Download Table of Contents Print this page

Odstranjevanje Med Odpadke - Silvercrest SSE 4.5 A1 Operating Instructions Manual

Automatic soap dispenser

Advertisement

Table of Contents
5. Kupec je dolžan pooblaščenemu servisu predložiti garancijski list in račun,
kot potrdilo in dokazilo o nakupu.
6. V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščeni servis ali oseba, kupec ne
more uveljavljati zahtevkov iz te garancije.
7. Vzroki za okvaro oz. nedelovanje izdelka morajo biti lastnosti stvari same, in
ne vzroki, ki so zunaj proizvajalčeve oz. prodajalčeve sfere. Kupec ne more
uveljavljati zahtevkov iz te garancije, če se ni držal priloženih navodil za se-
stavo in uporabo izdelka ali, če je izdelek kakorkoli spremenjen ali nepravilno
vzdrževan.
8. Jamčimo servisiranje in rezervne dele za minimalno dobo, ki je zahtevana s
strani zakonodaje.
9. Obrabni deli oz. potrošni material so izvzeti iz garancije.
10. Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije se nahajajo na dveh ločenih
dokumentih (garancijski list, račun).
11. Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz
odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
Prodajalec:
Lidl d.o.o.k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda

Odstranjevanje med odpadke

Naprave nikakor ne odvrzite med običajne gospodinjske
odpadke. Za izdelek velja evropska direktiva 2012/19/EU.
Odpadno napravo oddajte pri podjetju, registriranem za odstranjevanje
odpadkov, ali pri svojem komunalnem podjetju za odstranjevanje
odpadkov. Upoštevajte trenutno veljavne predpise. V primeru dvoma
se obrnite na najbližje podjetje za odstranjevanje odpadkov.
Baterij/akumulatorjev ne smete odvreči v gospodinjske
odpadke.
Vsak potrošnik je po zakonu dolžan baterije/akumulatorje oddati na zbirališču
svoje občine/svoje četrti ali v trgovini.
Ta obveza služi temu, da se baterije/akumulatorji lahko oddajo za okolju prijazno
odstranjevanje. Baterije/akumulatorje oddajajte samo prazne.
Embalaža je iz ekološko primernih materialov, ki jih lahko oddate na
krajevnih zbirališčih odpadkov za recikliranje.
SSE 4.5 A1
 29
SI

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents