Download Table of Contents Print this page

Servis; Zneškodnenie; Dovozca - Silvercrest SSE 4.5 A1 Operating Instructions Manual

Automatic soap dispenser

Advertisement

Table of Contents

Servis

Servis Slovensko
Tel. 0850 232001
E-Mail: kompernass@lidl.sk
IAN 271193
Dostupnosť hotline: pondelok až piatok od 8:00 hod. – 20:00 hod. (SEČ)
Zneškodnenie
Prístroj v žiadnom prípade neodhadzujte do bežného
domového odpadu. Na tento výrobok sa vzťahuje
európska smernica č. 2012/19/EU.
Zlikvidujte ho v oprávnenej likvidačnej firme alebo v miestnom zariadení
na likvidáciu odpadu. Dodržiavajte pritom aktuálne platné predpisy.
V prípade pochybností kontaktujte miestny zberný dvor.
Batérie/akumulátory nesmiete zneškodňovať spolu
s komunálnym odpadom.
Každý spotrebiteľ je zo zákona povinný, odovzdávať batérie a akumulátory
v zbernom stredisku obce/mestskej štvrti, alebo v príslušnej predajni.
Táto povinnosť má prispieť k ekologickej likvidácii batérií a akumulátorov.
Batérie a akumulátory odovzdajte len vo vybitom stave.
Obal sa skladá z ekologických materiálov, ktoré môžete zneškodniť
v miestnych recyklačných strediskách.

Dovozca

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com
SSE 4.5 A1
 49
SK

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents