Download Table of Contents Print this page

Przechowywanie; Utylizacja - Silvercrest SAB 4.8 A2 Operating Instructions Manual

Rechargeable floor sweeper

Advertisement

Available languages
Table of Contents
• Załóż pasek napędowy na nasadkę prowadzą-
i ponownie załóż rolkę szczotkującą z
prawej strony.
• Teraz załóż pasek napędowy na kółka
napędowe rolki szczotkującej.
• Osadź pokrywę
dź najpierw dolne noski w wybrania, a następ-
nie u góry
wciśnij.
Uwaga:
• Zwróć uwagę, aby nie uruchomić niechcący
urządzenia przy zdjętym pojemniku na zaniec-
zyszczenia lub w trakcie czyszczenia walcowej
szczotki. Niebezpieczeństwo odniesienia obra-
żeń!
• Nie czyść urządzenie w trakcie ładowania
akumulatorów. Niebezpieczeństwo odniesienia
obrażeń!

Przechowywanie

Uwaga:
• Nie wystawiaj akumulatorowej zamiatarki do
na oddziaływanie wysokiej temperatury i
wilgotności.
• Nie przechowuj jej w pobliżu pieców, kaloryfe-
rów, palników i łazienek.
• Nigdy nie odstawiaj urządzenia bez wcześniejs-
zego wyłączenia - głębokie rozładowanie
akumulatora może go uszkodzić.
Przechowuj urządzenie w miejscu wolnym od wil-
goci i kurzu.
szczotki walcowej, wprowa-

Utylizacja

W celu zutylizowania urządzenia zgodnie z zasada-
mi ochrony środowiska, usuń akumulator z urządzenia:
1. Odłącz urządzenie od zasilania elektrycznego.
Uwaga:
Wyjmij akumulator z urządzenia tylko wówczas,
gdy urządzenia będzie miało być
zutylizowane/przekazane na złom! Po wymonto-
waniu akumulatora urządzenie jest uszkodzone!
2. Wyjmij zbiornik na zanieczyszczenia.
3. Odkręć śrubę obok przycisku odryglowania i
ściągnij pokrywę.
4. Wyciągnij akumulator i przetnij kable.
5. Przekaż akumulator do utylizacji. Należy
przestrzegać aktualnie obowiązujących przepi-
sów. W razie pytań i wątpliwości odnośnie za-
sad utylizacji skontaktować z najbliższy zakła-
dem utylizacji.
Urządzenia nie należy wyrzucać wraz
z normalnymi odpadami domowymi.
Niniejszy produkt podlega działaniom,
przewidziamyn w przepisach dyrekty-
wy europejskiej 2002/96/EC.
Urządzenie należy usuwać w akredytowanych za-
kładach utylizacji odpadów lub komunalnych zakła-
dach utylizacji odpadów.
Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących
przepisów. W razie pytań i wątpliwości odnośnie
zasad utylizacji należy skontaktować się z najbliżs-
zym zakładem utylizacji odpadów.
Materiał opakowaniowy należy przekazy-
wać do utylizacji zgodnie z przepisami o
ochronie środowiska.
- 11 -

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

75164

Table of Contents