Silvercrest SSE 4.5 A1 Operating Instructions Manual

Automatic soap dispenser
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4
AUTOMATIC SOAP DISPENSER SSE 4.5 A1
AUTOMATIC SOAP DISPENSER
Operating instructions
SENZORSKI DOZIRNIK MILA
Navodila za uporabo
SENZOROVÝ DÁVKOVAČ
MYDLA
Návod na obsluhu
IAN 271193
SZENZOROS
SZAPPANADAGOLÓ
Használati utasítás
DÁVKOVAČ MÝDLA
Návod k obsluze
SENSOR-SEIFENSPENDER
Bedienungsanleitung

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SSE 4.5 A1

 • Page 1 AUTOMATIC SOAP DISPENSER SSE 4.5 A1 AUTOMATIC SOAP DISPENSER SZENZOROS SZAPPANADAGOLÓ Operating instructions Használati utasítás SENZORSKI DOZIRNIK MILA DÁVKOVAČ MÝDLA Navodila za uporabo Návod k obsluze SENZOROVÝ DÁVKOVAČ SENSOR-SEIFENSPENDER MYDLA Bedienungsanleitung Návod na obsluhu IAN 271193...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.
 • Page 4: Table Of Contents

  Importer ..........9 SSE 4.5 A1  ...
 • Page 5: Introduction

  This appliance is intended solely for use in private households. Do not use it for commercial purposes. Package contents Automatic Soap Dispenser 3 x batteries, type AA/mignon/LR6 2 screws 2 wall plugs Operating instructions │ ■ 2    SSE 4.5 A1...
 • Page 6: Description Of The Appliance

  Display "-" button Soap filler opening Figure B: "Soap quantity" indicator "Fill level" indicator "Battery" indicator Technical data Power supply: 3 x 1.5 V Battery type: 1.5 V, Mignon, AA, LR6 Protection class: SSE 4.5 A1   │  3 ■...
 • Page 7: Safety Instructions

  Check the condition of the batteries at regular intervals. ► Leaking batteries can cause damage to the appliance. If you do not intend to use the appliance for an ex- ► tended period, remove the battery. │ ■ 4    SSE 4.5 A1...
 • Page 8: Inserting / Replacing The Batteries

  4) Push the battery compartment back into the appliance. The display lights up and all indicators flash 5 times. If there is no soap, the "Fill level" indicator will continue to flash. SSE 4.5 A1   │  5 ■...
 • Page 9: Setup / Initial Start-Up

  The fewer bars visible, the less soap is still in the soap tank. When only one fill level bar remains, the "Fill level" indicator starts to flash. Refill the appliance with soap. │ ■ 6    SSE 4.5 A1...
 • Page 10: Operation

  Wipe the appliance with a damp cloth. If required, use a mild detergent on the cloth. ■ If one of the sensors becomes stained, clean it carefully with a damp cloth. ■ The LED cannot be replaced. SSE 4.5 A1   │  7 ■...
 • Page 11: Storage

  Any damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking, but no later than two days after the date of purchase. Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to charge. │ ■ 8    SSE 4.5 A1...
 • Page 12: Service

  Only dispose of batteries when they are fully discharged. The packaging is made of environmentally friendly materials which you can dispose of at local recycling centres. Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SSE 4.5 A1   │  9 ■...
 • Page 13 │ ■ 10    SSE 4.5 A1...
 • Page 14 Gyártja ..........19 SSE 4.5 A1  11...
 • Page 15: Bevezető

  Ez a készülék kizárólag folyékony szappan/mosogatószer/fertőtlenítő zselé adagolására szolgál. A készülék kizárólag magánháztartásokban használható. Ne használja kereskedelmi célokra. A csomag tartalma Szenzoros szappanadagoló 3 db AA LR6 típusú ceruzaelem 2 csavar 2 tipli használati útmutató ■ 12  SSE 4.5 A1...
 • Page 16: A Készülék Leírása

  érzékelő felső érzékelő szappankifolyó „+“ gomb kijelző „-“ gomb szappan-betöltő nyílás „B“ ábra: „szappanmennyiség“ kijelzés „szint“ kijelzés „elem“ kijelzés Műszaki adatok Tápfeszültség: 3 x 1,5 V Elem típusa: 1,5 V, ceruzaelem, AA, LR6 Védelmi osztály: SSE 4.5 A1  13 ■...
 • Page 17: Biztonsági Utasítások

  Soha ne nyissa fel, ne forrassza és ne hegessze az ► elemeket. Ez robbanás- és sérülésveszélyes! Rendszeresen ellenőrizze az elemeket. A kifolyó elemsav ► kárt okozhat a készülékben. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ► ki az elemeket. ■ 14  SSE 4.5 A1...
 • Page 18: Elemek Behelyezése / Cseréje

  3) Az elemrekeszben megadott polaritásnak megfelelően helyezze be az új elemeket. 4) Helyezze vissza az elemrekeszt a készülékbe. A kijelző világítani kezd és minden kijelzés 5x villog. Ha nincs benne szappan, akkor a „szint“ kijelzés villog. SSE 4.5 A1  15 ■...
 • Page 19: Telepítés / Üzembe Helyezés

  A „szint“ kijelzés azt jelzi, hogy mennyi szappan van még a szappantartályban. Minél kevesebb csík látható, annál kevesebb szappan van a szappantartályban. Ha már csak egy csík látható, akkor villog a „szint“ kijelzés Töltsön szappant a tartályba. ■ 16  SSE 4.5 A1...
 • Page 20: Működés

  Kapcsolja ki a készüléket. ■ A készüléket nedves kendővel törölje át. Szükség esetén tegyen enyhe hatású mosogatószert a törlőkendőre. ■ Ha valamelyik érzékelő beszennyeződött, akkor óvatosan tisztítsa meg egy nedves törlőkendővel. ■ A LED nem cserélhető. SSE 4.5 A1  17 ■...
 • Page 21: Tárolás

  A garancia ideje nem hosszabbodik meg a jótállással. Ez a cserélt és javított alkatrészekre is vonatkozik. Az esetlegesen már a vételkor meglévő károkat és hiányokat a kicsomagolás után azonnal, de legkésőbb 2 nappal a vásárlás napja után jelezni kell. A garanciaidő lejárta után esedékes javítások díjkötelesek. ■ 18  SSE 4.5 A1...
 • Page 22: Szerviz

  Ez a kötelezettség azt a célt szolgálja, hogy az elemek/akkumulátorok környe- zetkímélő ártalmatlanításra kerülhessenek. Az elemeket és akkumulátorokat csak lemerült állapotban adja le. A csomagolás környezetbarát anyagokból áll, melyet a helyi hulla- dékhasznosítónál adhat le. Gyártja KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SSE 4.5 A1  19 ■...
 • Page 23 ■ 20  SSE 4.5 A1...
 • Page 24 Garancijski list ......... .28 Odstranjevanje med odpadke ......29 SSE 4.5 A1  ...
 • Page 25: Uvod

  Naprava je namenjena izključno za uporabo v zasebnih gospodinjstvih. Ne uporabljajte je v poslovne namene. Vsebina kompleta Senzorski dozirnik mila 3 baterije, tip Mignon AA, LR6 2 vijaka 2 stenska vložka Navodila za uporabo │ ■ 22    SSE 4.5 A1...
 • Page 26: Opis Naprave

  Slika B: simbol za količino mila simbol za napolnjenost simbol za baterijo Tehnični podatki Napajanje z napetostjo: 3 x 1,5 V Tip baterije: 1,5 V, Mignon, AA, LR6 Razred zaščite: SSE 4.5 A1   │  23 ■...
 • Page 27: Varnostna Obvestila

  Baterij nikoli ne odpirajte, jih spajkajte ali varite. ► Obstaja nevarnost eksplozije in telesnih poškodb! Baterije redno preverjajte. Iztekajoče baterije lahko ► povzročijo poškodbe naprave. Če naprave dlje časa ne uporabljate, vzemite baterije ► iz nje. │ ■ 24    SSE 4.5 A1...
 • Page 28: Vstavljanje / Menjava Baterij

  3) Nove baterije vstavite v skladu s polarnostjo, navedeno v predalčku za baterije 4) Potisnite predalček za baterije nazaj v napravo. Prikazovalnik zasveti in vsi prikazi 5x utripnejo. Če v napravi ni mila, utripa simbol za napolnjenost SSE 4.5 A1   │  25 ■...
 • Page 29: Postavitev/Zagon

  še v posodi za milo. Manjše ko je število vidnih črt, manj mila je v posodi za milo. Ko je vidna ena sama črta za napolnjenost, simbol za napolnjenost utripa. Dolijte milo. │ ■ 26    SSE 4.5 A1...
 • Page 30: Uporaba

  Napravo obrišite z vlažno krpo. Po potrebi dajte na krpo še blago sredstvo za pomivanje. ■ Če je kateri od senzorjev umazan, ga previdno očistite z vlažno krpo. ■ LED-lučke ni mogoče zamenjati. SSE 4.5 A1   │  27 ■...
 • Page 31: Shranjevanje

  3. Garancijski rok za proizvod je 3 leta od dneva nabave. 4. Kupec je dolžan okvaro javiti pooblaščenemu servisu oz. se informirati o nadaljnjih postopkih na zgoraj navedeni telefonski številki. Svetujemo vam, da pred tem natančno preberete navodila o sestavi in uporabi izdelka. │ ■ 28    SSE 4.5 A1...
 • Page 32: Odstranjevanje Med Odpadke

  Ta obveza služi temu, da se baterije/akumulatorji lahko oddajo za okolju prijazno odstranjevanje. Baterije/akumulatorje oddajajte samo prazne. Embalaža je iz ekološko primernih materialov, ki jih lahko oddate na krajevnih zbirališčih odpadkov za recikliranje. SSE 4.5 A1   │  29 ■...
 • Page 33 ■ SSE 4.5 A1...
 • Page 34 Dovozce ..........39 SSE 4.5 A1  ...
 • Page 35: Úvod

  Tento přístroj je určen výhradně k použití v domácnostech pro soukromé účely. Není určen ke komerčnímu použití. Rozsah dodávky dávkovač mýdla 3 baterie, typu mignon, AA, LR6 2 šrouby 2 hmoždinky návod k obsluze │ ■ 32    SSE 4.5 A1...
 • Page 36: Popis Přístroje

  „-“ otvor pro naplnění mýdla Obrázek B: indikace „množství mýdla“ indikace „hladina naplnění“ indikace „baterie“ Technické údaje Napájení napětím: 3 x 1,5 V Typ baterií: 1,5 V, tužkové baterie, AA, LR6 Třída ochrany: SSE 4.5 A1   │  33 ■...
 • Page 37: Bezpečnostní Pokyny

  Hrozí nebezpečí výbuchu a zranění! Baterie nikdy neotvírejte, neprovádějte na nich letování ► ani svařování. Hrozí nebezpečí výbuchu a zranění! Baterie pravidelně kontrolujte. Vytékající baterie mohou ► přístroj poškodit. Když přístroj delší dobu nepoužíváte, baterie vyjměte. ► │ ■ 34    SSE 4.5 A1...
 • Page 38: Vkládání / Výměna Baterií

  3) Vložte nové baterie podle polarity vyznačené v přihrádce na baterie 4) Zasuňte přihrádku na baterie opět do přístroje. Displej se rozsvítí a veškeré indikace 5x zablikají. Pokud v dávkovači není mýdlo, pak bliká indikace „hladina naplnění“ SSE 4.5 A1   │  35 ■...
 • Page 39: Instalace / Uvedení Do Provozu

  Čím méně sloupečků je vidět, o to méně mýdla se nachází v nádržce na mýdlo. V případě pouze jednoho sloupečku hladiny naplnění, bliká indikace „hladina naplnění“ . Doplňte mýdlo. │ ■ 36    SSE 4.5 A1...
 • Page 40: Provoz

  ■ Vypněte přístroj. ■ Otřete přístroj vlhkým hadříkem. V případě potřeby dejte na hadřík jemný mycí prostředek. ■ Pokud je znečištěný jeden ze senzorů / , vyčistěte ho opatrně vlhkým hadříkem. ■ nelze vyměnit. SSE 4.5 A1   │  37 ■...
 • Page 41: Uložení Přístroje

  Poškození nebo vady vyskytující se již při nákupu výrobku je nutno oznámit ihned po vybalení, avšak nejpozději do dvou dnů od data nákupu. Po uplynutí záruční doby podléhají veškeré opravy zpoplatnění. │ ■ 38    SSE 4.5 A1...
 • Page 42: Servis

  Tato povinnost slouží k tomu, aby mohly být baterie/akumulátory odevzdány k ekologické likvidaci. Baterie/akumulátory odevzdávejte pouze zcela vybité. Obal se skládá z ekologických materiálů, které lze v komunálních sběrných dvorech odevzdat k recyklaci. Dovozce KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SSE 4.5 A1   │  39 ■...
 • Page 43 ■ SSE 4.5 A1...
 • Page 44 Dovozca ..........49 SSE 4.5 A1  ...
 • Page 45: Úvod

  Tento prístroj slúži výlučne na dávkovanie tekutého mydla/čistiacich prostriedkov/ dezinfekčného gélu. Tento prístroj je určený výlučne na používanie v domácnosti. Nepoužívajte ho komerčne. Rozsah dodávky senzorový dávkovač mydla 3 batérie, typu mignon, AA, LR6 2 skrutky 2 hmoždinky návod na obsluhu │ ■ 42    SSE 4.5 A1...
 • Page 46: Popis Prístroja

  „-“ otvor na plnenie mydla Obrázok B: indikácia „Množstvo mydla“ indikácia „Stav naplnenia“ indikácia „Batéria“ Technické údaje Napájanie napätím: 3 x 1,5 V Typ batérie 1,5 V, Mignon, AA, LR6 Trieda ochrany: SSE 4.5 A1   │  43 ■...
 • Page 47: Bezpečnostné Upozornenia

  Batérie nikdy neotvárajte, ani ich nespájkujte a nezvá- ► rajte. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu a poranenia! Batérie pravidelne kontrolujte. Vytečené batérie môžu ► spôsobiť poškodenie prístroja. Ak prístroj dlhšiu dobu nepoužívate, batérie z neho ► vyberte. │ ■ 44    SSE 4.5 A1...
 • Page 48: Vkladanie / Výmena Batérií

  3) Vložte nové batérie v súlade s polaritou uvedenou v priehradke na batérie 4) Znovu zastrčte priehradku na batérie do prístroja. Displej sa rozsvieti a všetky indikácie 5x zablikajú. Ak chýba mydlo, bliká indikácia „Stav naplnenia“ SSE 4.5 A1   │  45 ■...
 • Page 49: Umiestnenie/Uvedenie Do Prevádzky

  Čim je zobrazených menej prúžkov, tým menej mydla sa nachádza v zásobníku na mydlo. Ak je stav naplnenia na jednom prúžku, bliká indikácia „Stav naplnenia“ . Doplňte mydlo. │ ■ 46    SSE 4.5 A1...
 • Page 50: Prevádzka

  ■ Prístroj vypnite. ■ Prístroj otrite vlhkou handrou. Podľa potreby dajte na utierku jemný prostriedok na umývanie. ■ Ak by bol niektorý zo snímačov znečistený, opatrne ho vyčistite vlhkou handrou. ■ nemožno vymeniť. SSE 4.5 A1   │  47 ■...
 • Page 51: Uloženie

  Záručné plnenie nepredlžuje záručnú dobu. To platí aj pre vymenené a oprave- né diely. Prípadné chyby a nedostatky zistené už pri zakúpení musíte nahlásiť ihneď po vybalení, najneskôr však do dvoch dní od dátumu zakúpenia. Po uplynutí záručnej lehoty sú prípadne vykonané opravy za poplatok. │ ■ 48    SSE 4.5 A1...
 • Page 52: Servis

  Táto povinnosť má prispieť k ekologickej likvidácii batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory odovzdajte len vo vybitom stave. Obal sa skladá z ekologických materiálov, ktoré môžete zneškodniť v miestnych recyklačných strediskách. Dovozca KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SSE 4.5 A1   │  49 ■...
 • Page 53 ■ SSE 4.5 A1...
 • Page 54 Importeur ..........60 SSE 4.5 A1 DE │...
 • Page 55: Einleitung

  Desinfektionsgel. Dieses Gerät ist ausschließlich für die Benutzung in privaten Haushalten bestimmt. Benutzen Sie es nicht gewerblich. Lieferumfang Sendor-Seifenspender 3 Batterien, Typ Mignon, AA, LR6 2 Schrauben 2 Dübel Bedienungsanleitung │ DE │ AT │ CH ■ 52    SSE 4.5 A1...
 • Page 56: Gerätebeschreibung

  Taste „+“ Display Taste „-“ Seifeneinfüllöffnung Abbildung B: Anzeige „Seifenmenge“ Anzeige „Füllstand“ Anzeige „Batterie“ Technische Daten Spannungsversorgung: 3 x 1,5 V Batterietyp: 1,5 V, Mignon, AA, LR6 Schutzklasse: SSE 4.5 A1 DE │ AT │ CH   │  53 ■...
 • Page 57: Sicherheitshinweise

  Überprüfen Sie regelmäßig die Batterien. Auslaufende ► Batterien können Beschädigungen am Gerät verursachen. Wenn Sie ein Gerät längere Zeit nicht benutzen, ent- ► nehmen Sie die Batterien. │ DE │ AT │ CH ■ 54    SSE 4.5 A1...
 • Page 58: Batterien Einlegen / Wechseln

  4) Schieben Sie das Batteriefach wieder in das Gerät. Das Display leuchtet auf und alle Anzeigen blinken 5x. Sollte keine Seife enthalten sein, blinkt danach die Anzeige „Füllstand“ SSE 4.5 A1 DE │ AT │ CH   │  55 ■...
 • Page 59: Aufstellen / Inbetriebnahme

  Je weniger Balken zu sehen sind, umso weniger Seife befindet sich im Seifen- tank. Bei nur noch einem Balken Füllstand, blinkt die Anzeige „Füllstand“ Füllen Sie Seife nach. │ DE │ AT │ CH ■ 56    SSE 4.5 A1...
 • Page 60: Betrieb

  Spülmittel auf das Tuch. ■ Falls einer der Sensoren verschmutzt sein sollte, reinigen Sie diesen vorsichtig mit einem feuchten Tuch. ■ Die LED kann nicht gewechselt werden. SSE 4.5 A1 DE │ AT │ CH   │  57 ■...
 • Page 61: Aufbewahrung

  Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. │ DE │ AT │ CH ■ 58    SSE 4.5 A1...
 • Page 62: Service

  Diese Verpflichtung dient dazu, dass Batterien/Akkus einer umweltschonenden Ent- sorgung zugeführt werden können. Geben Sie Batterien/Akkus nur im entladenen Zustand zurück. Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. SSE 4.5 A1 DE │ AT │ CH   │  59...
 • Page 63: Importeur

  Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ DE │ AT │ CH ■ 60    SSE 4.5 A1...
 • Page 64 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Információk állása · Stanje informacij Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 11 / 2015 · Ident.-No.: SSE4.5A1-092015-2 IAN 271193...

Table of Contents