Download Table of Contents Print this page

Uložení; Likvidace; Záruka & Servis - Silvercrest SAB 4.8 A2 Operating Instructions Manual

Rechargeable floor sweeper

Advertisement

Available languages
Table of Contents
Uložení
Pozor:
• Nevystavujte aku koště extrémním teplotám nebo
vlhkosti.
• Proto jej neuchovávejte v blízkosti sporáků,
topení, hořáků nebo v koupelně.
• Nikdy přístroj neodstavujte, aniž byste jej vypnuli
- akumulátor by se mohl poškodit.
Skladujte přístroj na suchém a bezprašném místě.

Likvidace

K ekologické likvidaci zařízení se musí ze zařízení
vyjmout akumulátor:
1. Zařízení odpojte od sítě.
Pozor:
Akumulátor vyjměte ze zařízení pouze tehdy, pokud
jej chcete zlikvidovat/zešrotovat! Jakmile se vyjme
akumulátor, tak je zařízení vadné!
2. Odstraňte nádobu na nečistoty.
3. Šroub vedle odblokovacího tlačítka povolte a
sejměte víko.
4. Akumulátor vytáhněte a odřežte kabel.
5. Akumulátor zlikvidujte ekologicky. Dodržujte ak-
tuálně platné předpisy. V případě pochybností
se spojte s příslušnou firmou se zaměřením na likvi-
daci.
V žádném případě nevyhazujte přístroj
do běžného domovního odpadu. Tento
výrobek musí plnit ustanovení evrops-
ké směrnice 2002/96/EC.
Zlikvidujte přístroj prostřednictvím firmy na likvidaci
s příslušným povolením nebo zařízení na likvidaci
komunálního odpadu.
Dodržujte aktuální platné předpisy. V případě
pochybností kontaktujte příslušnou firmu, která
se zabývá likvidací odpadu.
Veškeré obalové materiály nechte zlikvido-
vat v souladu s ekologickými předpisy.
Záruka & servis
Na tento přístroj platí tříletá záruka od data zakou-
pení. Přístroj byl vyroben s nejvyšší pečlivostí a před
odesláním prošel výstupní kontrolou. Uschovejte si,
prosím, pokladní
lístek jako doklad o nákupu. V případě uplatňování
záruky kontaktujte telefonicky
Vaší servisní službu. Pouze tak může být zajištěno
bezplatné zaslání Vašeho zboží.
Záruka se vztahuje pouze na chyby materiálu nebo
výrobní závady, ale ne na škody,vzniklé při přepra-
vě, ne na součásti, podléhající rychlému opotřebení
nebo na poškození křehkých dílů, jako jsou např.
spínače nebo akumulátory. Výrobek je určen pouze
pro privátní použití, ne průmyslové.
Při nesprávném a neodborném využívání, při použití
násilí a při zásazích, které nebyly provedeny našimi
autorizovanými servisními provozovnami, záruční
nároky zanikají.
Vaše práva vyplývající ze zákona touto zárukou
nejsou omezena.
Záruční doba se zárukou neprodlouží. Toto platí
také pro náhradní díly a opravené součásti. Případ-
né škody a vady, existující už při koupi, se musí hlá-
sit ihned po vybalení, nejpozději však
do dvou dnů od data nákupu. Po uplynutí záruční
doby se provedené opravy musí zaplatit.
- 29 -

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

75164

Table of Contents