Download Table of Contents Print this page

Čistenie; Takto Čistite Teleso Prístroja; Ako Vyčistiť Nádobu Na Zachytávanie Nečistôt; Ako Vyčistiť Kefový Kotúč - Silvercrest SAB 4.8 A2 Operating Instructions Manual

Rechargeable floor sweeper

Advertisement

Table of Contents
• Stlačte spínač », aby ste mechanickú metlu
zapli. Opätovným stlačením sa prístroj vypne.
• Mechanickú metlu veďte len po povrchu
podlahy.
• Rúčku môžete pri prerušení práce nechať stáť v
zaistenej zvislej polohe.
Upozornenie:
Pri niektorých druhoch kobercov by sa mohla me-
chanická metla otriasať resp. poskakovať. V takomto
prípade pracujte pomaly a v protichodnom smere.
Čistenie
Pozor:
Nečistite prístroj počas procesu nabíjania. Pred čiste-
ním prístroja vždy vytiahnite nabíjačku zo zásuvky!
Takto čistite teleso prístroja:
Utrite teleso prístroja navlhčenou utierkou. V prípa-
de potreby pridajte na utierku jemný čistiaci pro-
striedok.
Dajte pozor na to, aby bol prístroj úplne suchý, než
ho znova pripojíte k nabíjačke.
Ako vyčistiť nádobu na zachytávanie
nečistôt:
Aby ste udržali výkonnosť mechanickej metly,
vyprázdňujte nádobu na zachytávanie nečistôt po
každom použití.
• Stlačte odblokovacie tlačidlo ² nádoby na za-
chytávanie nečistôt, aby ste ju mohli oddeliť od
prístroja.
• Vytiahnite z prístroja nádobu na nečistoty vodo-
rovne s pohybom nadol.
• Vyprázdnite nádobu na zachytávanie nečistôt a
nasaďte ju na pôvodné miesto.
Ako vyčistiť kefový kotúč:
Ak by sa kefový kotúč už netočil, pretože sa na ňom
nahromadili veľké nečistoty a vlákna, postupujte
nasledovne:
• Otočte mechanickú metlu a držte ju tak, aby
plochá strana s kefovým kotúčom ukazovala
smerom k vám.
• Odstráňte malý kryt ¶ na pravej strane.
• Pohybom doprava uvoľnite hnací remeň.
• Nadvihnite valec s kefami na pravej strane a od-
stráňte vodiaci nástavec s podložkou º.
• Pohybom doprava vytiahnite kefový kotúč z
prístroja.
• Odstráňte nečistoty (na oboch stranách štetín) a
očistite kefový kotúč.
Po očistení postupujte nasledovne, aby ste kefový
kotúč opäť nasadili:
• Vložte hnací remeň do priestoru na to
určeného a nasaďte ho na hnacie koliesko
motora.
• Nasaďte podložku a vodiacim nástavcom º a
zaveďte valec s kefami do ľavého vodidla.
• Natiahnite pohonný remeň na vodiaci nástavec
º a znova nasaďte valec s kefami vpravo.
• Teraz natiahnite pohonný remeň na pohonné
koliesko valca s kefami.
• Nasaďte kryt ¶ kefového kotúča, tak že najskôr
do drážok zasuniete najskôr spodné výstupky a
kryt ¶ následne pritlačíte zvrchu.
Pozor:
• Dbajte na to, aby ste zabránili náhodnému zap-
nutiu prístroja pri odoberaní nádoby na zachytá-
vanie nečistôt alebo pri čistení kefového kotúča.
Nebezpečenstvo poranenia!
• Nečistite prístroj počas procesu nabíjania. Ne-
bezpečenstvo poranenia!
- 34 -

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

75164

Table of Contents