Download Table of Contents Print this page

Vkladanie / Výmena Batérií - Silvercrest SSE 4.5 A1 Operating Instructions Manual

Automatic soap dispenser

Advertisement

Available languages
Table of Contents
VÝSTRAHA!
V prípade vytečených batérií si natiahnite ochranné
rukavice. Priehradku na batérie a kontakty batérií
vyčistite suchou handrou.
Batérie sa nesmú dostať do rúk detí. Deti by si mohli
dať batérie do úst a prehltnúť ich. Ak náhodou dôjde
k prehltnutiu batérie, okamžite vyhľadajte lekársku
pomoc.
POZOR! VECNÉ ŠKODY!
Ako náplň dávajte do prístroja len tekuté mydlá, čistiace
prostriedky alebo dezinfekčné gély! Iné kvapaliny
môžu prístroj poškodiť!
Ako náplň dávajte do prístroja len jemné tekuté mydlá,
žiadne agresívne látky alebo látky s obsahom rozpúš-
ťadiel.
Vkladanie / výmena batérií
POZOR! VECNÉ ŠKODY!
Pri vkladaní batérií stále dodržiavajte polaritu, ktorá je uvedená v priehradke
na batérie
Vždy používajte batérie typu Mignon AA, LR6.
Vždy používajte batérie rovnakého typu.
1) Vytiahnite priehradku na batérie
2) Ak sú vložené staré batérie, vyberte ich.
3) Vložte nové batérie v súlade s polaritou uvedenou v priehradke na batérie
4) Znovu zastrčte priehradku na batérie
Displej
Ak chýba mydlo, bliká indikácia „Stav naplnenia"
SSE 4.5 A1
!
sa rozsvieti a všetky indikácie 5x zablikajú.
z prístroja.
do prístroja.
.
.
 45
SK

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents