Download Table of Contents Print this page

Uložení Přístroje; Záruka - Silvercrest SSE 4.5 A1 Operating Instructions Manual

Automatic soap dispenser

Advertisement

Available languages
Table of Contents
Uložení přístroje
Před uložením přístroj důkladně vyčistěte.
Pokud přístroj delší dobu nebudete používat, odstraňte všechny zbytky mýdla
z nádržky na mýdlo. Nalijte potom trochu vody do nádržky na mýdlo a opatrně
protřepte přístrojem sem a tam, aby se uvolnily ještě zbývající zbytky mýdla.
Stiskněte a podržte současně stisknuté tlačítko „+"
3 sekund. Mýdlová voda vytéká po dobu 30 sekund z otvoru pro výdej mýdla
Tento postup opakujte tak dlouho, dokud je nádržka na mýdlo prázdná.
Potom nechte přístroj stát nějakou dobu s odstraněnou zátkou
víkem
, aby mohla nádržka na mýdlo vyschnout.
Vyjměte baterie.
Přístroj uložte na čistém a suchém místě.
Záruka
Na tento přístroj získáváte záruku v trvání 3 let od data zakoupení. Přístroj byl
vyroben pečlivě a před expedicí byl svědomitě vyzkoušen.
Uschovejte si prosím pokladní lístek jako doklad o nákupu. V případě uplatnění
záruky se spojte telefonicky se servisní dílnou. Pouze tak lze zajistit bezplatné
zaslání vašeho zboží.
UPOZORNĚNÍ
Záruční plnění se vztahuje pouze na vady materiálu nebo výrobní vady,
nikoliv však na škody způsobené při dopravě, na opotřebitelné díly nebo
poškození rozbitných součástí, např. spínačů nebo akumulátorů.
Výrobek je určen pouze pro soukromé účely a ne pro komerční použití.
Při nesprávném a neodborném používání, při použití násilí a při zásazích, které
nebyly provedeny našimi autorizovanými servisními provozovnami, záruční
nároky zanikají.
Vaše práva vyplývající ze zákona nejsou touto zárukou omezena.
Záručním plněním se záruční doba neprodlužuje. To platí i pro vyměněné
a opravené součásti.
Poškození nebo vady vyskytující se již při nákupu výrobku je nutno oznámit
ihned po vybalení, avšak nejpozději do dvou dnů od data nákupu.
Po uplynutí záruční doby podléhají veškeré opravy zpoplatnění.
38 
CZ
a „-"
po dobu cca
a otevřeným
SSE 4.5 A1
.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents