Download Table of Contents Print this page

Uloženie; Záruka - Silvercrest SSE 4.5 A1 Operating Instructions Manual

Automatic soap dispenser

Advertisement

Available languages
Table of Contents
Uloženie
Pred odložením prístroj dôkladne vyčistite.
Ak prístroj dlhšiu dobu nepoužívate, odstráňte všetky zvyšky mydla zo zásobníka
na mydlo. Potom pridajte do zásobníka na mydlo trochu vody a prístrojom opatrne
kývajte sem a tam, aby sa rozpustilo aj zvyšné mydlo. Súčasne stlačte a podržte
stlačené ca. 3 sekundy tlačidlá „+"
z otvoru na dávkovanie mydla
Tento postup opakujte, kým nie je zásobník na mydlo prázdny.
Potom nechajte prístroj určitý čas s odobratou zátkou
aby sa zásobník na mydlo mohol vysušiť.
Vyberte batérie.
Prístroj uskladnite na čistom a suchom mieste.
Záruka
Na tento prístroj máte záruku 3 roky od dátumu zakúpenia. Prístroj bol starostlivo
vyrobený a pred expedíciou dôsledne preskúšaný.
Pokladničný blok si uschovajte ako doklad o zakúpení. V prípade poškodenia
v záruke sa prosím telefonicky spojte so svojím servisným strediskom. Len tak
sa dá zaistiť bezplatné zaslanie vášho tovaru.
UPOZORNENIE
Záruka sa vzťahuje len na chyby materiálu a výroby, nie na škody spôso-
bené prepravou, opotrebením, ani na poškodenia krehkých častí, ako sú
spínače alebo akumulátory.
Výrobok je určený len na súkromné a nie na komerčné použitie. Záruka stráca
platnosť pri nesprávnom a neodbornom zaobchádzaní, pri použití násilia a pri
zásahoch, ktoré neboli vykonané naším autorizovaným servisom.
Vaše práva vyplývajúce zo zákona nie sú touto zárukou obmedzené.
Záručné plnenie nepredlžuje záručnú dobu. To platí aj pre vymenené a oprave-
né diely.
Prípadné chyby a nedostatky zistené už pri zakúpení musíte nahlásiť ihneď po
vybalení, najneskôr však do dvoch dní od dátumu zakúpenia.
Po uplynutí záručnej lehoty sú prípadne vykonané opravy za poplatok.
48 
SK
a „-"
. Mydlová voda vyteká 30 sekúnd
.
a otvoreným vekom
SSE 4.5 A1
,

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents