Download Table of Contents Print this page

Tárolás; Ártalmatlanítás; Garancia És Szerviz - Silvercrest SAB 4.8 A2 Operating Instructions Manual

Rechargeable floor sweeper

Advertisement

Available languages
Table of Contents
Tárolás
Figyelem:
• Ne tegye ki az akkumulátoros seprűt szélsőséges
hőmérsékletnek vagy nedvességnek.
• Ne tárolja a kályha, fűtőtest, fűtőszál közelében,
vagy fürdőszobában.
• Ne tárolja a készüléket úgy, hogy előtte nem
kapcsolta ki - az akkumulátor a túl alacsony
töltöttség miatt károsodhat.
A készüléket száraz és pormentes helyen tárolja.
Ártalmatlanítás
A készülék környezetbarát ártalmatlanítása érdeké-
ben vegye ki a készüléket az akkuból:
1. Válassza le a készüléket az elelektromos hálóza-
tról.
Figyelem:
Csak akkor vegye ki az akkut a készülékből, ha ár-
talmatlanítani szeretné/ki szeretné selejtezni a kés-
züléket! A készülék elromlik, ha kiveszi belőle az
akkut!
2. Vegye le a porgyűjtő tartályt.
3. Oldja ki a kireteszelő gomb melletti csavart és
vegye le a fedelet.
4. Húzza ki az akkut és vágja át a kábelt.
5. Környezetbarát módon ártalmatlanítsa az akkut.
Vegye figyelembe a hatályos előírásokat. Kétség
esetén vegye fel a kapcsolatot a hulladékfeldol-
gozó vállalattal.
Semmi esetre se dobja a készüléket a
háztartási hulladékba. Jelen termékre
a 2002/96/EC számú európai utasítás
rendelkezési vonatkoznak.
A készüléket engedélyeztetett hulladékgyűjtő
helyen vagy a helyi hulladékeltávolító üzemnél
tudja kidobni.
Vegye figyelembe az érvényben lévő idevonatkozó
előírásokat. Ha kérdése merülne fel, vegye fel a
kapcsolatot a hulladékfeldolgozó vállalattal.
A csomagolóanyagot juttassa környezetvé-
dő ártalmatlanítóhelyre.
Garancia és szerviz
A készülékre 3 év garanciát adunk a vásárlás dát-
umától számítva. A készüléket gondosan gyártottuk,
és szállítás előtt lelkiismeretesen ellenőriztük. Kérjük,
a vásárlás igazolására őrizze meg a pénztári blokkot.
Kérjük, garanciaigény esetén vegye fel a kapcsola-
tot telefonon az Ön közelében lévő szervizzel.
Csak ebben az esetben garantálhatjuk, hogy in-
gyen tudja beküldeni az árut.
A garancia csak anyag- és gyártási hibára vonatko-
zik, nem pedig szállítási kárra, kopásra vagy töréke-
ny részek (pl. kapcsoló vagy elem) sérülésére. A ter-
mék kizárólag magánhasználatra, nem üzleti
használatra készült.
A garancia érvényét veszti visszaélésszerű vagy
szakavatatlan kezelés, erőszak alkalmazása vagy
olyan beavatkozások esetén, amelyeket nem enge-
délyeztetett szervizelő üzleteink hajtottak végre. Az
ön törvényes jogait ez a garancia nem korlátozza.
A garanciaidő nem hosszabbodik a jótállással. Ez
a kicserélt vagy javított alkatrészekre is érvényes.
Az esetlegesen már a megvételkor meglévő károkat
és hiányosságokat azonnal kicsomagolás után, leg-
később két nappal a vétel dátumától számítva jelez-
ni kell. A garanciális idő lejárta után esedékes javí-
tások térítéskötelesek.
Szerviz Magyarország
Tel.: 0640 102785
E-Mail: kompernass@lidl.hu
IAN 75164
- 17 -

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

75164

Table of Contents