Download Table of Contents Print this page

Uschovanie Prístroja; Likvidácia; Záruka A Servis - Silvercrest SAB 4.8 A2 Operating Instructions Manual

Rechargeable floor sweeper
Table of Contents

Advertisement

Uschovanie prístroja
Pozor:
•Mechanickú metlu nevystavujte extrémnym
teplotám ani vlhkosti.
•Za týmto účelom mechanickú metlu nenechávajte v
blízkosti pecí, tepelných telies, horákov alebo v
kúpeľni.
•Prístroj nikdy neodkladajte bez toho, aby ste ho
vypli - batéria by sa mohla poškodiť hĺbkovým
vybitím.
Uložte prístroj na suchom a bezprašnom mieste.
Likvidácia
Ak chcete prístroj zlikvidovať ekologicky, musíte z
neho vybrať akumulátor:
1. Odpojte prístroj od elektrickej siete.
Pozor:
Akumulátor vyberte z prístroja len v prípade, ak
chcete prístroj zlikvidovať (zošrotovať)! Prístroj sa
pri vyberaní akumulátora pokazí!
2. Vyberte nádobu na nečistoty.
3. Uvoľnite skrutku vedľa odisťovacieho gombíka a
snímte kryt.
4. Vytiahnite akumulátor a odpojte káble.
5. OEkologicky zlikvidujte akumulátor. Dodržte ak-
tuálne platné predpisy. V prípade pochybností
sa obráťte na zariadenie na likvidáciu odpadu.
Prístroj v žiadnom prípade nevyhadzuj-
te do normálneho domového odpadu.
Tento výrobok podlieha európskej
smernici 2002/96/EC.
Zlikvidujte prístroj v príslušnom zariadení (firme)
na likvidáciu odpadu.
Dodržte aktuálne platné predpisy. V prípade
pochybností sa obráťte na zariadenia na likvidáciu
odpadu.
Všetok baliaci materiál zlikvidujte
ekologickým spôsobom.
Záruka a servis
Na tento prístroj máte trojročnú záruku od dátumu
nákupu. Prístroj bol starostlivo vyrobený a pred ex-
pedíciou dôkladne vyskúšaný. Uschovajte si, pro-
sím, účtenku ako dôkaz o nákupe. V prípade uplatň-
ovania záruky sa spojte s opravovňou telefonicky.
Len tak sa dá zabezpečiť bezplatné zaslanie tovaru.
Záruka platí len na chyby materiálu a výroby, nie
na poškodenia spôsobené prepravou, opotrebením
ani na poškodenia krehkých častí, ako sú spínače
alebo akumulátory.
Výrobok je určený výlučne na súkromné používanie
a nie na komerčné účely.
Záruka prestáva platiť pri zaobchádzaní nezodpo-
vedajúcom účelu, pri neprimeranom zaobchádzaní,
pri používaní násilia a pri zásahoch, ktoré neurobil
nami autorizovaný servis. Práva vyplývajúce zo zá-
kona nie sú touto zárukou obmedzené.
Záručná doba sa nepredlžuje o dobu trvania záruč-
ných opráv. To platí aj na vymenené alebo oprave-
né diely. Prípadné poškodenia a nedostatky zistené
už pri nákupe musíte ohlásiť ihneď po vybalení, naj-
neskoršie však do dvoch dní od dátumu zakúpenia.
V prípade opráv spadajúcich do obdobia po uply-
nutí záručnej doby ste povinní uhradiť vzniknuté
náklady.
Servis Slovensko
Tel.: 0850 232001
E-Mail: kompernass@lidl.sk
IAN 75164
- 35 -

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

75164

Table of Contents