Download Table of Contents Print this page
Silvercrest SSSES 1.5 B2 Operating Instructions Manual

Silvercrest SSSES 1.5 B2 Operating Instructions Manual

Sensor foam soap dispenser
Hide thumbs Also See for SSSES 1.5 B2:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4
SENSOR FOAM SOAP DISPENSER
SSSES 1.5 B2
SENSOR FOAM SOAP
DISPENSER
Operating instructions
DISTRIBUTEUR DE SAVON
À CAPTEUR
Mode d'emploi
SENSOR-SCHAUMSEIFEN-
SPENDER
Bedienungsanleitung
IAN 353244_2007
SKUMSÆBEDISPENSER
MED SENSOR
Betjeningsvejledning
SCHUIMZEEP-DISPENSER
MET SENSOR
Gebruiksaanwijzing

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SSSES 1.5 B2

 • Page 1 SENSOR FOAM SOAP DISPENSER SSSES 1.5 B2 SENSOR FOAM SOAP SKUMSÆBEDISPENSER DISPENSER MED SENSOR Operating instructions Betjeningsvejledning DISTRIBUTEUR DE SAVON SCHUIMZEEP-DISPENSER À CAPTEUR MET SENSOR Mode d’emploi Gebruiksaanwijzing SENSOR-SCHAUMSEIFEN- SPENDER Bedienungsanleitung IAN 353244_2007...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle appara- tets funktioner. Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.
 • Page 3 open lock...
 • Page 4: Table Of Contents

  Importer ..........13 GB │ IE │ NI │    1 ■ SSSES 1.5 B2...
 • Page 5: Introduction

  ► If the delivery is incomplete or damage has occurred as a result of defective packaging or during transport, contact the customer service hotline (see section Service). ■ 2  │   GB │ IE │ NI SSSES 1.5 B2...
 • Page 6: Appliance Description

  Protection class (Protection through low voltage) IPX4 (protection against water Protection type splashes from any direction) Max. filling quantity approx. 250 ml Operating temperature +5 °C to +35 °C GB │ IE │ NI │    3 ■ SSSES 1.5 B2...
 • Page 7: Safety Information

  Do not use different types of batteries together ► or mix new batteries with used batteries. Remove depleted batteries from the appliance ► and dispose of them in a safe manner. ■ 4  │   GB │ IE │ NI SSSES 1.5 B2...
 • Page 8 Fill the appliance with liquid soap, detergent ► or disinfection gel only! Other liquids can damage the appliance! Fill the appliance only with mild liquid soap, ► not aggressive substances or substances containing solvents! GB │ IE │ NI │    5 ■ SSSES 1.5 B2...
 • Page 9: Inserting/Replacing The Batteries

  . Make sure that the battery holder is inserted into the battery compartment with the contacts entering first (see Fig. 3 and 4). ■ 6  │   GB │ IE │ NI SSSES 1.5 B2...
 • Page 10: First Use

  1 to 2 (one part soap to two parts water). 5. Fill up with water up to the marking max in the soap tank GB │ IE │ NI │    7 ■ SSSES 1.5 B2...
 • Page 11: Operation

  If the appliance has not been used for a few days it may be necessary to operate the soap dispenser a few times in succession before the appliance will dispense any soap. ■ 8  │   GB │ IE │ NI SSSES 1.5 B2...
 • Page 12: Cleaning And Maintenance

  Always clean the appliance thoroughly before storing. ♦ Remove the batteries from the main appliance ♦ Store the appliance in a clean, dry location away from direct sunlight. GB │ IE │ NI │    9 ■ SSSES 1.5 B2...
 • Page 13: Disposal

  Observe the labels on the different packaging materials and separate them as needed. The packaging materials are labelled with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings: 1–7: plastics, 20–22: paper and cardboard, 80–98: composites. ■ 10  │   GB │ IE │ NI SSSES 1.5 B2...
 • Page 14: Kompernass Handels Gmbh Warranty

  Uses and actions that are discouraged in the operating instructions or which are warned against must be avoided. GB │ IE │ NI │    11 ■ SSSES 1.5 B2...
 • Page 15 This QR code will take you directly to the Lidl service page (www.lidl-service.com) where you can open your operating instructions by entering the item num- ber (IAN) 353244_2007. ■ 12  │   GB │ IE │ NI SSSES 1.5 B2...
 • Page 16: Service

  Please note that the following address is not the service address. Please use the service address provided in the operating instruc- tions. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com GB │ IE │ NI │    13 ■ SSSES 1.5 B2...
 • Page 17 ■ 14  │   GB │ IE │ NI SSSES 1.5 B2...
 • Page 18 Importør ..........26 │    15 ■ SSSES 1.5 B2...
 • Page 19: Indledning

  ► Hvis der mangler dele, eller hvis nogle af delene er defekte på grund af mangelfuld emballage eller på grund af trans- porten, bedes du henvende dig til vores service-hotline (se kapitlet Service). ■ 16  │   SSSES 1.5 B2...
 • Page 20: Beskrivelse Af Produktet

  1,5 V type Micro AAA, LR03 III / Beskyttelsesklasse (beskyttelse via lavspænding) IPX4 (beskyttelse mod sprøjtende Kapslingsklasse vand fra alle retninger) Maks. påfyldnings- ca. 250 ml mængde Driftstemperatur +5 °C til +35 °C │    17 ■ SSSES 1.5 B2...
 • Page 21: Sikkerhedsanvisninger

  Der er fare for eksplosioner og personskader! Brug ikke forskellige batterityper eller nye og ► gamle batterier sammen. Tag de tomme batterier ud af produktet og ► bortskaf dem på sikker vis. ■ 18  │   SSSES 1.5 B2...
 • Page 22 OBS! MATERIELLE SKADER! Hæld kun flydende sæbe, opvaskemiddel eller ► desinfektionsgel i produktet! Andre væsker kan beskadige produktet! Hæld kun mild flydende sæbe i produktet og ► ikke stærke eller opløsningsmiddelholdige substanser! │    19 ■ SSSES 1.5 B2...
 • Page 23: Indsætning/Udskiftning Af Batterier

  5. Sæt de nye batterier i, så polerne vender rigtigt som angivet på batteriholderen 6. Sæt batteriholderen ind i batterirummet igen. Sørg for, at batteriholderens kontakter vender fremad i batteri- rummet (se fig. 3 og 4). ■ 20  │   SSSES 1.5 B2...
 • Page 24: Ibrugtagning

  1 til 3 (en del sæbe og tre dele vand). eller – op til markeringen 1:2 til et blandingsforhold mellem sæbe og vand på 1 til 2 (en del sæbe og to dele vand). 5. Hæld vand i sæbebeholderen indtil markeringen max │    21 ■ SSSES 1.5 B2...
 • Page 25: Drift

  3 sekunder. BEMÆRK ► Hvis produktet ikke har været brugt i nogle dage, kan det ske, at sæbeaftapningen skal aktiveres nogle gange i træk, før der kommer sæbe ud. ■ 22  │   SSSES 1.5 B2...
 • Page 26: Rengøring Og Vedligeholdelse

  3 sekunder. ♦ Rengør produktet grundigt, før du stiller det væk efter brug. ♦ Tag batterierne ud af hoveddelen ♦ Opbevar produktet på et rent og tørt sted uden direkte sollys. │    23 ■ SSSES 1.5 B2...
 • Page 27: Bortskaffelse

  Vær opmærksom på mærkningen af de forskellige emballe- ringsmaterialer, og aflever dem sorteret til bortskaffelse. Emballagematerialerne er mærket med forkortelserne (a) og tallene (b) med følgende betydning: 1–7: Plast, 20–22: Papir og pap, 80–98: Kompositmaterialer. ■ 24  │   SSSES 1.5 B2...
 • Page 28: Garanti For Kompernass Handels Gmbh

  Produktet er kun beregnet til privat og ikke til kommercielt brug. Ved misbrug og uhensigtsmæssig brug, anvendelse af vold og ved indgreb, som ikke er foretaget af vores autoriserede service- afdeling, bortfalder garantien. │    25 ■ SSSES 1.5 B2...
 • Page 29: Service

  Service Danmark Tel.: 32 710005 E-Mail: kompernass@lidl.dk IAN 353244_2007 Importør Bemærk at den efterfølgende adresse ikke er en serviceadresse. Kontakt først det nævnte servicested. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM TYSKLAND www.kompernass.com ■ 26  │   SSSES 1.5 B2...
 • Page 30 Importateur ..........39 FR │ BE │    27 ■ SSSES 1.5 B2...
 • Page 31: Introduction

  ► En cas de livraison incomplète ou de dommages résultant d'un emballage défectueux ou liés au transport, veuillez vous adresser à la hotline du service après-vente (voir chapitre Service après-vente). ■ 28  │   FR │ BE SSSES 1.5 B2...
 • Page 32: Présentation De L'appareil

  Classe de protection (Protection par basse tension) IPX4 (protection omnidirectionnelle Indice de protection contre les projections d'eau) Quantité de remplissage env. 250 ml max. Température de fonction- +5 °C à +35 °C nement FR │ BE │    29 ■ SSSES 1.5 B2...
 • Page 33: Consignes De Sécurité

  N'utilisez pas de types de piles différentes ou ► de piles neuves et usagées ensembles. Retirez les piles vides de l'appareil et veillez ► à une élimination sûre. ■ 30  │   FR │ BE SSSES 1.5 B2...
 • Page 34 Tout autre liquide risque d'endommager l'appa- reil ! Ne remplissez l'appareil qu'avec du savon ► liquide doux, pas avec des substances corro- sives ou contenant un solvant ! FR │ BE │    31 ■ SSSES 1.5 B2...
 • Page 35: Mise En Place / Remplacement Des Piles

  6. Insérez à nouveau le support de piles dans le comparti- ment de piles . Veillez à insérer le support de piles avec les contacts en premier dans le compartiment à piles (voir fig. 3 et 4). ■ 32  │   FR │ BE SSSES 1.5 B2...
 • Page 36: Mise En Service

  1:2 pour une proportion de mélange savon/eau de 1 pour 2 (une part de savon pour deux parts d'eau). 5. Versez de l'eau dans le réservoir à savon jusqu'au repère FR │ BE │    33 ■ SSSES 1.5 B2...
 • Page 37: Fonctionnement

  Si vous n'utilisez pas l'appareil plusieurs jours d'affilée, il vous faudra peut-être activer la distribution de savon plu- sieurs fois de suite pour que ce dernier se mette à couler. ■ 34  │   FR │ BE SSSES 1.5 B2...
 • Page 38: Nettoyage Et Entretien

  3 secondes environ. ♦ Nettoyez bien l'appareil avant de le ranger. ♦ Sortez les piles de l'appareil principal ♦ Conservez l'appareil dans un endroit propre et sec sans rayonnement solaire direct. FR │ BE │    35 ■ SSSES 1.5 B2...
 • Page 39: Recyclage

  Les matériaux d'emballage sont repérés par des abréviations (a) et des numéros (b) qui ont la signification suivante : 1–7 : plastiques, 20–22 : papier et carton, 80–98 : matériaux composites. ■ 36  │   FR │ BE SSSES 1.5 B2...
 • Page 40: Garantie De Kompernass Handels Gmbh

  à une usure normale et peuvent de ce fait être considérées comme pièces d'usure, ni aux détériorations de pièces fragiles, par ex. interrupteurs, batteries ou pièces en verre. FR │ BE │    37 ■ SSSES 1.5 B2...
 • Page 41 Grâce à ce code QR, vous arriverez directement sur le site Lidl service après-vente (www.lidl-service.com) et vous pourrez ouvrir votre mode d’emploi en saisis- sant votre référence (IAN) 353244_2007. ■ 38  │   FR │ BE SSSES 1.5 B2...
 • Page 42: Service Après-Vente

  Veuillez tenir compte du fait que l'adresse suivante n'est pas une adresse de service après-vente. Veuillez d'abord contacter le service mentionné. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM ALLEMAGNE www.kompernass.com FR │ BE │    39 ■ SSSES 1.5 B2...
 • Page 43 ■ 40  │   FR │ BE SSSES 1.5 B2...
 • Page 44 Importeur ..........53 NL │ BE │    41 ■ SSSES 1.5 B2...
 • Page 45: Inleiding

  ► Neem contact op met de servicehelpdesk (zie het hoofdstuk Service) als het pakket niet compleet is, of indien er sprake is van schade door gebrekkige verpakking of transport. ■ 42  │   NL │ BE SSSES 1.5 B2...
 • Page 46: Apparaatbeschrijving

  1,5 V type Micro AAA, LR03 III / Beschermingsklasse (bescherming door extra lage spanning) IPX4 (bescherming tegen Beschermingsgraad spatwater uit alle richtingen) Maximale vulhoeveelheid ca. 250 ml Bedrijfstemperatuur +5 °C tot +35 °C NL │ BE │    43 ■ SSSES 1.5 B2...
 • Page 47: Veiligheidsvoorschriften

  Er bestaat explosie- en letselgevaar! Gebruik geen verschillende batterijtypen of ► nieuwe en gebruikte batterijen samen. Haal lege batterijen uit het apparaat en voer ► ze op veilige wijze af. ■ 44  │   NL │ BE SSSES 1.5 B2...
 • Page 48 Doe uitsluitend vloeibare zeep, afwasmiddel ► of desinfecterende gel in het apparaat! Andere vloeistoffen kunnen het apparaat beschadigen! Doe uitsluitend milde vloeibare zeep in het ► apparaat, geen agressieve of oplosmiddel bevattende substanties! NL │ BE │    45 ■ SSSES 1.5 B2...
 • Page 49: Batterijen Plaatsen/Vervangen

  6. Schuif de batterijhouder terug in het batterijvak Let erop dat de batterijhouder met de contacten vooraan in het batterijvak moet worden geschoven (zie afb. 3 en 4). ■ 46  │   NL │ BE SSSES 1.5 B2...
 • Page 50: Ingebruikname

  1 op 2 (één deel zeep op twee delen water). 5. Giet water tot aan de markering max in het zeepreser- voir NL │ BE │    47 ■ SSSES 1.5 B2...
 • Page 51: Gebruik

  3 seconden. OPMERKING ► Wanneer u het apparaat enkele dagen niet gebruikt, kan het zijn dat u de zeepafgifte meermaals achter elkaar moet bedienen voordat er opnieuw zeep wordt afgegeven. ■ 48  │   NL │ BE SSSES 1.5 B2...
 • Page 52: Reiniging En Onderhoud

  3 seconden. ♦ Reinig het apparaat grondig voordat u het opbergt. ♦ Haal de batterijen uit het hoofdapparaat ♦ Bewaar het apparaat op een schone en droge plaats zonder direct zonlicht. NL │ BE │    49 ■ SSSES 1.5 B2...
 • Page 53: Afvoeren

  De verpakkingsma- terialen zijn voorzien van afkortingen (a) en cijfers (b) met de volgende betekenis: 1–7: kunststoffen, 20–22: papier en karton, 80–98: composietmaterialen. ■ 50  │   NL │ BE SSSES 1.5 B2...
 • Page 54: Garantie Van Kompernaß Handels Gmbh

  Dat geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen. Eventueel al bij aankoop aanwezige schade en gebreken moeten meteen na het uitpakken worden gemeld. Voor reparaties na afloop van de garantieperiode worden kosten in rekening gebracht. NL │ BE │    51 ■ SSSES 1.5 B2...
 • Page 55 Met deze QR-code gaat u direct naar de website van Lidl Service (www.lidl-service.com) en kunt u met het invoeren van het artikelnummer (IAN) 353244_2007 de gebruiksaanwijzing openen. ■ 52  │   NL │ BE SSSES 1.5 B2...
 • Page 56: Service

  E-Mail: kompernass@lidl.be IAN 353244_2007 Importeur Let op: het volgende adres is geen serviceadres. Neem eerst contact op met het opgegeven serviceadres. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DUITSLAND www.kompernass.com NL │ BE │    53 ■ SSSES 1.5 B2...
 • Page 57 ■ 54  │   NL │ BE SSSES 1.5 B2...
 • Page 58 Importeur ..........67 DE │ AT │ CH │    55 ■ SSSES 1.5 B2...
 • Page 59: Einleitung

  Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden. ► Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel Service). ■ 56  │   DE │ AT │ CH SSSES 1.5 B2...
 • Page 60: Gerätebeschreibung

  1,5 V Typ Micro AAA, LR03 III / Schutzklasse (Schutz durch Kleinspannung) IPX4 (Schutz gegen Spritzwasser Schutzart aus allen Richtungen) Maximale Einfüllmenge ca. 250 ml Betriebstemperatur +5° C bis +35° C DE │ AT │ CH │    57 ■ SSSES 1.5 B2...
 • Page 61: Sicherheitshinweise

  Verletzungsgefahr! Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batte- ► rietypen oder neue und gebrauchte Batterien zusammen. Entfernen Sie leere Batterien aus dem Gerät ► und entsorgen Sie diese sicher. ■ 58  │   DE │ AT │ CH SSSES 1.5 B2...
 • Page 62 Füllen Sie nur flüssige Seife, Spülmittel oder ► Desinfektionsgel in das Gerät! Andere Flüssig- keiten können das Gerät beschädigen! Füllen Sie nur milde Flüssigseife in das Gerät, ► keine aggressiven oder lösungsmittelhaltigen Substanzen! DE │ AT │ CH │    59 ■ SSSES 1.5 B2...
 • Page 63: Batterien Einlegen / Wechseln

  6. Schieben Sie die Batteriehalterung wieder in das Batterie- fach . Achten Sie darauf, dass die Batteriehalterung mit den Kontakten voran in das Batteriefach eingscho- ben wird (siehe Abb. 3 und 4). ■ 60  │   DE │ AT │ CH SSSES 1.5 B2...
 • Page 64: Inbetriebnahme

  Mischungsverhältnis von Seife und Wasser von 1 zu 2 (ein Teil Seife auf zwei Teile Wasser). 5. Füllen Sie Wasser bis zur Markierung max in den Seifen- tank DE │ AT │ CH │    61 ■ SSSES 1.5 B2...
 • Page 65: Betrieb

  ► Wenn Sie das Gerät einige Tage nicht benutzen, kann es pas- sieren, dass Sie die Seifenausgabe einige Male hinterein- ander betätigen müssen, bis wieder Seife ausgegeben wird. ■ 62  │   DE │ AT │ CH SSSES 1.5 B2...
 • Page 66: Reinigung Und Pflege

  Reinigen Sie das Gerät vor dem Verstauen gründlich. ♦ Nehmen Sie die Batterien aus dem Hauptgerät ♦ Bewahren Sie das Gerät an einem sauberen und trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf. DE │ AT │ CH │    63 ■ SSSES 1.5 B2...
 • Page 67: Entsorgung

  Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe. ■ 64  │   DE │ AT │ CH SSSES 1.5 B2...
 • Page 68: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. DE │ AT │ CH │    65 ■ SSSES 1.5 B2...
 • Page 69 Handbücher, Produktvideos und Installationssoft- ware herunterladen. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl- Service-Seite (www.lidl-service.com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 353244_2007 Ihre Bedienungsanleitung öffnen. ■ 66  │   DE │ AT │ CH SSSES 1.5 B2...
 • Page 70: Service

  IAN 353244_2007 Importeur Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Servicean- schrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www.kompernass.com DE │ AT │ CH │    67 ■ SSSES 1.5 B2...
 • Page 71 ■ 68  │   DE │ AT │ CH SSSES 1.5 B2...
 • Page 72 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Tilstand af information · Version des informations Stand van de informatie · Stand der Informationen: 01 / 2021 · Ident.-No.: SSSES1.5B2-102020-2 IAN 353244_2007...

This manual is also suitable for:

353244 2007

Table of Contents