Download Table of Contents Print this page

Bezpečnostné Upozornenia - Silvercrest SSE 4.5 A1 Operating Instructions Manual

Automatic soap dispenser

Advertisement

Table of Contents
Bezpečnostné upozornenia
WARNUNG NEBEZPEČENSTVO PORANENIA!
Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov, ako aj
osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo men-
tálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností
a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo boli o bez-
pečnom používaní prístroja poučené a pochopili z toho
vyplývajúce nebezpečenstvá.
Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
Deti nesmú vykonávať čistenie ani používateľskú
údržbu bez dohľadu.
VÝSTRAHA!
Bezpečnostné upozornenia na zaobchádzanie s batériami:
Batérie nikdy nehádžte do ohňa. Batérie nikdy znova
nenabíjajte. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu a poranenia!
Batérie nikdy neotvárajte, ani ich nespájkujte a nezvá-
rajte. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu a poranenia!
Batérie pravidelne kontrolujte. Vytečené batérie môžu
spôsobiť poškodenie prístroja.
Ak prístroj dlhšiu dobu nepoužívate, batérie z neho
vyberte.
44 
SK
SSE 4.5 A1

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents