Silvercrest SSE 6 D1 Operation And Safety Notes

Automatic soap dispenser
Hide thumbs Also See for SSE 6 D1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

AUTOMATIC SOAP DISPENSER SSE 6 D1
AUTOMATIC SOAP DISPENSER
Operation and safety notes
DISTRIBUTEUR DE SAVON
AUTOMATIQUE
Instructions d'utilisation et consignes de sécurité
SENSOR-SEIFENSPENDER
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
IAN 316055_1904
SÆBEDISPENSER MED SENSOR
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
SENSOR-ZEEPDISPENSER
Bedienings- en veiligheidsinstructies

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SSE 6 D1

 • Page 1 AUTOMATIC SOAP DISPENSER SSE 6 D1 AUTOMATIC SOAP DISPENSER SÆBEDISPENSER MED SENSOR Operation and safety notes Brugs- og sikkerhedsanvisninger DISTRIBUTEUR DE SAVON SENSOR-ZEEPDISPENSER AUTOMATIQUE Bedienings- en veiligheidsinstructies Instructions d‘utilisation et consignes de sécurité SENSOR-SEIFENSPENDER Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 316055_1904...
 • Page 2 GB / IE / NI Operation and safety notes Page Brugs- og sikkerhedsanvisninger Side FR / BE Instructions d‘utilisation et consignes de sécurité Page NL / BE Bedienings- en veiligheidsinstructies Pagina 30 DE / AT / CH Bedienungs- und Sicherheitshinweise Seite...
 • Page 5: Table Of Contents

  Introduction ......................Page 6 Intended use ........................Page 6 Description of parts ......................Page 6 Technical data ........................ Page 6 Included items ........................ Page 6 Safety ..........................Page 6 Safety instructions for batteries / rechargeable batteries ..........Page 8 Before first use .......................
 • Page 6: Introduction

  Automatic Soap Dispenser Fig. B: “Soap quantity” indicator “Fill level” indicator Introduction “Battery” indicator We congratulate you on the purchase of your Technical data new product. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product.
 • Page 7 Never allow children to play supervision or instruction unsupervised with the pack- concerning use of the product aging material. There is a in a safe way and understand danger of suffocation from the hazards involved. Children the packaging material. Chil- shall not play with the prod- dren frequently underestimate uct.
 • Page 8: Safety Instructions For Batteries / Rechargeable Batteries

  Only intended for Risk of leakage of use indoors. batteries / rechargeable batteries Avoid extreme environmental Safety instructions conditions and temperatures, for batteries / which could affect batteries / rechargeable rechargeable batteries, e.g. batteries radiators / direct sunlight. If batteries / rechargeable DANGER TO LIFE! Keep batteries have leaked, avoid batteries / rechargeable bat-...
 • Page 9: Before First Use

  Only use the same type of Before first use batteries / rechargeable bat- Note: Remove all packaging materials from teries. Do not mix used and the product. new batteries / rechargeable batteries. Operation Remove batteries / recharge- Inserting/replacing the able batteries if the product batteries will not be used for a longer period.
 • Page 10: Setup / First Use

  Setup / First use been inserted. If only one bar remains you should replace the batteries soon. P lace the product on a suitable, level surface. Using the product O pen the lid P ull the plug from the soap refill opening S et the quantity of soap you want dis- P our liquid soap into the soap tank.
 • Page 11: Cleaning And Maintenance

  Cleaning and maintenance numbers (b) with following mean- ing: 1–7: plastics / 20–22: paper The LED cannot be replaced. and fibreboard / 80–98: compos- T urn off the product by pressing the “-” ite materials. button repeatedly until “OFF” appears in the display The product and packaging mate- W ipe the product with a damp cloth.
 • Page 12: Warranty

  Warranty claim procedure for heavy metals are as follows: Cd = cad- mium, Hg = mercury, Pb = lead. That is why you should dispose of used batteries / re- To ensure quick processing of your case, chargeable batteries at a local collection please observe the following instructions: point.
 • Page 13 Indledning ........................Side 14 Formålsbestemt anvendelse ...................Side 14 Beskrivelse af de enkelte dele ..................Side 14 Tekniske data........................Side 14 Leverede dele ........................Side 14 Sikkerhed ........................Side 14 Sikkerhedshenvisninger for batterier / akkuer ...............Side 16 Inden første ibrugtagning ................Side 17 Betjening ........................Side 17 Isætning / udskiftning af batterier ...................Side 17 Opstilling / ibrugtagning ....................Side 17 Displayvisninger ......................Side 18 Anvendelse af produkt ....................Side 18...
 • Page 14: Indledning

  Sæbedispenser med sensor Afbildning B: Visning mængde Visning påfyldningsniveau Indledning Visning batteritilstand Hjerteligt tillykke med købet af deres nye pro- Tekniske data dukt. Du har besluttet dig for et produkt af høj kvalitet. Brugervejledningen er en del af dette produkt. Den indeholder vigtige infor- Batterier: 4 x 1,5 V (jævns-...
 • Page 15 emballagen uden at være med hensyn til produktet og under opsyn af voksne. Der forstår de deraf resulterende består kvælningsfare pga. farer. Børn må ikke lege med emballagemateriale. Børn produktet. Rengøring og bru- undervurderer hyppigt fa- gervedligeholdelse må ikke rerne. Hold børn altid væk gennemføres af børn uden fra emballagematerialet.
 • Page 16: Sikkerhedshenvisninger For Batterier / Akkuer

  Hvis batterier / akkuer er Sikkerheds- lækket, skal du undgå at få henvisninger for kemikalierne på huden, i øj- batterier / akkuer nene og i slimhinderne! Skyl de berørte steder med det LIVSFARE! Hold batterier / samme med klart vand og akkuer udenfor børns ræk- opsøg en læge! kevidde.
 • Page 17: Inden Første Ibrugtagning

  Risiko for beskadigelse D rej låget af batterirummet mod uret, af produktet indtil punktet på låget viser på punktet „ ” af produktet og låget kan tages af Anvend udelukkende den (se afbildning C). angivne batteri- / akkutype! F jern låget fra batterirummet S kift såfremt nødvendig, de gamle batterier.
 • Page 18: Displayvisninger

  Displayvisninger H vis du ikke ønsker at bruge produktet i længere tid, tryk så ofte på –-knappen Bemærk: displayvisningerne er kun synlige, , indtil “OFF” vises i displayet når låget er åben. T ryk på +-knappen , for igen at V isningen mængde viser den mængde tænde produktet.
 • Page 19: Bortskaffelse

  Batterierne er for svag. opsamlingssteder og deres åb- Udskift batterierne (se „Isætning / udskift- ningstider hos deres ansvarlige ning af batterier“). forvaltning. Der er kommet vand ind i batterirummet Defekte eller brugte batterier / akkuer skal Lad batterirummet tørre fuldstændigt. genbruges iht.
 • Page 20: Afvikling Af Garantisager

  Service fabrikationsfejl, bliver produktet repareret eller erstattet – efter vores valg – af os uden omkostninger for dem. Garantien bortfalder, Service Danmark hvis produktet bliver beskadiget eller ikke Tel.: 32 710005 anvendes eller vedligeholdes korrekt. E-Mail: owim@lidl.dk Garantien gælder for materiale- eller fabrika- tionsfejl.
 • Page 21 Introduction ......................Page 22 Utilisation conforme ....................... Page 22 Descriptif des pièces ...................... Page 22 Caractéristiques techniques ................... Page 22 Contenu de la livraison ....................Page 22 Sécurité ........................Page 22 Consignes de sécurité relatives aux piles / aux piles rechargeables ......Page 24 Avant la première mise en service ............
 • Page 22: Introduction

  Distributeur de savon Touche + automatique Touche – Ill. B : Introduction Affichage quantité sortie Affichage niveau de remplissage Nous vous félicitons pour l‘achat de votre Affichage niveau des piles nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Le mode d‘emploi Caractéristiques fait partie intégrante de ce produit.
 • Page 23 contraire, l‘appareil risque d‘être endommagé. Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de DANGER DE MORT ET 8 ans et plus ainsi que par D‘ACCIDENT POUR des personnes ayant des LES ENFANTS EN BAS capacités physiques, senso- ÂGE ET LES ENFANTS ! rielles ou mentales réduites Ne jamais laisser les enfants ou manquant d‘expérience...
 • Page 24: Consignes De Sécurité Relatives Aux Piles / Aux Piles Rechargeables

  intervention par des per- RISQUE D‘EX- sonnes non autorisées est PLOSION ! Ne exclu de la garantie. rechargez jamais des piles Veillez à ce que le produit non rechargeables. Ne soit toujours propre. court-circuitez pas les piles / Remplir exclusivement le piles rechargeables et / ou produit de savon liquide.
 • Page 25: Avant La Première Mise En Service

  chimique avec la peau, les Risque d‘endommage- yeux ou les muqueuses ! ment du produit Rincez les zones touchées à Exclusivement utiliser le type l‘eau claire et consultez im- de pile / pile rechargeable médiatement un médecin ! spécifié. PORTER DES Insérez les piles / piles GANTS DE PRO- recharge ables conformément...
 • Page 26: Utilisation

  Utilisation Mise en place / Mise en service Installation / remplacement des piles P lacez le produit sur un support plat adapté. Attention ! Endommagement du O uvrez le couvercle produit ! T irez le bouchon de l‘ouverture pour Indication : lors de la mise en place des remplir avec du savon piles, veillez à...
 • Page 27: Utilisation Du Produit

  Indication : si vous devez enlever une remplissage commence à clignoter. Remplissez le réservoir à savon. grande quantité de savon du réservoir à Indication : mettez autant de savon savon, vous pouvez faire fonctionner la que nécessaire dans le réservoir à savon sortie savon pendant 30 secondes : pres- jusqu‘à...
 • Page 28: Mise Au Rebut

  Remplacez les piles (voir «Installation / éliminez-le de manière appro- remplacement des piles») priée. Pour obtenir des renseigne- De l‘eau est entrée dans le compartiment ments concernant les points de à piles collecte et leurs horaires d’ouver- Laissez complètement sécher le compar- ture, vous pouvez contacter votre timent à...
 • Page 29: Faire Valoir Sa Garantie

  Ce produit bénéficie d‘une garantie de 3 ans En cas de dysfonctionnement du produit, ou à compter de sa date d’achat. La durée de de tout autre défaut, contactez en premier lieu garantie débute à la date d’achat. Veuillez le service après-vente par téléphone ou par conserver le ticket de caisse original.
 • Page 30 Inleiding ........................Pagina 31 Correct gebruik ......................Pagina 31 Beschrijving van de onderdelen .................Pagina 31 Technische gegevens ....................Pagina 31 Omvang van de levering ....................Pagina 31 Veiligheid ........................Pagina 31 Veiligheidsinstructies voor batterijen / accu‘s ............Pagina 33 Voor de eerste ingebruikname ............Pagina 34 Bediening ........................Pagina 34 Batterijen plaatsen / vervangen ..................Pagina 34 Plaatsen / ingebruikname ...................Pagina 35...
 • Page 31: Inleiding

  Sensor-zeepdispenser +-knop –-knop Inleiding Afb. B: Display uitgiftehoeveelheid Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van Display vulniveau uw nieuwe product. U heeft voor een hoog- Display batterijstatus waardig product gekozen. De gebruiksaan- wijzing is een deel van het product. Deze Technische gegevens bevat belangrijke aanwijzingen voor veilig- heid, gebruik en verwijdering.
 • Page 32 Dit product kan door kinderen vanaf 8 alsmede door perso- nen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaar- LEVENSGEVAAR EN digheden of een gebrek aan KANS OP ONGEVALLEN ervaring en kennis worden BIJ KLEUTERS EN KIN- gebruikt, als zij onder toe- DEREN! Laat kinderen nooit zicht staan of geïnstrueerd zonder toezicht hanteren met...
 • Page 33: Veiligheidsinstructies Voor Batterijen / Accu's

  de garantieverlening uitge- batterij oververhit raken, in sloten. brand vliegen of exploderen. Houd het product schoon. Gooi batterijen / accu‘s Vul het product alleen met nooit in het vuur of water. vloeibare zeep. Stel batterijen / accu‘s nooit bloot aan mechanische be- Dompel het product niet on- lastingen.
 • Page 34: Voor De Eerste Ingebruikname

  huidcontact chemische Reinig de contacten van de brandwonden veroorzaken. batterij / accu en die in het Draag daarom in dit geval batterijvak, voordat u deze geschikte veiligheidshand- plaatst! schoenen. Verwijder verbruikte batte- Als de batterijen / accu‘s rijen / accu‘s direct uit het lekken, dient u deze direct product.
 • Page 35: Plaatsen / Ingebruikname

  Displayweergaven V erwijder de oude batterijen, indien aan- wezig. P laats de nieuwe batterijen volgens de Opmerking: de displayweergaven zijn al- polariteit van het batterijvak leen zichtbaar als het deksel geopend is. S luit het deksel van het batterijvak H et display uitgiftehoeveelheid geeft door dit op het batterijvak te plaatsen...
 • Page 36: Reiniging En Onderhoud

  Problemen verhelpen Opmerking: de zeepuitgifte stopt ook zodra u uw hand weg beweegt. Dit geldt = probleem ook als de ingestelde hoeveelheid nog = oorzaak niet is uitgegeven. = oplossing A ls u het product langere tijd niet wilt ge- bruiken, drukt u net zo vaak op de --toets totdat ‚OFF‘...
 • Page 37: Garantie

  Informatie over de mogelijkheden wettelijke rechten worden door onze hierna om het uitgediende product na vermelde garantie niet beperkt. gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid. Op dit product verlenen wij 3 jaar garantie vanaf aankoopdatum. De garantieperiode Gooi het afgedankte product om- start op de dag van aankoop.
 • Page 38: Service

  handleiding (linksonder) of als sticker op de achter- of onderzijde. Wanneer er storingen in de werking of andere gebreken optreden, dient u eerst telefonisch of per e-mail contact met de onderstaande service-afdeling op te nemen. Een als defect geregistreerd product kunt u dan samen met uw aankoopbewijs (kassabon) en vermelding van de concrete schade alsmede het tijdstip van optreden voor u franco aan...
 • Page 39 Einleitung ........................Seite 40 Bestimmungsgemäße Verwendung ................Seite 40 Teilebeschreibung ......................Seite 40 Technische Daten ......................Seite 40 Lieferumfang ........................Seite 40 Sicherheit ........................Seite 40 Sicherheitshinweise für Batterien / Akkus ..............Seite 42 Vor der ersten Inbetriebnahme .............. Seite 43 Bedienung .........................
 • Page 40: Einleitung

  Sensor-Seifenspender +-Taste –-Taste Einleitung Abb. B: Anzeige Ausgabemenge Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres Anzeige Füllstand neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein Anzeige Batteriestatus hochwertiges Produkt entschieden. Die Be- dienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie Technische Daten enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Ge- brauch und Entsorgung.
 • Page 41 darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, LEBENS- UND sensorischen oder mentalen UNFALLGEFAHR FÜR Fähigkeiten oder Mangel KLEINKINDER UND an Erfahrung und Wissen KINDER! Lassen Sie Kinder benutzt werden, wenn sie niemals unbeaufsichtigt mit beaufsichtigt oder bezüglich dem Verpackungsmaterial. des sicheren Gebrauchs des Es besteht Erstickungsgefahr Produkts unterwiesen wurden durch Verpackungsmaterial.
 • Page 42: Sicherheitshinweise Für Batterien / Akkus

  Halten Sie das Produkt kurz und / oder öffnen Sie sauber. diese nicht. Überhitzung, Befüllen Sie das Produkt nur Brandgefahr oder Platzen mit flüssiger Seife. können die Folge sein. Tauchen Werfen Sie Batterien / Akkus Sie das Produkt nicht in niemals in Feuer oder Wasser.
 • Page 43: Vor Der Ersten Inbetriebnahme

  Setzen Sie Batterien / Akkus SCHUTZHAND- SCHUHE TRAGEN! gemäß der Polaritätskenn- zeichnung (+) und (-) an Ausgelaufene oder beschä- Batterie / Akku und des digte Batterien / Akkus können Produkts ein. bei Berührung mit der Haut Reinigen Sie Kontakte an Verätzungen verursachen.
 • Page 44: Aufstellen / Inbetriebnahme

  Hinweis: Füllen Sie mindestens 100 ml auf dem Deckel an dem Punkt „ ” des Produkts ausgerichtet ist und der Deckel Seife ein; andernfalls blinkt die Anzeige abgenommen werden kann (s. Abb. C). Füllstand E ntfernen Sie den Deckel vom Batterie- S tecken Sie den Stopfen wieder in die fach...
 • Page 45: Reinigung Und Wartung

  mehr Tropfen in der Anzeige Ausgabe- W ischen Sie das Produkt mit einem menge angezeigt werden, desto feuchten Tuch ab. Verwenden Sie bei mehr Seife wird ausgegeben. Bedarf ein mildes Reinigungsmittel auf H alten Sie Ihre Hand unter die Seifenöff- dem Tuch.
 • Page 46: Garantie

  20–22: Papier und Pappe / Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien / 80–98: Verbundstoffe. Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab. Das Produkt und die Verpackungs- Garantie materialien sind recycelbar, ent- sorgen Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbehandlung. Das Das Produkt wurde nach strengen Qualitäts- Triman-Logo gilt nur für Frankreich.
 • Page 47: Abwicklung Im Garantiefall

  Abwicklung im Service Schweiz Garantiefall Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF / Min., Mobilfunk Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens max. 0,40 CHF / Min.) zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgen- E-Mail: owim@lidl.ch den Hinweisen: Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassen- bon und die Artikelnummer (z.
 • Page 48 OWIM GmbH & Co. KG Stiftsbergstraße 1 74167 Neckarsulm GERMANY Model-No.: HG04155 Version: 11 / 2019 Last Information Update · Tilstand af information · Version des informations · Stand van de informatie · Stand der Informationen: 07 / 2019 · Ident.-No.: HG04155072019-6 IAN 316055_1904...

This manual is also suitable for:

316055 1904

Table of Contents