Download Table of Contents Print this page

Varnostna Obvestila - Silvercrest SSE 4.5 A1 Operating Instructions Manual

Automatic soap dispenser

Advertisement

Table of Contents

Varnostna obvestila

OPOZORILO!
NEVARNOST TELESNIH POŠKODB!
Otroci od 8. leta starosti naprej in osebe z zmanjša-
nimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi
ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem napravo lahko
uporabljajo le pod nadzorom ali če so bili poučeni
o varni uporabi naprave in so razumeli nevarnosti, ki
izhajajo iz njene uporabe.
Otroci se z napravo ne smejo igrati.
Otroci brez nadzora ne smejo čistiti ali opravljati
uporabniškega vzdrževanja naprave.
OPOZORILO!
Varnostni napotki za ravnanje z baterijami:
Baterij ne mečite v ogenj. Baterij ne polnite.
Obstaja nevarnost eksplozije in telesnih poškodb!
Baterij nikoli ne odpirajte, jih spajkajte ali varite.
Obstaja nevarnost eksplozije in telesnih poškodb!
Baterije redno preverjajte. Iztekajoče baterije lahko
povzročijo poškodbe naprave.
Če naprave dlje časa ne uporabljate, vzemite baterije
iz nje.
24 
SI
SSE 4.5 A1

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents