 12).

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips AC4065

This manual is also suitable for:

Ac4063Ac4055Ac4053

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: